Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Działalność gospodarcza w Kościele – aspekt karny. Uwagi na tle nowelizacji kan. 1376 KPK

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.4898  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. nie zawiera żadnych norm, które by działalność gospodarczą kościelnych osób prawnych regulowały. Nie oznacza to jednak, że prawo kanoniczne w tej kwestii pozostaje obojętne. Troska ustawodawcy kościelnego o nadzór działalności gospodarczej wyraża się bowiem regulacją dość rozbudowanego sposobu zarządu dobrami kościelnymi, w tym jej szczególnym aktem – alienacją majątku, a także określeniem sankcji karnych za naruszenie obowiązujących w tej materii reguł.

Obowiązująca do tej pory norma karna kanonu 1377, penalizująca alienację dóbr kościelnych bez przepisanego prawem zezwolenia, została znacząco rozbudowana. Papież Franciszek reformując Księgę VI Kodeksu Prawa Kanonicznego poszerzył zakres i zasady odpowiedzialności karnej za nadużycia gospodarcze redagując na nowo kan. 1376. Norma tego przepisu penalizuje przestępstwo sprzeniewierzenia lub utrudnienia osiągnięcia korzyści z dóbr kościelnych (którego nie było w dotychczasowym kodeksie) oraz przestępstwo bezprawnych czynności w zarządzie dobrami kościelnymi (które zostało znacząco rozbudowane). Artykuł podejmując refleksję nad aspektem karnym zarządu dobrami kościelnymi jest więc próbą odpowiedzi na pytania: Na czym polegają te przestępstwa? Jaki był zamysł ustawodawcy? Co jest istotą reformy prawa karnego dokonanej w omawianym zakresie?

Bibliografia

 1. Dubiel, Stanisław. 2007. Uprawnienia majątkowe Kościoła Katolickiego w Polsce w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., Konkordatu z 1993 r. i ustaw synodalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Gerosa, Libero. 1999. Prawo Kościoła. Poznań: Pallotinum. [Google Scholar]
 3. Kaleta, Paweł. 2022. „Przestępstwa przeciwko władzy kościelnej i przestępstwa związane z pełnieniem zadań kościelnych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. IV/2: Księga VI. Sankcje karne w kościele, red. Józef Krukowski, 216-57. Poznań: Pallotinum. [Google Scholar]
 4. Sośnicka, Aneta. 2013. Przestępstwo i wykroczenie przywłaszczenia w polskim prawie karnym. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 5. Świto, Lucjan, i Małgorzata Tomkiewicz. 2014. „L’alienazione dei beni ecclesiastici nella prospettiva giuridico-materiale e procedurale: domande e dubbi.” Ius Ecclesiae 26, nr 2:415-34. [Google Scholar]
 6. Świto, Lucjan, i Małgorzata Tomkiewicz. 2017. „Kompetencje Stolicy Apostolskiej w zakresie alienacji majątku Kościoła powszechnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” W Pecunia servire debet sed non regere. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Dubielowi, red. Krzysztof Wiak, i Paweł Kaleta, 393-408. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 7. Świto, Lucjan. 2010. Alienacja majątku kościelnego w diecezjach rzymskokatolickich w Polsce. Olsztyn: SQL. [Google Scholar]
 8. Świto, Lucjan. 2014. „Biskup jako podmiot alienacji majątku kościelnego.” W Veritas Christi liberat. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jacka jezierskiego w 65. rocznicę urodzin, 40. rocznicę kapłaństwa i 20. rocznicę biskupstwa, red. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, Paweł Rabczyński, i Jacek Wojtkowski, 595-609. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 9. Świto, Lucjan. 2015. „Akty zarządu dobrami kościelnymi.” Prawo Kanoniczne 58, nr 3:105-16. [Google Scholar]
 10. Świto, Lucjan. 2022. „Działalność gospodarcza kościelnych osób prawnych a alienacja majątku Kościoła Katolickiego w Polsce. Problem spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.” Studia z Prawa Wyznaniowego 25:5-22. https://doi.org/10.31743/spw.13577 [Google Scholar]
 11. Tomkiewicz, Małgorzata. 2013. Obrót majątkiem Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce. Olsztyn: SQL. [Google Scholar]
 12. Wójcik, Walenty. 1987. „Dobra doczesne Kościoła.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, i Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 4: Księga V. Dobra doczesne Kościoła. Księga VI. Sankcje w Kościele, 11-109. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.