Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Problem chrztu dziecka w sytuacji, gdy jedno z małżonków (rodziców) wyraża sprzeciw

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5455  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

Sprzeciw jednego z rodziców wobec chrztu dziecka to specyficzna sytuacja, w której konflikt wewnątrz rodziny dotyczy przestrzeni charakterystycznej dla misji Kościoła. Wymaga zatem głębszej analizy nauczania Kościoła i powiązania ze sobą kilku zagadnień.

Autorka przedstawia normy prawne dotyczące udzielenia chrztu z perspektywy troski Kościoła o warunki korzystne dla wzrostu sakramentalnej łaski w życiu ochrzczonego. Chrzest jako brama sakramentów włącza człowieka w zbawcze dzieło Chrystusa i daje mu w Kościele dostęp do pełni środków zbawienia. Sprawowanie chrztu oznacza akceptację jego celowości, przyzwolenie na ukierunkowanie ochrzczonego ku pełni życia wiarą. Takie podejście uzasadnia konieczność zaangażowania duszpasterzy oraz wymagania stawiane kandydatom do chrztu, którzy ukończyli siódmy rok życia, a także rodzicom proszącym o chrzest dla swoich dzieci.

W związku z sytuacją sporu dotyczącego przekonań rodziców autorka nawiązuje do przepisów dotyczących katolickiego wychowania potomstwa w małżeństwach mieszanych. Normy te określając obowiązki strony katolickiej pozostawiają miejsce na dialog ze współmałżonkiem. Prezentuje również kondycję człowieka, który – choć nie jest ochrzczony – może otworzyć się na zbawcze działanie Boga.

Wreszcie podejmuje się ujęcia tematu z perspektywy dziecka. Jego relacje z rodzicami odzwierciedlają się w sposobie budowania więzi z Bogiem. Zakłócenia w tych odniesieniach mogą mieć wpływ zarówno na psychiczną kondycję dziecka, jak i na dojrzałość jego wiary w dalszych latach. Dlatego w przypadku poważnego konfliktu wypływającego z różnic światopoglądowych zasadnym wydaje się zasugerowanie stronie wierzącej odłożenia chrztu do czasu poprawy sytuacji lub zapisania dziecka do katechumenatu około wieku rozeznania. Konieczne jest także zaproponowanie jej odpowiedniej pomocy duszpasterskiej. Pogłębienie wiary rodzica wpływa korzystnie także na postawę dziecka.

Bibliografia

 1. Brzemia-Bonarek, Aleksandra, i Szymon Drzyżdżyk. 2015. „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców. Analiza teologiczno-prawna.” W Rozwój dogmatu trynitarnego. Perspektywa historiozbawcza, red. Arkadiusz Baron, Jarosław Kupczak, i Jan D. Szczurek, 175-99. Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo naukowe. http://dx.doi.org/10.15633/9788374384162.07 [Google Scholar]
 2. Coccopalmerio, Francesco. 2011. „Die kirchliche communio: was das Konzil sagt und worüber die Codices schweigen.” W Der Kirchenaustritt im staatlichen und kirchlichen Recht, red. Elmar Güthoff, Stephan Haering, i Helmuth Pree, 90-123. Freiburg–Basel–Wien: Verlag Herber GmbH. [Google Scholar]
 3. Composta. Dario. 2001. „Commento al can. 868.” W Commento al Codice di Diritto Canonico, red. Pio Vito Pinto, 540. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 4. Gänswein, Georg. 1997. „Baptismo homo Ecclesiae Christi incorporatur. Zur Rezeption und Interpretation der rechtlichen Bestimmungen über die Kirchenzugehörigkeit im Codex Iuris Canonici von 1983.” Ius Ecclesiae 9, nr 1:47-79. [Google Scholar]
 5. Jaworski, Marian. 2020. „Wprowadzenie do deklaracji o wolności religijnej.” W Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, tekst polski, nowe tłumaczenie, 405-409. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 6. Kiessling, Florian, i Josef Perner. 2014. „God–mother–baby: What children think they know.” Child development 85, nr 4:1601-616. [Google Scholar]
 7. Lewicka, Monika. 2010. „Wpływ relacji małżeńskich na dziecko.” Studia Bydgoskie 4:131-41. [Google Scholar]
 8. Mistò, Luigi. 2011. „La „Dignitatis humanae”. Nuovo modello per la libertà religiosa.” Ephemerides Iuris Canonici 5, nr 1:13-38. [Google Scholar]
 9. Molenda, Andrzej. 2017. „Indywidualna religijność narzędziem wykluczenia. Przezwyciężanie projekcji celem religijnej edukacji.” W Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, red. Monika Humeniuk-Walczak, i Iwona Paszenda, 208-16. Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 10. Mucha, Marta. 2019. Władza rodzicielska a prawo małoletniego do samodzielnej decyzji o przyjęciu chrztu. Kraków: Wydawnictwo Scriptum. [Google Scholar]
 11. Petts, Richard J., i Chris Knoester. 2007. „Parents’ Religious Heterogamy and Children’s Well‐Being.” Journal for the Scientific study of Religion 46, nr 3:373-89. [Google Scholar]
 12. Podczasik, Monika. 2014. „Rodzina i religijność jej dzieci a stosunek do wiary.” Family Forum. Roczniki Instytutu Nauk o Rodzinie 4:163-81. [Google Scholar]
 13. Ratzinger, Joseph. 2016. „Kwestie teologiczne na Soborze Watykańskim II.” W Joseph Ratzinger. Opera omnia. O nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Formułowanie, przekaz, interpretacja. T. 7/1, tłum. Wiesław Szymula, red. Krzysztof Góźdź, i Marzena Górecka, 288-303. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 14. Richert, Rebekah A., i Justin L. Barrett. 2005. „Do you see what I see? Young children’s assumptions about God’s perceptual abilities.” The International Journal for the Psychology of Religion 15, nr 4:283-95. [Google Scholar]
 15. Smith, Christian. 2003. „Theorizing Religious Effects Among American Adolescents.” Journal for the Scientific Study of Religion 42, nr 1:17-30. [Google Scholar]
 16. Tejero, Eloy. 2011. „Przyjmujący chrzest.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 665-69. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 17. Trempała, Janusz. 2011. Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 18. Zubert, Bronisław. 1996. „Chrzest dziecka wbrew woli rodziców: próba krytycznej wykładni kan. 868 § 2 KPK 1983.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:43-64. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.