Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Odpowiedzialność karna członków zarządu spółek kapitałowych w świetle ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne

 • Edyta Dzielińska
 • Anna Stasiak
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Artykuł obejmuje problematykę odpowiedzialności karnej osób fizycznych wchodzących w skład organów zarządzających spółek kapitałowych na gruncie polskiego systemu prawa insolwencyjnego. Celem autorów jest przedstawienie zakresu obowiązków spoczywających na członkach zarządu, wynikających z regulacji Prawa upadłościowego oraz Prawa restrukturyzacyjnego, których naruszenie może stanowić znamiona przestępstw opisanych w tych aktach prawnych. W opracowaniu znalazły się również rozważania w odniesieniu do przyczyn penalizacji przez ustawodawcę konkretnych zachowań podmiotów zarządzających, poprzez wskazanie dóbr wymagających szczególnej ochrony w sytuacji niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością spółki kapitałowej.

 

Bibliografia

 1. Adamus R., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. 3, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 2. Bieniak M., Odpowiedzialność karna menadżerów. Komentarz do ustawy prawo restrukturyzacyjne, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 3. Gardocki L., Prawo karne, wyd. 18 zm., Warszawa 2013. [Google Scholar]
 4. Gąsior A., Pouczenie o odpowiedzialności karnej jako warunek odpo-wiedzialności karnej za przestępstwa określone w ustawie Prawo re-strukturyzacyjne, Doradca restrukturyzacyjny 2017, nr 3. [Google Scholar]
 5. Gąsior A., Rozdział VIII. Charakter przekazywanych albo zatajanych informacji, danych i dokumentów a strona podmiotowa przestępstwa z art. 399 PrRest, (w:) R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek (red.), Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 6. Glumińska-Pawlic J., Rozdział I Wprowadzenie do problematyki od-powiedzialności publicznoprawnej osób zarządzających podmiotami gospodarczymi, (w:) J. Glumińska-Pawlic (red.), Odpowiedzialność osób zarządzających podmiotami gospodarczymi. Ujęcie publiczno-prawne, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 7. Gnys A., Rozdział XVIII Karnoprawna ochrona wierzycieli i ochrona organów postępowań insolwencyjnych, (w:) A. Machowska (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Warszawa 2021. [Google Scholar]
 8. Gnys A., Rozdział XIX Etyka w postępowaniach insolwencyjnych, (w:) A. Machowska (red.), Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, War-szawa 2021. [Google Scholar]
 9. Janda P., Prawo upadłościowe. Komentarz, wyd. II, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 10. Jara Z. (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 4, War-szawa 2022. [Google Scholar]
 11. Jasiński T., Klimkiewicz K., Odpowiedzialność karna związana z re-strukturyzacją, sanacją i upadłością, Prok. Pr. 2020, nr 12. [Google Scholar]
 12. Malinowski P., Rozdział XVI. Prawne konsekwencje niezłożenia wnio-sku o ogłoszenie upadłości spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – uwagi na tle art. 373 PrUpad, (w:) R. Adamus, M. Geromin, B. Groele, Z. Miczek (red.), Restrukturyzacja i upadłość przedsiębiorstw 2.1, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 13. Pietrzyk T., 3. Przestępstwa związane z upadłością spółki, (w:) Odpo-wiedzialność karna menedżerów spółek handlowych, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 14. Rybak M. Etyka biznesu a upadłość przedsiębiorstw w Polsce, (w:) E. Mączyńska (red.), Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty in-stytucjonalne, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 15. Szymczak M.(red.), Słownik Języka Polskiego PWN, A–K, 759. [Google Scholar]
 16. Witosz A. J., Ochrona wierzycieli w postępowaniu upadłościowym, PPH 2017, nr 9. [Google Scholar]
 17. Witosz A. J., (w:) A. Torbus, A. Witosz, A. J. Witosz (red.), Prawo re-strukturyzacyjne. Komentarz, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 18. Zimmerman P., Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne. Ko-mentarz, wyd. 7, Warszawa 2022. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.