Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

O konieczności nowelizacji prawa albo procedury karnej w świetle uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. I KZP 5/21

 • Damian Jaworski
 • Klaudia Siwek
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest zbadanie zasadności aktualnego brzmienia art. 233 § 1a k.k. Zdaniem autorów, w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. I KZP 5/21, przepis ten – alternatywnie procedura karna w zakresie prawa do obrony – wymaga nowelizacji.

Bibliografia

 1. Brzezińska J., Giezek J. (red.), Zmodyfikowane typy przestępstw w teorii i praktyce sądowej, Warszawa 2017. [Google Scholar]
 2. Burdziak K., Taracha A., Pohl Ł., Charakter prawny fałszywych wyja-śnień oskarżonego w polskim prawie karnym, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 3. Gajowniczek-Pruszyńska K., Karlik P., Granice prawa do obrony z perspektywy art. 233 § 1a Kodeksu karnego – Rozważania na tle postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 15 stycznia 2020 r., sygn. I KZP 10/19, Palestra 2020, nr 6. [Google Scholar]
 4. Kociołek-Pęksy A., Stępień M. (red.), Leksykon socjologii prawa, War-szawa 2013. [Google Scholar]
 5. Leszczyński L., Liżewski B., Szot A. (red.), Precedens sądowy w pol-skim porządku prawnym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 6. Ocieczek G., Glosa do uchwały Izby Karnej Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. I KZP 5/21, Prokuratura i Prawo 2023, nr 2. [Google Scholar]
 7. Pohl Ł., Składanie nieprawdziwych wyjaśnień przez oskarżonego w polskim postępowaniu karnym – szkic teoretycznoprawny, Prokura-tura i Prawo 2006, nr 6. [Google Scholar]
 8. Sowiński P. K., Odpowiedzialność karna za fałszywe zeznania a regu-lacja art. 233 § 1a k.k. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Są-du Najwyższego – Izba Karna z dnia 9 listopada 2021 r., sygn. I KZP 5/21, OSP 2022, nr 12. [Google Scholar]
 9. Steinborn S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wy-branych przepisów, e. el. LEX 2016. [Google Scholar]
 10. Szczucki K., Ustawa o Sądzie Najwyższym. Komentarz, wyd. II, War-szawa 2021. [Google Scholar]
 11. Szewczyk M. J., Zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą sprawcy lub jego najbliż-szym, Prokuratura i Prawo 2018, nr 9. [Google Scholar]
 12. Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom I. Komentarz aktualizowany, e. el. LEX 2023. [Google Scholar]
 13. Tarapata Sz., Zontek W., Milczenie jest (w końcu) złotem? Raz jesz-cze o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań przez sprawcę przestępstwa, Forum Prawnicze 2020, nr 1(69). [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.