Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku w prawie międzynarodowym i unijnym

 • Wojciech Radecki
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Przedmiotem artykułu recenzyjnego w jego pierwszej części jest przedstawienie rozważań czeskiej autorki Terezy Fabšíkovej zamieszczonych w monografii poświęconej karnoprawnym instrumentom ochrony środowiska w rozdziałach obejmujących międzynarodowe i unijne prawo środowiska. Uzupełnieniem tej prezentacji są własne przemyślenia recenzenta oraz poglądy
innych autorów odnoszące się do materii poruszanych w monografii.

Bibliografia

 1. Börner R., Umweltstrafrecht, Berlin 2020. [Google Scholar]
 2. Chmelik J. a kolektiv, Ekologická kriminalita a možnosti jejího řešení, Praha 2005. [Google Scholar]
 3. Damohorský M. a kolektiv, Právo životního prostředí, Praha 2010. [Google Scholar]
 4. Dickenhorst Ch., Gewässerschutz durch Umweltstrafrecht, Hamburg 2013. [Google Scholar]
 5. Fabšíková T., Trestněprávní nástroje ochrany životního prostěedí, Praha 2021. [Google Scholar]
 6. Fabšíková T., Změny v trestněprávní ochraně životního prostředí pod-le návrhu nové směrnice, České právo životního prostředi 2002, č. 2. [Google Scholar]
 7. Flemming M., Międzynarodowe prawo wojenne. Zbiór dokumentów, Warszawa 1978. [Google Scholar]
 8. Gardocki L. (red.), System Prawa karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciwko państwu i dobrom zbiorowym, Warszawa 2018. [Google Scholar]
 9. Grzelak A., Kompetencje WE do określania sankcji karnych w przepi-sach prawa wspólnotowego – Glosa do wyroku ETS z 13.09.2005 w sprawie C–176/03, Europejski Przegląd Sądowy 2006, nr 6. [Google Scholar]
 10. Jančářová I., Bahyl;ová L., Pekárek M., Průchová I., Vomáčka V., Od-povědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy, Brno 2013. [Google Scholar]
 11. Jelínek J., Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Problémy a perspektivy, Praha 2019. [Google Scholar]
 12. Kloepfer M., Heger M., Umweltstrafrecht, München 2014. [Google Scholar]
 13. Krell P., Umweltstrafrecht, Heidelberg 2017. [Google Scholar]
 14. Müllerová H., Aktualní otázky zakotvení práva na životní prostředi v mezinárodním právu, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2011, nr 3. [Google Scholar]
 15. Radecki W., Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 16. Radecki W., Odpowiedzialność karna za naruszenie środowiska w świetle prawa międzynarodowego, Ossolineum 1981. [Google Scholar]
 17. Radecki W., Odpowiedzialność prawna w ochronie środowiska, War-szawa 2002. [Google Scholar]
 18. Radecki W., Polskie prawo karne środowiska – próba spojrzenia syn-tetycznego, Ius Novum 2009, nr 1. [Google Scholar]
 19. Radecki W., Prawnokarna ochrona środowiska naturalnego w PRL, Ossolineum 1981. [Google Scholar]
 20. Rejman G., Ochrona środowiska naturalnego w prawie karnym, War-szawa 1977. [Google Scholar]
 21. Saliger F., Umweltstrafrecht, München 2012. [Google Scholar]
 22. Stejskal V., Prosazování právní odpovědnosti v ochraně biodiverzity, Praha 2006. [Google Scholar]
 23. Stejskal V., Trestněprávni odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí, Praha 2002. [Google Scholar]
 24. Tichá T., Trestněprávní ochrana životního prostředí – zásadní vývoj v evropském právní prostředí, České pravo životmího prostředí 2005, ć. 2. [Google Scholar]
 25. Triffterer )., Umweltstrafrecht, Baden–Baden 1980. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.