Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Ofiary przestępczości przeciwko domostwu przyrodniczemu

 • Andrzej Bałandynowicz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5690  [Google Scholar]
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Do tak bogatej problematyki, jaką jest przestępczość gospodarcza, w tym przestępczość przeciwko domostwu przyrodniczemu, nie wystarczy tylko adaptacja różnych konstrukcji teoretycznych, wymagana jest również konfrontacja zróżnicowanych interpretacji tego zjawiska. Zasadnicze kwestie wymagające badań to: a) przyczyny i sposoby ustanawiania przepisów, b) przyczyny i sposoby ich naruszania, c) zakres i pokrywające się obszary działalności organów wymiaru sprawiedliwości i organów kontroli.
Istotą rzeczy w tych trzech kwestiach jest pytanie o uprawnienia – legitymację dla ustawodawcy, dla ludzi związanych z gospodarką i dla działań organów przymusu. W miarę jak świat staje w obliczu rosnącego zagrożenia zmianami klimatycznymi, coraz więcej ludzi staje się ofiarami przestępstw przeciwko domostwu przyrodniczemu. Autor wskazuje na dzieci i młodzież jako grupy najbardziej zagrożone taką przestępczością.

Bibliografia

 1. Bałandynowicz A., Ludzie bez szans. Studium adaptacji społecznej recydywistów, Warszawa 1991. [Google Scholar]
 2. Januszewska P., Czego nie mają dzieci i ryby? Nadziei na przetrwanie katastrofy klimatycznej, https://krytykapolityczna.pl/swiat/lek-klimatyczny-dzieci-mlodzlez/ (dostęp: 28 lutego 2023 r.). [Google Scholar]
 3. Karaczun Z., Michalak W., Łuszczki K., Okulus A., Patalong M., Wpływ zmiany klimatu na zdrowie dzieci, http://healpolska.pl/wp-content/uploads/2021/08/Wplyw-zmiany-klimatu-na-zdrowie-dzieci-raport.pdf (dostęp: 28 lutego 2023 r.). [Google Scholar]
 4. Kępiński A., Lęk, Kraków 1992. [Google Scholar]
 5. Ozbayoglu M., Kula A., Szczyt klimatyczny COP26 oczami aktywistów. „Puste słowa polityków”, https://klimat.rp.pl/aktywiści/ art19071691- szczyt-klimatyczny-cop26-oczami-aktywistow-puste-sIowa-politykow (dostęp: 16 lutego 2023 r.). [Google Scholar]
 6. Pytka L., Granice kontroli społecznej i autonomii osobistej młodzieży, Opieka – Wychowanie – Terapia 1995, nr 1 (21). [Google Scholar]
 7. Rożnowska K., Antoni Kępiński: Gra z czasem. Portret genialnego psychiatry, Kraków 2019. [Google Scholar]
 8. Solik A., Międzynarodowe standardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych, (w:) Z. Dąbrowska (red.), Międzynarodowe stan-dardy zdrowia i praw reprodukcyjnych oraz seksualnych a ich realiza-cja w Polsce, Warszawa 2003. [Google Scholar]
 9. Sztompka P., Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej, (w:) S. Nowak (red.), Metodologiczne problemy teorii so-cjologicznych, Warszawa 1971. [Google Scholar]
 10. The Climate Crisis is a Child Rights Crisis. Introducing the Children's Climate Risk Index. Report, https://www.unicef.org/reports/climate-crisis-child-rights-crisis (dostęp: 28 lutego 2023 r.). [Google Scholar]
 11. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodek karny, tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1138 ze zm. [Google Scholar]
 12. Wajszczak P., Internetowa pułapka propagandowa, https://publicystyka. ngo.pl/ internetowa-pulapka-propagandowa (dostęp 20 lutego 2023 r.). [Google Scholar]
 13. Zamorska K., Makuch M., Starzenie się społeczeństwa: wymiar spo-łeczny, gospodarczy i polityczny, Kraków 2018. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.