Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 24 XI 2022 (2022): Ławnik, sędzia pokoju, ława przysięgłych – społeczeństwo w wymiarze sprawiedliwości

Artykuły

Sędziowie pokoju w prezydenckim projekcie ustawy – perspektywa myślenia ontologiczno-gnozeologiczna przy zastosowaniu metody idealizacji

 • Andrzej Bałandynowicz
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.5676  [Google Scholar]
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Przedmiotem opracowania jest prezydencki projekt ustawy o sądach pokoju, będący obecnie przedmiotem prac legislacyjnych w Sejmie. Autor wspiera projekt prezydencki dowodząc, że jest on dowodem urzeczywistniania ideału sprawiedliwości na podglebiu naturalistycznej esencjonalności normatywnej i konstatuje dla ustroju sądownictwa zasadę ekwipotencjalności (równości) i jest wzorem myślenia humanistyczno-interpretatywnego.

Bibliografia

 1. Adler A., Understanding Human Nature, London 2013. [Google Scholar]
 2. Bałandynowicz A., Pokój fundamentem człowieczeństwa, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 3. Bruner J., Goodnow J., Austin G., A study of thinking, New York 1956. [Google Scholar]
 4. Catlin G.E., Systematic Politics: Elementa Politica et Sociologica, To-ronto 1965. [Google Scholar]
 5. Hamilton G., Theory and Practice of Social Casework, New York 1951. [Google Scholar]
 6. Koschembahr-Łyskowski I., Kilka uwag o potrzebach naszego prawa, Nauka polska, jej potrzeby, organizacja i rozwój 1929, nr 102. [Google Scholar]
 7. Koschembahr-Łyskowski I., Pojęcie prawa, (w:) Księga pamiątkowa ku uczczeniu 250-tej rocznicy założenia Uniwersytetu Lwowskiego przez Króla Kazimierza, Lwów 1912. [Google Scholar]
 8. Kryniecka-Piotrak A., Indywidualizm w polskiej myśli filozoficznej XX wieku, Białystok 2019. [Google Scholar]
 9. Krzymuski E., O pojęciu nauki i jej najwyższym zadaniu, (w:) W. L. Jaworski (red.), Prace z dziedziny teorii prawa, Kraków 1925, s. 7 oraz Idem, Historia filozofii prawa do połowy XIX wieku, Kraków 1923. [Google Scholar]
 10. Krzymuski E., Encyklopedia prawa. Teoria prawa według wykładów profesora doktora E. Krzymuskiego, Kraków 1921. [Google Scholar]
 11. Middleman R., Goldberg G., Social service delivery: A structural ap-proach to social work practice, New York 1974. [Google Scholar]
 12. Radbruch G., Zarys filozofii prawa, przeł. Cz. Znamierowski, Warsza-wa 1938. [Google Scholar]
 13. Seidler G. L., Rozważania o wolności, (w:) G. L. Seidler, Rozważania, Toruń 2002. [Google Scholar]
 14. Seidler G. L., Rozważania o wspólnocie europejskiej, (w:) G.L. Sei-dler, Rozważania, Toruń 2002. [Google Scholar]
 15. Seidler G. L., Kilka uwag o prawach natury, (w:) M. Szyszkowska (red.) Powrót do prawa naturalnego, Warszawa 1999. [Google Scholar]
 16. Seidler G. L., Z zagadnień filozofii prawa. Prawo i polityka, Lublin 1984. [Google Scholar]
 17. Shaw M., Social Work in Prison, London 1974. [Google Scholar]
 18. Szyszkowska M., Za horyzontem, Warszawa 2002. [Google Scholar]
 19. Szyszkowska M., Zagubieni w codzienności, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 20. Szyszkowska M., Zarys filozofii prawa, Białystok 2000. [Google Scholar]
 21. Szyszkowska M., Filozofia prawa i filozofia człowieka, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 22. Szyszkowska M., U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii czło-wieka, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 23. Szyszkowska M., Dociekania nad prawem natury czyli o potrzebach człowieka, Warszawa 1972. [Google Scholar]
 24. Zahn M., Kantowska teoria pokoju w świetle najnowszych dyskusji, (w:) M. Siemek (red.) Filozofia transcendentalna a dialektyka, War-szawa 1994. [Google Scholar]
 25. Zirk-Sadowski M., Wprowadzenie do filozofii prawa, Kraków 2000. [Google Scholar]
 26. Znamierowski Cz., Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie, Warszawa 1964. [Google Scholar]
 27. Znamierowski Cz., Oceny i normy, Warszawa 1957. [Google Scholar]
 28. Znamierowski Cz., Ja społeczne, Przegląd Socjologiczny 1947, nr 9. [Google Scholar]
 29. Znamierowski Cz., Potrzeby życia a nauki społeczne, Życie Nauki 1947, nr 1718. [Google Scholar]
 30. Znamierowski Cz., Zasady teorii prawa, Ruch Prawniczy i Ekonomicz-ny 1924, nr 31. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.