Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

Odpowiedzialność za przestępstwa przeciwko środowisku w prawie czeskim (część 2)

 • Wojciech Radecki
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Przedmiotem artykułu recenzyjnego w jego drugiej części jest przedstawienie rozważań czeskiej autorki Terezy Fabšíkovej zamieszczonych w monografii poświęconej karnoprawnym instrumentom ochrony środowiska w rozdziale obejmującym czeskie prawo środowiska. Uzupełnieniem tej prezentacji są własne przemyślenia recenzenta oraz poglądy innych autorów odnoszące się do materii poruszanych w monografii.

Bibliografia

 1. Damohorský M., Deliktní odpovědnost v ochraně životního prostředí, Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 3/2011. [Google Scholar]
 2. Damohorský M. (ed.), Trestněprávní problematyka ochrany životního prostředí (Zavěry a shrnuti projektu GA ČR – 407/00/1705, Praha 2002. [Google Scholar]
 3. Danecka D., Radecki W., Przestępstwa przeciwko zwierzętom w prawie niemieckim, czeskim, słowackim i polskim, Prokuratura i Prawo 2021, nr 7–8. [Google Scholar]
 4. Fabšíková T., Trestněprávní nástroje ochrany životního prostředí, Praha 2021. [Google Scholar]
 5. Fenyk J., Smejkal L., Bílá I., Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Komentář, Praka 2018. [Google Scholar]
 6. Jančářová I., Bahyl;ová L., Pekárek M., Průchová I., Vomáčka V., Od-povědnost v právu životního prostředí – současný stav a perspektivy, Brno 2013. [Google Scholar]
 7. Jelínek J., Trestní odpovědnost právnických osob v České republice. Problémy a perspektivy, Praha 2019. [Google Scholar]
 8. Jelínek J., Herczeg J., Zakon o trestní odpovědnosti právnických osob. Komentář s judikaturou, Praha 2013. [Google Scholar]
 9. Přenosil G., Péče o životní prostředí a trestní právo, Stat a Právo 19, Praha 1979. [Google Scholar]
 10. Přenosil G., Protection de l’environnement par le droit penal, Sprawozdanie na XII Kongres AIDP. [Google Scholar]
 11. Radecki W., Ochrona środowiska w czechosłowackim prawie karnym I prawie wykroczeń, Studia Prawnicze 1984, z. 3–4. [Google Scholar]
 12. Radecki W., Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym. Studium prawnoporównawcze, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 13. Stejskal V., Trestněprávní odpovědnost na úseku ochrany životního prostředí, Praha 2002. [Google Scholar]
 14. Stejskal V., Trestní postih organizovaného zličinu v připadě pašováni CITES exemplarů – Usneseni Ustavního soudu ČR ze dne 2, dubna 2015 č. III.US 3871/14, České právo životního prostředí 1915, č. 2. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.