Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 6 (2023)

Artykuły

Koncepcje odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle art. 299 k.s.h.

 • Igor Zduński
 • Katarzyna Bakuła
Opublikowane: 07.08.2023

Abstrakt

Artykuł przedstawia najważniejsze rozbieżności doktryny i judykatury dotyczące odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie art. 299 k.s.h. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za jej zobowiązania jest niewątpliwie jednym z najczęstszych przedmiotów rozważań orzecznictwa Sądu Najwyższego. Różnorodność orzecznictwa w odniesieniu do charakteru odpowiedzialności nie pozwala na rozstrzygnięcie istniejącego sporu w doktrynie.

Bibliografia

 1. Allerhand M., Kodeks handlowy. Spółka z ograniczoną odpowiedzial-nością. Komentarz, Bielsko-Biała 1992, skład wg „Kodeks” – Lwów 1935. [Google Scholar]
 2. Allerhand M., Kodeks handlowy z komentarzem, Bielsko-Biała 2000. [Google Scholar]
 3. Bąba M., Swoistość odpowiedzialności z art. 299 k.s.h., Państwo i Prawo, 2009, nr 9. [Google Scholar]
 4. Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zo-bowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 5. Dumkiewicz M., Kodeks spółek handlowych. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy, LEX 2015. [Google Scholar]
 6. Granecki P., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczo-ną odpowiedzialnością na podstawie art. 298 k.h., Przegląd Prawa Handlowego 2000, nr 1. [Google Scholar]
 7. Gutowski M., Charakter prawny i zakres przedmiotowy odpowiedzial-ności członków zarządu spółki z o.o. na podstawie art. 299 k.s.h., Przegląd Prawa Handlowego 2008, nr 11. [Google Scholar]
 8. Jamorski, Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na pod-stawie art. 299 KSH, Monitor Prawniczy 2002, nr 14. [Google Scholar]
 9. Kappes A., Uwagi o przesłankach i charakterze odpowiedzialności z art. 298 k.h., Przegląd Prawa Handlowego 1998, nr 12. [Google Scholar]
 10. Kappes A., Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o., Warszawa 2009. [Google Scholar]
 11. Karolak A., Mariański A., Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o., Warszawa 2006. [Google Scholar]
 12. Kidyba A., Komentarz aktualizowany do art. 1–300 Kodeksu spółek handlowych, LEX 2017. [Google Scholar]
 13. Kopaczyńska-Pieczniak K., Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2007. [Google Scholar]
 14. Luty J., Odpowiedzialność członka zarządu za niewypłacalność spółki, Przegląd Prawno-Ekonomiczny 2013, nr 4. [Google Scholar]
 15. Mariański A., Karolak A., Odpowiedzialność członków zarządu za zo-bowiązania spółki z o.o. w świetle przepisów prawa handlowego i podatkowego, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 16. Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 17. Rymar S., Cywilna odpowiedzialność zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Kraków 1938. [Google Scholar]
 18. L. Siwik, Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. na tle wybranych instytucji prawnych, Acta Universitatis Wra-tislaviensis No 3161, Prawo 308, 2009. [Google Scholar]
 19. Strzelczyk K., (w:) Potrzeszcz R. (red.), Siemiatkowski T. (red.), Ko-deks spółek handlowych. Komentarz. Tytuł III. Spółki kapitałowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, LexisNexis 2011. [Google Scholar]
 20. Strzelczyk K., (w:) Naworski J. P., Strzelczyk K., Siemiątkowski T. (red.), Potrzeszcz R. (red.), Komentarz do Kodeksu spółek handlo-wych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa 2001. [Google Scholar]
 21. Strzępka J.A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Legalis. [Google Scholar]
 22. Strzępka J., Kodeks handlowy w orzecznictwie sądowym, Warszawa 1997. [Google Scholar]
 23. Zedler F., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Zakamycze 2003. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.