Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Europie i USA. Analiza prawnoporównawcza

 • Zbigniew Kmiecik
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8496  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest problematyce odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jako instytucji nieodłącznie związanej z praworządnością, demokracją i zasadą trójpodziału władzy. Analizie poddano rozwiązania prawne przyjęte w zakresie tytułowej problematyki w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w których takie regulacje istnieją, w wybranych, zróżnicowanych ustrojowo, państwach Europy nienależących do UE oraz w porządkach prawnych poszczególnych stanów USA. W niniejszym opracowaniu skupiono się wyłącznie na aspektach ustrojowych i materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, pomijając kwestie proceduralne, jako mające mniejszy wpływ na sprawiedliwość orzekania. W podsumowaniu autor dokonał oceny funkcjonujących rozwiązań pod kątem wymogów praworządności, proporcjonalności, interesów sędziów i dobra społeczeństwa.

Bibliografia

 1. Abu Gholeh M., Bury P., Bezpośredni wybór sędziów na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, (w:) O. Hałub, M. Jabłoński, M. Radajewski (red.), Instytucje demokracji bezpośredniej w praktyce, Wrocław 2016. [Google Scholar]
 2. Bundesamt für Justiz, Amtspflichten der Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgericht (Gutachten vom 23. Oktober 2007), Verwaltungspraxis der Bundesbehörden 2008, nr 3. [Google Scholar]
 3. Eska-Mikołajewska J., Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, (w:) A. Pogłódek (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 4. Gray C., A Study of State Judicial Discipline Sanctions, American Judicature Society 2002. [Google Scholar]
 5. Gray C., How Judicial Conduct Commissions Work, Justice System Journal 2007, vol. 28, nr 3. [Google Scholar]
 6. Информация Российской Федерации в связи с вопросником специального докладчика Совета ООН по правам человека по вопросу о независимости судей и адвокатов. Дисциплинарная ответственность, https://pandia.ru/text/86/058/49909.php (dostęp: 12 listopada 2023 r.). [Google Scholar]
 7. International Commission of Jurists, Securing justice: The disciplinary system for judges in the Russian Federation. Report of an ICJ Mis-sion, Geneva 2012. [Google Scholar]
 8. Jachimowicz K., Włochy, (w:) A. Pogłódek (red.), Organy prowadzą-ce postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 9. Kiener R., Richterliche Unabhängigkeit: Verfassungsrechtliche An-forderungen an Richter und Gerichte, Bern 2001. [Google Scholar]
 10. Kiss Ch., Das neue Bundesstrafgericht, Aktuelle Juristische Praxis 2003, nr 12. [Google Scholar]
 11. Kurek-Sobieraj J., Wybrane aspekty systemu wymiaru sprawiedliwości w Szwajcarii, Warszawa 2022. [Google Scholar]
 12. McClellan Marshall J., Sędzio, cóżeś uczynił? Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów w Stanach Zjednoczonych w XXI w., Iustitia 2020, nr 2. [Google Scholar]
 13. Papić T., Legal Framework and Overview of Case Law on Disciplinary Responsibility of Judges, OSCE 2016. [Google Scholar]
 14. Pogłódek A., Bułgaria, (w:) A. Pogłódek (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 15. Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul, UN Doc. A/HRC/6/32 (28 kwietnia 2014). [Google Scholar]
 16. Sanders A., Danwitz L. von, Selecting Judges in Poland and Germany: Challenges to the Rule of law in Europe and Propositions for a new Approach to Judicial Legitimacy, German Law Journal 2018, vol. 19, nr 4. [Google Scholar]
 17. M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1979. [Google Scholar]
 18. Suter B., Appointment, Discipline and Removal of Judges: A Comparison of the Swiss and New Zealand Judiciaries, Victoria University of Wellington Law Review 2015, nr 46. [Google Scholar]
 19. Сыщикова Т. М., Шатских М. В., Дисциплинарная ответственность судей, Судебная власть и уголовный процесс 2016, nr 1. [Google Scholar]
 20. Шаркић Н., Реформа правосудног система Републике Србије у светлу најављених измена Устава, https://www.mpravde.gov.rs/ files/Tekst%20prof%20dr%20Nebojsa%20Sarkic%20Reforma%20pravosudja%20(1)111.pdf (dostęp: 12 listopada 2023 r.). [Google Scholar]
 21. The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies. Report of the Secretary-General, UN Doc. S/2004/616 (23 sierpnia 2004 r.). [Google Scholar]
 22. Tuora-Schwierskott E., Niemcy, (w:) A. Pogłódek (red.), Organy prowadzące postępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, Warszawa 2019. [Google Scholar]
 23. Vall P. du, Francja, (w:) A. Pogłódek (red.), Organy prowadzące po-stępowania dyscyplinarne wobec sędziów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przegląd rozwiązań, Warszawa 2019. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.