Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Polscy sędziowie z Bukowiny. Szkic o pierwszych polskich sędziach w „małej” Europie sprzed ponad stulecia

 • Kamil Antkowiak
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8504  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Przedmiotem tego opracowania jest prezentacja historii polskich sędziów na Bukowinie, którzy potrafili zachować swoją tożsamość na obczyźnie. Artykuł przedstawia udział Polaków w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w tym kraju, status sędziów, ich warunki socjalno-bytowe, w szczególności ich dochody, wypoczynek, a nawet zdrowie. W szkicu znalazły się również rozważania dotyczące wykształcenia uniwersyteckiego przyszłych sędziów, ich kariery zawodowej oraz działalności społecznej.

Bibliografia

 1. 1851 r. (d. 11 października) Wjazd Najjaśniejszego Franciszka Jozefa I. Cesarza Austryi do Krakowa, tudzież Podróż J. Ces. Krol. Apost. Mości po Galicyi i Bukowinie, Kraków 1853. [Google Scholar]
 2. Alphabetisches Straßenverzeichnis von Czernowitz, http://montrilac. lima–city.de/Czernowitz/cz_strassenreferenz.html. [Google Scholar]
 3. Aufbau und Statut der Wiener Katholischen Akademii, Wiedeń 1949. [Google Scholar]
 4. Aus dem Gemeinrat. (Sitzung vom 14. September 1909.), (w:) Bukowinaer Post, 16. September 1909. [Google Scholar]
 5. Barański M., Polskie tańce, artykuł opubl. na Portalu Warmii i Mazur, http://ww3.wm.pl (dostęp: 21 października 2005 r.). [Google Scholar]
 6. Bełdowski J., Sześciło D., Stan wymiaru sprawiedliwości w Polsce w świetle międzynarodowych badań porównawczych, (w:) Perspektywy wymiaru sprawiedliwości, pod red. J. Ignaczewskiego, Dodatek do Monitora Prawniczego Nr 3/2010. [Google Scholar]
 7. Biedrzycki E., Historia Polaków na Bukowinie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa–Kraków 1973. [Google Scholar]
 8. Bołtryk M., Sąd nad świętym Maksymem, Przegląd Prawosławny, Numer 9 (231) wrzesień 2004. [Google Scholar]
 9. Brożbar Cz., 1772 1918 Galicja, http://brozbar17.webpark.pl/1772.htm. [Google Scholar]
 10. Bujak J., Kronika bukowińskich Polaków 1910 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2010, nr 2 (168). [Google Scholar]
 11. Bujak J., Kronika bukowińskich Polaków 1911 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2011, nr 3 (178). [Google Scholar]
 12. Bujak J., Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2009, nr 9 (164). [Google Scholar]
 13. Bujak J., Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2009, nr 4 (160). [Google Scholar]
 14. Bujak J., Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2009, nr 5 (161). [Google Scholar]
 15. Bujak J., Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r., (w:) Pismo Związku Polaków w Rumunii – Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2009, nr 10 (165). [Google Scholar]
 16. Bujak J., Z kroniki bukowińskich Polaków 1909 r. Październik, Pismo Związku Polaków w Rumunii Revista Uniunii Polonezilor din România „Polonus” 2009, nr 10 (165). [Google Scholar]
 17. Bukowinaer Rundschau z dnia 23 kwietnia 1893 r. [Google Scholar]
 18. Bukowina–officials in the year 1876 (Hof- und Staats–Handbuch der österreichisch–ungarischen Monarchie), (w:) http://bukowina.info/officials. [Google Scholar]
 19. Bukowiner Bote. Nachrichten fűr die Bukowiner in der Fremde, Nr 30, 2 maja 1917 r. (Beilage /=dodatek/ der Bohemia Nr 119, 2.Mai 1917). [Google Scholar]
 20. Buszko J., Galicja 1859–1914. Polski Piemont?, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1989. [Google Scholar]
 21. Czernowitzer Zeitung, Sonntag 6. September 1868, No. 136. [Google Scholar]
 22. Czystki w Sądzie Najwyższym Zygmunt DWORSKI, http://laurahuta. blogspot.com/2011/04/czystki–w–sadzie–najwyzszym–zygmunt.html. [Google Scholar]
 23. Czyżewski K., Czerniowce – zapomniana metropolia na rubieżach monarchii habsburskiej, http://pogranicze.sejny.pl/krasnogruda_nr_9_ krzysztof_czyzewski_czerniowce___zapomniana_metropolia_na_ rubiezach_monarchii_ habsburskiej,1311–1,12327.html. [Google Scholar]
 24. Dach K., Osadnictwo polskie w Mołdawii w XIX w., (w:) Przegląd Polonijny, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawn. Polskiej Akademii Nauk Komitet Badania Polonii Zagranicznej 1979, z. 2(12). [Google Scholar]
 25. Dohrn V., Reise nach Galizien. Grenzlandschaften des alten Europa, Frankfurt 1991. [Google Scholar]
 26. Duda J., IX Kluczborska pielgrzymka kresowa śladami przodków (14 –21 X 2003 r.) Cz. II, Głosy Podolan, Nr 72, wrzesień – październik 2005 r., Biuletyn Klubu „Podole” Stołecznego Oddziału Towarzy-stwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. [Google Scholar]
 27. Dylewski A., Pocztówka z Bukowiny, http://www.culturecongress.eu/ theme/theme_alien_europe/dylewski_alien_europe. [Google Scholar]
 28. Dziennik Chicagoski 3 April 1907. [Google Scholar]
 29. Etat zbiorowy wszystkich kategoryi służbowych przy c.k. sądach kolegialnych i powiatowych w okręgu Lwowskiego c.k. Wyższego Sądu Krajowego na rok 1885. [Google Scholar]
 30. Finkel L., Starzyński St., Historya Uniwersytetu Lwowskiego, Lwów 1894. [Google Scholar]
 31. Goniec Poranny. Warszawa 1907, no 207 z 5 maja. [Google Scholar]
 32. Handbuch des Statthalterei–Gebietes in Galizien fűr das Jahr 1862, Lemberg. [Google Scholar]
 33. Haus der Abgeordneten. – 96. Sitzung der XX; Session am 21. März 1911. 2714/1. [Google Scholar]
 34. Herbert Z., Nieprzemijające światło, (w:) Tygodnik Powszechny z dnia 4 listopada 2008 r., http://tygodnik.onet.pl/1,16700,druk.html. [Google Scholar]
 35. Hof- und Staats–Handbuch der Österreichisch–Ungarischen Monar-chie für da jar 1907, K.K. Hof- und Staatsdruckerei 1907. [Google Scholar]
 36. Hof- und staats-handbuch des österreichischen Kaiserthumes, Wiedeń 1848. [Google Scholar]
 37. Hof- und staats-handbuch des österreichischen Kaiserthumes, Wiedeń 1843. [Google Scholar]
 38. Hof- und staats-handbuch des österreichischen Kaiserthumes, Wiedeń 1844. [Google Scholar]
 39. Hof- und staats-handbuch des österreichischen Kaiserthumes, Wiedeń 1847. [Google Scholar]
 40. Hryńkiw O., Orkiestry już nie ma, a wciąż marsza grają, (w:) Przemyski Przegląd Kulturalny 2007, nr 2 (5). [Google Scholar]
 41. Http://bukowina.info/trial. [Google Scholar]
 42. Http://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Krobatin. [Google Scholar]
 43. Http://dobra.org/literature/rektor.html. [Google Scholar]
 44. Http://forum.ahnenforschung.net/archive/index.php/t–19011.html. [Google Scholar]
 45. Http://wiedza8.materiały100.waw.pl/1752,liczy–15254–glow. [Google Scholar]
 46. Http://wiedza8.materiały100.waw.pl/1752,liczy–15254–glow.html. [Google Scholar]
 47. Http://zik.ua/pl/news/2006/12/19/118487. [Google Scholar]
 48. Https://docplayer.org/167680976–P–b–b–oesterreichischer–rechtsanw altskammertag–wollzeile–1–3–1010–wien–02z032542m–issn.html. [Google Scholar]
 49. Https://www.okazii.ro/foto–pe–carton–gros–cernauti–1906–avocat–dr–vormund–trompeteur–a211800325. [Google Scholar]
 50. Https://www.okazii.ro/foto–pe–carton–gros–cernauti–czernowitz–1905– tinere–a211809412?icid=CS44.P.VZ.SimilareAltiVanzatori&ibid=pp_ activ (211809412). [Google Scholar]
 51. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 lutego 2010 r., sygn. IPPP3/443–1074/09–2/KB, http://interpretacje– podatkowe.org/las/ippp3–443–1074–09–2–kb. [Google Scholar]
 52. Jahresbericht des K. K. I. Staatsgymnasiums in Czernowitz am Schlusse des Schuljahres 1909/10, Czerniowce 1910. [Google Scholar]
 53. Julian Trompeteur, (w:) Czernowitzer Allgemeine Zeitung, 21. Oktober 1909. [Google Scholar]
 54. Kałwa R., (Recenzja) Tomasz J. Kotliński, Zwierzchnicy sądownictwa galicyjskiego, Palestra 2014, nr 7–8. [Google Scholar]
 55. Krysiński W., Czerniowieccy Polacy, (w:) Kurier Galicyjski, 16 grudnia 2008 – 16 stycznia 2009, nr 23–24 (75–76). [Google Scholar]
 56. Krzyżanowski L., Sędziowie w II Rzeczypospolitej. Okręgi apelacyjne: krakowski i katowicki, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Kato-wice 2011. [Google Scholar]
 57. Lang F., Buchenland: Hundertfünfzig Jahre Deutschtum in der Bukowina, Verlag des Südostdeutschen Kulturwerks 1961. [Google Scholar]
 58. Liste der angekommenen Kur- und Badegäste in der königl. Stadt Kaiser–Karlsbad im Jahre 1914, nr z 23.7.1914. [Google Scholar]
 59. Liste der angekommenen Kur- und Badegäste in der königl. Stadt Kaiser–Karlsbad im Jahre 1916, nr z 25.7.1914. [Google Scholar]
 60. Materniak-Pawłowska M., Zawód sędziego w Polsce w latach 1918–1939, Czasopismo Prawno-Historyczne Tom LXIII – 2011 – Zeszyt 1. [Google Scholar]
 61. Nekrologi warszawskie, http://www.nekrologi–baza.pl/nazw/ str_d15.html. [Google Scholar]
 62. Orłowicz M., Przewodnik po ziemiach dawnej Polski, Litwy i Rusi, Kraków 1914. [Google Scholar]
 63. Pamiętniki urzędników galicyjskich (oprac. I. Homola-Skąpska i B. Łopuszański), Wydawnictwo Literackie, Kraków 1978. [Google Scholar]
 64. Pokrzyńska M., Bukowińczycy w Polsce. Socjologiczne studium rozwoju wspólnoty regionalnej, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2010. [Google Scholar]
 65. Pollack M., Po Galicji. O chasydach, Hucułach, Polakach, Rusinach. Imaginacyjna podróż po Galicji Wschodniej i Bukowinie, czyli wyprawa w świat, którego nie ma, Olsztyn 2000. [Google Scholar]
 66. Prawo o ustroju sądów powszechnych wchodzi w życie, http://laurahuta.blogspot.com/2011/01/prawo–o–ustroju–sadow–powszechnych.html. [Google Scholar]
 67. Przegląd Prawa Handlowego 1929, poz. 457. [Google Scholar]
 68. Przybyszewski K., FRENDL von Agenor, artykuł, (w:) E–WIETOR Wielka Internetowa Encyklopedia Torunia, http://www.e–wietor.pl/index. php?option=com_content&view=article&id=91%3Afrendl–von–agenor–& catid=53%3Abiogramy&lang=en. [Google Scholar]
 69. Redzik A., „Reforma Sądowa”. Od miesięcznika poświęconego no-wym ustawom procesowym do organu Krajowego Związku Sędziów, Palestra 2008, nr 11–12. [Google Scholar]
 70. Reklama firmy „Dr. H. Silvermann & Co., Czernowitz”, (w:) Czernerowitzer Allgemeine Zeitung, 25. Dezember 1908. [Google Scholar]
 71. Rezzori G. v., Gronostaj z Czernopola, W–wa 2003. [Google Scholar]
 72. Rzetelska-Feleszko E., Polska mniejszość na Bukowinie – pogranicze ukraińsko-rumuńskie. Europa w miniaturze, (w:) Panorama Slawistyka ACADEMIA 2006, nr 1 (5). [Google Scholar]
 73. Sauer B., Selbstbestimmung versus Fremdbestimmung: Die Wiener Rechtsanwaltskammer 1930–1950, (w:) Herausgeben von Gertrude Enderle–Burcel, Alexandra Neubauer–Czettl, Edith Stumpf–Fischer, Brüche und Kontinuitäten 1933–1938–1945: Fallstudien zu Verwal-tung und Bibliotheken, Studien–Verl.Innsbruck 2013. [Google Scholar]
 74. Sądownictwo. Sędzia o sędziach, (w:) Urzędnik w połączeniu z Prawnikiem. Dwutygodnik poświęcony sprawom urzędników wszelkich zawodów, 1887, nr 6. [Google Scholar]
 75. Skibniewski A., Trzy motywy z Czerniowcami w tle, (w:) Przemyski Przegląd Kulturalny 2007, nr 2 (5). [Google Scholar]
 76. Slovenec. Političen list za slovenski narod, dne 26.aprila 1917, nr 955. [Google Scholar]
 77. Spis adwokatów w Galicyi i na Bukowinie, (w:) Józef Czech, Kalendarz Krakowski na rok 1888, Kraków 1888. [Google Scholar]
 78. Stenographische Protokolle des Bukowinaer Landtages für die esrte Session der zweiten Periode 1867, Bukowina Landtag, Czernowitz 1867. [Google Scholar]
 79. Sternberg A. W. H. L. M., Sternberg A., Warum Österreich zugrunde gehen musste, Verlag Tagesfragen 1927. [Google Scholar]
 80. Szeliga Z., Czerniowieckie oczarowania z Przemyślem w tle, (w:) Przemyski Przegląd Kulturalny 2007, nr 2 (5). [Google Scholar]
 81. Szwagrzyk J. A., Pieniądz na ziemiach polskich X–XX w., Ossolineum, Wrocław 1990. [Google Scholar]
 82. Tagespost, (w:) Bukowinaer Post, 21. Oktober 1909. [Google Scholar]
 83. Ustawa z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem oraz prokuratorów, Dz. U. z 1923 r., Nr 134, poz. 1107. [Google Scholar]
 84. Verordnungsblatt des K. K. Justizministeriums, Austria Justizministe-rium K. K. Hof- und Staatsdruckerei 1886. [Google Scholar]
 85. Verordnungsblatt des K. K. Justizministeriums, Austria Justizministe-rium K. K. Hof- und Staatsdruckerei 1903. [Google Scholar]
 86. Verordnungsblatt des K. K. Justizministeriums, Austria Justizministe-rium K. K. Hof- und Staatsdruckerei 1905. [Google Scholar]
 87. Verordnungsblatt des K. K. Justizministeriums, Wiedeń 1900. [Google Scholar]
 88. Wiadomości Potoczne. Sądownicy u ministra sprawiedliwości, Słowo Pomorskie, piątek, dnia 28 października 1927 r., nr 248. [Google Scholar]
 89. Wiener Zeitung, nr 112, wtorek, 18 maja 1915. [Google Scholar]
 90. Wiener Zeitung, nr 264, z dnia 18 listopada 1917. [Google Scholar]
 91. Wiener Zeitung, Nr. 122. Samstag, den 29. Mai 1909. [Google Scholar]
 92. Wysocki A., Sprzed pół wieku, Kraków 1958. [Google Scholar]
 93. Zeitschrift für die deutsch–österreichischen Gymnasien, Tom 33. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.