Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Polityka prywatności

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającej dyrektywę 95/46/WE „RODO”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź ul. Sterlinga 26 przekazuje niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź. Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail uczelnia@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
  2. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@ahe.lodz.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest kontakt z Autorem w związku z przygotowaniem artykułu (dzieła) oraz ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie i celu, wskazanym w treści dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów Administratora. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz inne podmioty, współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej działalności – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Może jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
  6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo przenoszenia danych.
  7. Posiadają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do złożenia skargi dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155