Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Językoznawstwo” obejmuje pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych. Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych. Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest w bazach: ERIH PLUS, EBSCO, BazHum, Index Copernicus. W wykazie czasopism naukowych MEiN z 2021 r. jest na pozycji 31430 z liczbą 70 punktów. Od 2022 roku zmieniła się częstotliwość wydań z rocznika na półrocznik. Na liście MNiSW z 5 stycznia 2024 czasopismo posiada 40 p.

Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej COPE.

Wydawca i właściciel czasopisma

Czasopismo Językoznawstwo jest wydawane przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Polska. Właścicielem czasopisma jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Czasopismo wydawane jest ze środków Właściciela. Wydawca nie pobiera żadnych opłat od autorów. Możliwe jest publikowanie reklam związanych z zakresem tematycznym czasopisma (konferencje, wydarzenia, publikacje).

Zakres tematyczny czasopisma

Periodyk jest poświęcony studiom z zakresu:

  • językoznawstwa współczesnego
  • językoznawstwa historycznego
  • językoznawstwa kognitywnego
  • wiedzy o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu
  • kontaktów językowych
  • lingwokulturologii oraz komunikacji międzykulturowej
  • przekładoznawstwa
  • glottodydaktyki

Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych

Specyfika periodyku

Jak wynika z zakresu tematycznego, „Językoznawstwo” ma charakter wielo- i interdyscyplinarny i otwiera swe łamy dla nowych koncepcji, teorii i tematów z szeroko rozumianej dziedziny badań nad językiem i kulturą. W centrum naszej uwagi znajdują się zarówno zagadnienia stricte językoznawcze, jak i problematyka wielokulturowości i wielojęzyczności w wymiarze komunikacyjnym i tożsamościowym Na tle innych czasopism tego typu nasz periodyk wyróżnia się różnorodnością tematyczną oraz językową.

Punktacja

W wykazie czasopism naukowych MEiN z 17 lipca 2023 r. uzyskało 70 punktów.

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest obecnie w bazach:

Języki publikacji

Preferowane są artykuły w językach: angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, rosyjskim, włoskim [zob. wytyczne dla autorów].

Poziom naukowy

Tylko artykuły oryginalne i spełniające kryterium wysokiego poziomu naukowego mogą być opublikowane w czasopiśmie „Językoznawstwo”  (zob. wytyczne dla autorów).

Zapewnienie wysokiego poziomu prac naukowych publikowanych na łamach „Językoznawstwa” jest możliwe dzięki rzetelnym procedurom recenzyjnym praktykowanym w Redakcji (zob. procedury recenzyjne) oraz respektowaniu zasad etyki publikacyjnej (zob. zasady etyczne) wypracowanych przez Komitet Etyki Wydawniczej (Comittee on Publication Ethics – COPE).

Zespół redakcyjny

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

Prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Kusal (redaktor naczelny)
Dr Anna Fadecka (z-ca redaktora naczelnego)

Ciałem doradczym i kontrolnym jest międzynarodowa Rada Programowa. Zob. zespół redakcyjny

Periodyzacja

„Językoznawstwo”  jest półrocznikiem. Pierwszy numer w roku ukazuje się w czerwcu, drugi w grudniu (zob. Archiwum na stronie).

Wersja pierwotna

Wersją pierwotną czasopisma „Językoznawstwo” jest wersja drukowana. Drukowaną wersję periodyku można zamawiać na stronie wydawnictwa.

Identyfikatory

ISSN: 1897-0389 (wersja drukowana), e-ISSN: 2391-5137 (wersja elektroniczna)

Teksty zamieszczane w „Językoznawstwie” są opatrzone indywidualnymi, niepowtarzalnymi identyfikatorami DOI [10.25312/2391-5137].

Polityka open access i wolne licencje

„Językoznawstwo” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (Open Access) i spełnia jego definicję dedykowaną przez DOAJ. Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. pełne brzmienie licencji).

Dla czytelnika oznacza to, że zawartość czasopisma jest dostępna tak dla użytkownika, jak i jego/jej instytucji bez opłat. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, drukować, przeszukiwać, korzystać z pełnych tekstów artykułów, jak również używać ich w każdym prawem dozwolonym celu bez konieczności ubiegania się o zgodę wydawcy bądź autora. Pozostaje to w zgodzie z definicją BOAI dotyczącą wolnego dostępu.

Czasopismo stosuje się do reguł zawartych w dokumencie "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing".

Dla autora oznacza to, że – zgłaszając tekst do publikacji w czasopiśmie – zgadza się na wyżej określoną politykę.

Opłaty dla autorów
Autorzy nie ponoszą żadnych opłat związanych z przyjęciem ich prac do opublikowania. 
 
Subskrybcja i zakup egzemplarzy drukowanych
Wydawca ani Redakcja nie prowadzą sprzedaży egzemplarzy papierowych w trybie subskrybcji. Zakupu tych egzemplarzy mozna dokonać poprzez sklep internetowy Wydawcy.

Archiwizacja czasopisma

Wydawca gwarantuje wdrożenie procedur elektronicznej kopii zapasowej. Archiwum strony będzie utrzymywane tak długo, jak będzie istniała potrzeba, również po zaprzestaniu działalności czasopisma.

Historia czasopisma

Rocznik „Językoznawstwo” został zarejestrowany w kwietniu 2005 r. jako czasopismo wydawane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi. Pierwszym redaktorem naczelnym był prof. Marian Kucała, a redaktorem odpowiedzialnym – prof. Anna Krupska-Perek. Pierwszy numer został opublikowany w 2007 roku. W roku 2013 nowym redaktorem naczelnym został prof. Grzegorz Majkowski i wraz z nową redakcją wydał cztery roczne numery czasopisma. Od 2017 roku nastąpiła kolejna zmiana redakcji po opuszczeniu jej składu przez wieloletnią redaktorkę, prof. Krupską-Perek. Nowym redaktorem naczelnym został prof. Krzysztof Kusal, a jego zastępczynią dr Anna Fadecka, którzy pełnią te role do chwili obecnej.

Od roku 2022 nastąpiła zmiana częstotliwości wydań na dwa razy w roku (półrocznik).

Od 2013 roku pismo ukazuje się również w wersji on-line w trybie Otwartego Dostępu do treści.

W punktacji MNiSW rocznik zdobył w 2010 roku 6 punktów i punktację tę zachował do ewaluacji w 2015 r. W punktacji MEiN z 2021 roku czasopismo uzyskało 40 p. Obecnie (od sierpnia 2023 r.) to już 70 punktów.