Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Zasady etyczne

Oświadczenie w sprawie etyki wydawniczej

Redakcja czasopisma „Językoznawstwo” wraz z Wydawcą przestrzegają standardów etycznych wyznaczonych przez Committee on Publication Ethics (COPE). Stosuje się do reguł zawartych w dokumencie DOAJ "Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing", określającym zasady etyczne w publikacjach naukowych.

Standardy te wyznaczają ostateczne i niepodważalne reguły rządzące procesem recenzowania i redagowania nadesłanych tekstów naukowych. Redakcja oświadcza, że na ich przestrzeganie nie mają wpływu żadne relacje ze sferą biznesu. Zamiarem Wydawcy, Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, jest ciągłe doskonalenie czasopism, dlatego publikowanie artykułów naukowych poddawane jest sprawiedliwej, etycznej i rzetelnej procedurze selekcji i recenzowania złożonych prac.

W związku z powyższym, ustala się obowiązki zaangażowanych w proces publikacji stron:

I. OBOWIĄZKI RECENZENTÓW

Recenzenci tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Językoznawstwo” zobowiązują się do:

  1. Rzetelnego, obiektywnego recenzowania przedstawionych im artykułów naukowych, w zgodzie ze standardami etycznymi i powstrzymując się od wszelkich form nienaukowej krytyki. Komentarze i opinie recenzentów, które wracają do autorów, powinny być bezstronne, jasne i treściwe.
  2. Terminowego sporządzenia recenzji. Jeżeli inne zobowiązania zawodowe uniemożliwiają recenzentowi dotrzymanie terminów, recenzent powinien zaniechać recenzowania. W sytuacji zaistnienia opóźnienia recenzent winien powiadomić redakcję czasopisma o przesunięciu terminu dostarczenia recenzji.
  3. Dołożenia wszelkich starań, by podnieść wartość naukową recenzowanych artykułów naukowych m.in. poprzez wskazanie autorom innych źródeł, nie ujętych w pracy, a istotnych dla podejmowanego pola badawczego.
  4. Powstrzymania się od sporządzenia recenzji, jeśli dziedzina, której dotyczą recenzowane artykuły naukowe, nie mieści się w ich naukowych kompetencjach lub/i istnieje konflikt interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką.
  5. Poinformowania redakcji o naruszeniu standardów etycznych w recenzowanych artykułach autorów publikacji, w tym przede wszystkim o plagiatach i autoplagiatach.
  6. Poinformowania redakcji o możliwym pojawieniu się konfliktu interesów pomiędzy autorem/autorką a recenzentem/recenzentką. Recenzenci mogą odmówić recenzji, jeżeli uważają, że opiniowanie pracy narusza konflikt interesów lub stoi w sprzeczności z ich interesami.
  7. Przestrzegania reguł poufności dotyczących wszystkich informacji związanych z procesem recenzowania. Prace można udostępniać innym osobom jedynie za zgodą autora, redaktorów lub zespołu wydawniczego.

II. OBOWIĄZKI AUTORÓW

Autorzy tekstów naukowych nadesłanych do czasopisma „Językoznawstwo” zobowiązują się do następujących czynności:

 1. Złożenia oświadczenia, że wszystkie zawarte w nadesłanych przez nich artykułach naukowych dane są oryginalne i prawdziwe.
 2. Złożenia oświadczenia, że nadesłany tekst naukowy nie został skierowany do procesu recenzowania w innym czasopiśmie naukowym.
 3. Współpracy z redakcją czasopisma w procesie wymiany informacji dotyczących recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 4. Ujawnienia danych o miejscu wcześniejszego opublikowania tekstu naukowego, jeśli jest on w całości lub w części przedrukiem.
 5. Ujawnienia źródeł finansowania badań naukowych, których wyniki są prezentowane w nadesłanych artykułach naukowych.
 6. Ujawnienia pełnej listy autorów nadesłanych artykułów naukowych.
 7. Uzyskania zgody na publikację innych objętych prawem autorskim elementów artykułu naukowego (np. ilustracji, zdjęć).
 8. Ujawnienia informacji o każdym potencjalnym konflikcie interesów, jaki może się pojawić w procesie recenzowania i redagowania nadesłanych artykułów naukowych.
 9. Wskazania ewentualnych błędów i poprawek przed ostatecznym opublikowaniem pracy.
 10. Podpisania oświadczenia, że ewentualne błędy niedostrzeżone w korekcie autorskiej leżą po stronie Autora.

Wyrażenie przez autora/autorkę woli publikacji artykułu naukowego w czasopismie „Językoznawstwo” jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń, o których mowa w punktach 1 i 2.
 

III. OBOWIĄZKI REDAKCJI

Członkowie redakcji czasopisma „Językoznawstwo” zobowiązują się do następujących czynności:

 1. Decydowania o publikacji nadesłanych tekstów naukowych, biorąc pod uwagę wyłącznie ich wartość naukową, bez względu na pochodzenie, wyznanie, orientację seksualną, płeć, obywatelstwo i światopogląd autora/autorki.
 2. Podejmowania obiektywnych decyzji o przyjęciu artykułów naukowych do druku, a w przypadku odmowy uzasadnienia swojej decyzji.
 3. Informowania na stronie internetowej czasopisma o regułach recenzowania nadesłanych tekstów naukowych.
 4. Zachowania pełnej anonimowości w procesie recenzowania tekstów naukowych i nieujawniania treści recenzji osobom trzecim.
 5. Wycofania się z procesu redagowania tekstu naukowego, jeśli istnieje konflikt interesów z jego autorem/autorką.
 6. Informowania autorów o wszelkich sugestiach zmian w tekstach naukowych, wyłączywszy adiustację i korektę.

Autor/autorka ma prawo odwołać się od decyzji o niepublikowaniu jego artykułu do redaktora naczelnego czasopisma. Redaktor naczelny czasopisma „Językoznawstwo” po konsultacji z działami redakcji może utrzymać lub zmienić decyzję.