Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Do druku mogą być przyjęte tylko te artykuły, które zgodne są z profilem czasopisma i przedstawiają odpowiednio wysoki poziom merytoryczny. Recenzenci wypełniają formularze otrzymane od Redakcji. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Raz w roku w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z AHE.

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja czasopisma, są zgodne z treścią Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2 grudnia 2015 (Dz.U. 2015, poz. 2015) oraz wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce, (Warszawa 2011) a także zgodne z diagramami COPE, a w szczególności:

 1. Teksty nadsyłane do publikacji są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję czasopisma.
 2. Materiały wstępnie zaakceptowane przez Redakcję poddawane są rutynowej kontroli antyplagiatowej.
 3. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.
 4. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte, są przekazywane do niezależnych recenzentów spoza jednostki, którzy:
  a) nie są członkami Redakcji,
  b) nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  c) nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  d) nie są względem autorów w zależności służbowej,
  e) w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji nie pozostawali względem autorów w bezpośredniej współpracy naukowej,
  f) nie pozostają względem autorów w bliskich stosunkach osobistych,
  g) są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają co najmniej stopień doktora oraz odpowiedni dorobek naukowy,
  h) cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.
 5. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.
 6. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.
 7. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail podany na formularzu recenzji lub bezpośrednio w systemie OJS, oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Wydawnictwie AHE przez okres 5 lat.
 8. Redakcja czasopisma nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawione logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.
 9. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 10. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.
 11. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich. W takim przypadku Redakcja może wysłać tekst do ponownej recenzji lub odmówić opublikowania tekstu. 
 12. Raz w roku Redakcja czasopisma zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną listę recenzentów, z którymi współpracuje.