Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Autor artykułu oświadcza, że:
  − jego prawa do dzieła nie są w żaden sposób ograniczone;
  − wydanie artykułu przez Wydawcę nie narusza praw osób trzecich, w szczególności oświadcza, że jego artykuł jest całkowicie oryginalny i nie zawiera żadnych ukrytych zapożyczeń z innego dzieła jakiegokolwiek rodzaju. Roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich będą kierowane do Autora.
 • Autor przenosi na Wydawcę prawo do eksploatacji artykułu na wszystkich polach tej eksploatacji, w szczególności, takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, sprzedaż w wersji elektronicznej, dystrybucji, zapewnienia dostępu przez Internet, w tym materiałów graficznych na okładce i wewnątrz dzieła, wykonywania kopii elektronicznych i ich modyfikacji celem udostępnienia Elektronicznych publikacji, używania i publikacji znaków towarowych i logotypów stosowanych na publikacji zarówno w Elektronicznej Publikacji jak i na wszystkich wykorzystywanych do sprzedaży i promocji produktów i usług.
 • Autor przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu 1 egzemplarz autorski ww. publikacji z artykułem autora.
 • Autor oświadcza, że wszelkie błędy niedostrzeżone w korekcie autorskiej (po korektach wydawniczych, tuż przed oddaniem do druku) leżą po stronie Autora.
 • Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego adresu e-mail podanego przy rejestracji w systemie OJS.

Wytyczne dla autorów

Autorów prosimy o zachowanie następujących zasad przygotowania tekstu:

 • Dokument powinien zostać dostarczony w postaci elektronicznej, w pliku .DOC (program Word) oraz w formie wydruku; czcionka Times New Roman, 12 punktów, interlinia 1,5 wiersza).
 • Omawiane w artykułach jednostki (wyrazy, zwroty) wyodrębniamy kursywą.
 • Cytaty zamieszczone w tekście zapisujemy w cudzysłowie, dłuższe cytaty (ponad dwa wiersze) – w osobnych akapitach, mniejszą czcionką, bez cudzysłowu.
 • Znaczenia wyrazów podajemy w tzw. łapkach.
 • Wyrazy hasłowe wyodrębniamy pogrubieniem.
 • Obowiązują przypisy dolne. Poszczególne elementy adresu bibliograficznego oddzielamy przecinkami. W przypisach stosujemy polskie skróty: tamże, dz.cyt., incipit tytułu w przypadku przywołania więcej niż jednej pracy danego autora.
 • Wszystkie tabele i wykresy muszą być ponumerowane, opatrzone tytułem i źródłem.
 • Bibliografię sporządzamy według następującego wzoru:
  Nazwisko inicjał imienia, rok wydania, Tytuł, miejsce wydania, numery stron.
 • Jeżeli publikacja ma wielu autorów, podajemy wszystkie nazwiska. Kursywą podajemy tytuły książek, rozdziałów, artykułów. W cudzysłowach podajemy tytuły czasopism.
 • Pozycje bibliograficzne powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwisk autorów. Prace jednego autora należy uporządkować alfabetycznie według tytułów.
 • Ze względu na wprowadzenie wersji elektronicznej czasopisma odnośniki do stron internetowych muszą być aktywne, zweryfikowane przez autora przed oddaniem tekstu do redakcji z opisaną datą dostępu do strony. Dodać w opisie DOI, jeśli cytowane materiały posiadają adres DOI, http://www.jezykoznawstwo.ahe.lodz.pl/sites/default/files/01J%C4%99zykoznawstwo_15_ZAYNULDINOV.pdf, (dostęp: 16-12-2013). DOI: 10.25312/2391-5137.15/2021_0lazt
 • Do artykułów pisanych cyrylicą bibliografia musi być dołączona również w transkrypcji angielskiej BGN/PCGN.
 • Artykuły zgłaszane do czasopisma nie powinny przekraczać objętości 1,5 arkusza wydawniczego (do 60 tys. zzs). Preferowane są artykuły w językach konferencyjnych (angielskim, niemieckim, rosyjskim, francuskim, włoskim).
 • Prosimy o dołączenie do tekstu krótkiego streszczenia (do 15 wierszy) wraz z tytułem i słowami kluczowymi w językach polskim i angielskim.
 • Prosimy o podanie tytułu lub stopnia naukowego, adresu reprezentowanego ośrodka naukowego, adresu prywatnego, numeru telefonu oraz adresu e-mail.
 • Informacja o źródłach finansowania badań, o którą autor zostanie zapytany w trakcie zgłaszania artykułu, będzie opublikowana obok innych metadanych na pierwszej stronie tekstu. 

Polityka prywatności

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającej dyrektywę 95/46/WE „RODO”, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 90-212 Łódź ul. Sterlinga 26 przekazuje niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, ul. Sterlinga 26, 90-212 Łódź. Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail uczelnia@ahe.lodz.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.
 2. Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e- mail: iod@ahe.lodz.pl. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się w Inspektorem Ochrony Danych.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych jest kontakt z Autorem w związku z przygotowaniem artykułu (dzieła) oraz ewentualne dochodzenie lub odpieranie roszczeń. Państwa dane osobowe mogą być także przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zakresie i celu, wskazanym w treści dobrowolnie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, która w każdym czasie może być odwołana. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższych celów Administratora. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do momentu ich przedawnienia przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej odwołania.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora oraz inne podmioty, współpracujące z Administratorem w zakresie bieżącej działalności – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez w/w podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Dane osobowe mogą również być udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Może jednakże w niektórych sytuacjach dojść do przekazania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niemniej w tym przypadku Administrator zadba o wszelkie formalności związane z prawidłowym zabezpieczeniem danych osobowych, w tym m.in. stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE).
 6. Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo przenoszenia danych.
 7. Posiadają Państwo prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie – jeżeli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące prawa do złożenia skargi dostępne są na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/83/155