Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Językoznawstwo” czasopismo naukowe wydawane obecnie w cyklu półrocznym przez Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Obejmuje ono pełny zakres tematyczny językoznawstwa współczesnego i historycznego, wiedzę o komunikacji werbalnej i niewerbalnej, mechanizmach tekstotwórczych i organizacji dialogu. Uwzględniamy też problematykę pogranicza interlingwistycznego i międzykulturowego oraz porównawcze ujęcia różnych systemów znakowych. Obok rozważań teoretycznych prezentujemy analizy językowo-komunikacyjne i stylistyczne tekstów pisemnych i ustnych, z uwzględnieniem różnych współczesnych metodologii i technik badawczych. Czasopismo o zasięgu międzynarodowym (DOI 10.25312/2391-5137) indeksowane jest w bazach: ERIH PLUS, EBSCO, BazHum, Index Copernicus. W wykazie czasopism naukowych MEiN z 2023 r. jest na pozycji 31414 z liczbą 70 punktów. Na liście MNiSW z 5 stycznia 2024 czasopismo posiada 40 p. Redakcja czasopisma kieruje się zasadami etyki wydawniczej COPE.

Czytaj więcej

Aktualny numer

Nr 1/20

Published 29 maja 2024

Pełny numer

Artykuły