Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 (2019)

Teologia praktyczna

Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego.

Opublikowane: 31.12.2019

Abstrakt

Autor podejmuje temat działalności szkół katolickich w społeczeństwie ponowoczesnym. Podstawą dla artykułu jest określenie głównych wyzwań jakie stawia postmodernizm, dla edukacji katolickiej. Wyzwanie te są opisane w pierwszej części artykułu. Kolejnym elementem jest zarys historii szkolnictwa katolickiego w Polsce. Wskazuje to, iż wysiłek edukacyjny Kościoła rozwija się na przestrzeni historii i tak samo powinien odnieść się do kontekstu postmodernizmu. Ostatnia część wskazuje na elementy tożsamości szkoły katolickiej jako odpowiedź na aktualny kontekst społeczno-filozoficzny.

Bibliografia

Dokumenty Kościoła:
1. Franciszek. Evangelii gaudium, 170-171.
2. Jan Paweł II Przemówienie do nauczycieli i wychowanków rzymskich kolegiów: Massimo i Santa Maria
3. Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników XCII Zgromadzenia Włoskiej Katolickiej Unii Nauczycieli Szkół Średnich (UCIIM). w: Służyć́ wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania. Kraków 2009. s.187-189.
4. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, pkt. 6.

Opracowania:
5. Cichosz W. Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce. W: Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy. Szczecin 2005.
6. Dreher R. Opcja Benedykta. Kraków 2018.
7. Kobyliński A. Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu. w: Atenemum Kapłańskie 571 (2004). Włocławek 2004.
8. Mudlaff K. Szkolnictwo katolickie w świetle dokumentu z Aparecidy. w: Studia Włocławskie 19, Włocławek 2017.
9. Poupard P. Pomiędzy barbarzyństwem i nadzieją. Kryzys współczesnej kultury i chrześcijańska odpowiedź, w: Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości; Lublin, 15-17 września 2000 r. (Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej). Lublin 2000.
10. Puzynina J. Słowo – wartość – kultura. Lublin 1997.
11. Rostkowski M.. Kościół wobec procesu laicyzacji szkolnictwa w Polsce Ludowej. w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997).
12. Sareło Z., Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995.
13. Schmälzle U.. Duszpasterstwo szkolne. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość w: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Lublin 2015.
14. Szeloch H., Program wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jako próba odpowiedzi na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej. w: Warszawskie Studia Pastoralne 15/2012.
15. Walewander E. Postmodernizm a pedagogia katolicka. Toruń 2011.
16. Wargacki S. Duchowość w kulturze ponowoczesnej. w: Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 4 (236).
17. Zakrzewska A., Współczesna szkoła katolicka placówką kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży. w: Pedagogia Christiana 1/35 (2015).

Downloads

Download data is not yet available.