Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego.Abstrakt

Autor podejmuje temat działalności szkół katolickich w społeczeństwie ponowoczesnym. Podstawą dla artykułu jest określenie głównych wyzwań jakie stawia postmodernizm, dla edukacji katolickiej. Wyzwanie te są opisane w pierwszej części artykułu. Kolejnym elementem jest zarys historii szkolnictwa katolickiego w Polsce. Wskazuje to, iż wysiłek edukacyjny Kościoła rozwija się na przestrzeni historii i tak samo powinien odnieść się do kontekstu postmodernizmu. Ostatnia część wskazuje na elementy tożsamości szkoły katolickiej jako odpowiedź na aktualny kontekst społeczno-filozoficzny.


Słowa kluczowe

szkolnictwo katolickie; postmodernizm; wychowanie katolickie

Dokumenty Kościoła:
1. Franciszek. Evangelii gaudium, 170-171. [Google Scholar]
2. Jan Paweł II Przemówienie do nauczycieli i wychowanków rzymskich kolegiów: Massimo i Santa Maria [Google Scholar]
3. Jan Paweł II. Przemówienie do uczestników XCII Zgromadzenia Włoskiej Katolickiej Unii Nauczycieli Szkół Średnich (UCIIM). w: Służyć́ wzrastaniu w prawdzie i miłości. Wybór dokumentów kościoła na temat szkoły katolickiej i wychowania. Kraków 2009. s.187-189. [Google Scholar]
4. Kongregacja ds. Wychowania Katolickiego. Szkoła katolicka u progu trzeciego tysiąclecia, pkt. 6. [Google Scholar]

Opracowania:
5. Cichosz W. Zarys dziejów wychowania katolickiego w Polsce. W: Państwo a wychowanie. Idee – mity – stereotypy. Szczecin 2005. [Google Scholar]
6. Dreher R. Opcja Benedykta. Kraków 2018. [Google Scholar]
7. Kobyliński A. Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu. w: Atenemum Kapłańskie 571 (2004). Włocławek 2004. [Google Scholar]
8. Mudlaff K. Szkolnictwo katolickie w świetle dokumentu z Aparecidy. w: Studia Włocławskie 19, Włocławek 2017. [Google Scholar]
9. Poupard P. Pomiędzy barbarzyństwem i nadzieją. Kryzys współczesnej kultury i chrześcijańska odpowiedź, w: Sacrum i kultura. Chrześcijańskie korzenie przyszłości; Lublin, 15-17 września 2000 r. (Materiały Kongresu Kultury Chrześcijańskiej). Lublin 2000. [Google Scholar]
10. Puzynina J. Słowo – wartość – kultura. Lublin 1997. [Google Scholar]
11. Rostkowski M.. Kościół wobec procesu laicyzacji szkolnictwa w Polsce Ludowej. w: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 30 (1997). [Google Scholar]
12. Sareło Z., Postmodernistyczny styl myślenia i życia, w: Postmodernizm wyzwanie dla chrześcijaństwa, Poznań 1995. [Google Scholar]
13. Schmälzle U.. Duszpasterstwo szkolne. Stan aktualny i wyzwania na przyszłość w: Peryferie wiary wyzwaniem dla Kościoła. Lublin 2015. [Google Scholar]
14. Szeloch H., Program wychowawczy Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich jako próba odpowiedzi na nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące wychowania chrześcijańskiego w szkole katolickiej. w: Warszawskie Studia Pastoralne 15/2012. [Google Scholar]
15. Walewander E. Postmodernizm a pedagogia katolicka. Toruń 2011. [Google Scholar]
16. Wargacki S. Duchowość w kulturze ponowoczesnej. w: Zeszyty Naukowe KUL 59 (2016), nr 4 (236). [Google Scholar]
17. Zakrzewska A., Współczesna szkoła katolicka placówką kształtowania społecznie dojrzałej osobowości dzieci i młodzieży. w: Pedagogia Christiana 1/35 (2015). [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2019-12-31


Dział
Teologia praktyczna

Udostępnij

Płaziński, A. (2019). Rola szkoły katolickiej wobec wyzwań społeczeństwa ponowoczesnego. Kieleckie Studia Teologiczne, 18, 147-156. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/2102

Artur Płaziński  artur.plazinski@gmail.com
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Teologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6134-3619

Ks. Artur Płaziński. Prezbiter diecezji kieleckiej. Doktorant na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.