Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 25 (2021)

Artykuły

Kontrowersje dotyczące klauzuli sumienia w kontekście przerywania ciąży – studium przypadku

 • Emilia Jasińska
DOI: https://doi.org/10.52097/pwk.5352  [Google Scholar]
Opublikowane: 2023-03-23

Abstrakt

Kwestie sumienia jednostki, które z jednej strony dotyczą etyki, a z drugiej zagadnień prawnych, stanowią jedne z najtrudniejszych dylematów postępowania w sytuacjach szczególnie nagłych, wymagających podjęcia najwłaściwszej decyzji. Przez lata nie wypracowano kompromisowego rozwiązania, które załagodziłoby nierozstrzygnięty konflikt między przedstawicielami środowisk proaborcyjnych i pro life. Niniejszy artykuł porusza problematykę istoty klauzuli sumienia, a także zagadnienie aborcji. W opracowaniu zaprezentowano studium przypadku na tle wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz medialnej sprawy prof. Bogdana Chazana, który pomimo stwierdzonej patologii ciąży powołał się na klauzulę sumienia i odmówił przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży, co skutkowało urodzeniem się dziecka z wodogłowiem, niezdolnego do samodzielnego życia, i wkrótce zmarłego z powodu wad wrodzonych.

Bibliografia

 1. Literatura [Google Scholar]
 2. Bartel J., Steczyńska A., Dlaczego aborcja jest dopuszczalna, Grupa Dyskusyjna „Wolna Myśl, Wolne Słowo”, Warszawa 2009. [Google Scholar]
 3. Chazan B., Müller M., Prawo do życia: bez kompromisu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014. [Google Scholar]
 4. Franków D., Aborcja w ujęciu prawa, medycyny i psychologii. Materiały z konferencji naukowej, Akademia Podlaska, 10–11 grudnia 2004, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2005. [Google Scholar]
 5. Filar M., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E., Zaborowski P., Odpowiedzialność lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004. [Google Scholar]
 6. Hartman J., Bioetyka dla lekarzy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012. [Google Scholar]
 7. Kubiak R., Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014. [Google Scholar]
 8. Nesterowicz M., Prawo medyczne, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2016. [Google Scholar]
 9. Piestrak R., Psonka S., M. Szast, Klauzula sumienia. Regulacje prawne vs rzeczywistość, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Stalowa Wola 2015. [Google Scholar]
 10. Szawarski Z., Mądrość i sztuka leczenia, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005. [Google Scholar]
 11. Wiak K., Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001, s. 247. [Google Scholar]
 12. Źródła prawa [Google Scholar]
 13. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417. [Google Scholar]
 14. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152. [Google Scholar]
 15. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. z 1993 r. Nr 17, poz. 78. [Google Scholar]
 16. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284. [Google Scholar]
 17. Konwencja o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, sporządzona w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r., Dz. U. Nr 9, poz. 49. [Google Scholar]
 18. Inne [Google Scholar]
 19. Pismo PR 017.11.2016 z dnia 27.05.2016 r. opatrzone pieczęcią Prokuratora: B. Nowosad. [Google Scholar]
 20. Źródła internetowe [Google Scholar]
 21. Chazan walczy o powrót do pracy. Chce przesłuchania Gronkiewicz-Waltz, https://tvn24.pl/tvnwarszawa/najnowsze/chazan-walczy-o-powrot-do-pracy-chce-przesluchania-gronkiewicz-waltz-45259 (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 22. Hamankiewicz M., Oświadczenie Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zdarzenia w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie i odpowiedzialności prof. Bogdana Chazana w tym zakresie, https://nil.org.pl/aktualnosci/1419-oswiadczenie-prezesa-naczelnej-rady-lekarskiej-w-sprawie-zdarzenia-w-szpitalu-im-sw-rodziny-w-warszawie-i-odpowiedzialnosci-prof-bogdana-chazana-w-tym-zakresie (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 23. http://bogdanchazan.pl/ (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 24. http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150001633/T/D20151633TK.pdf (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 25. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:(%22ENG%22),%22appno%22:(%2267171/17%22),%22documentcollectionid2%22:(%22COMMUNICATEDCASES%22),%22itemid%22:(%22001-201485%22)} (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 26. Łobocka A., Awantura o prof. Chazana na Ursynowie. Przez dwa dni przyjmował pacjentki w nowej przychodni, https://www.haloursynow.pl/artykuly/awantura-o-prof-chazana-na-ursynowie-przez-dwa-dni-przyjmowal-pacjentki-w-nowej-przychodni,13510.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 27. Podgórska J., Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej: Prof. Chazan nie dopuścił się przewinienia zawodowego, https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/1622603,1,rzecznik-odpowiedzialnosci-zawodowej-prof-chazan-nie-dopuscil-sie-przewinienia-zawodowego.read (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 28. Rigamonti M., Rodzice dziecka, którym prof. Chazan odmówił aborcji: Po urodzeniu lekarze bali nam się je pokazać, https://serwisy.gazetaprawna.pl/zdrowie/artykuly/878315,rodzice-dziecka-ktorym-prof-chazan-odmowil-aborcji-po-urodzeniu-lekarze-bali-nam-sie-je-pokazac.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 29. Rigamonti M., Teksty roku: Klauzula okrucieństwa, https://www.wprost.pl/486609/teksty-roku-klauzula-okrucienstwa.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 30. Rzemek M., Profesor Chazan chce być znowu dyrektorem, https://sip-1legalis-1pl-1kn2pai8z11a5.han.buw.uw.edu.pl/document-full.seam?documentId=oj5c4mrwgazdcnjzge3q (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 31. Sąd Lekarski uchylił decyzję rzecznika odpowiedzialności ws. prof. Chazana, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/984607,sad-lekarski-uchylil-decyzje-rzecznika-odpowiedzialnosci-ws-prof-chazana.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 32. Sąd Lekarski uchylił decyzję w sprawie prof. Chazana, https://www.rynekzdrowia.pl/Prawo/Sad-Lekarski-uchylil-decyzje-w-sprawie-prof-Chazana,166549,2.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]
 33. Siedlecka E., Prokuratura umarza sprawę prof. Chazana, http://wyborcza.pl/1,76842,17845866,Prokuratura_umarza_sprawe_prof__Chazana.html (dostęp 14.10.2020). [Google Scholar]