Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 1 (2022)

Articles

The Suspension of the Limitation Period for a Tax Obligation from the Perspective of the Principle of the Citizens’ Trust in the State and Its Laws

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.4458  [Google Scholar]
Published: 2022-06-29

Abstract

This study is devoted to the issue of the suspension the limitation period for a tax obligation. Pursuant to Article 70(6)(1) of the Act of 29 August 1997, the Tax Ordinance, the course of the limitation period for a tax obligation does not begin, and, in the event it has begun, is suspended, on the day on which proceedings in a case of a fiscal offence or fiscal petty offence are initiated, of which the taxpayer has been notified, if a suspicion that the offence or petty offence has been committed is connected with failure to fulfil this obligation. It is worth considering whether this regulation is consistent with the principle of citizens’ trust in the State and its Laws, as expressed in Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland, and consequently with Article 32(1) of the Constitution. The main research intention is to describe what impact the above-mentioned legal regulation has for determining the extent of the effect the tax regulation in question on the principle of the citizens’ trust in the State and its Laws. It should be noted that the failure to inform about the existence of a condition for suspension expressed in the analysed provision may result in the fact that, as a consequence of a misconception on the part of the taxpayer, decisions taken by him or her in connection with the disposing of property will also be incorrect.

References

 1. Adamiak, Barbara, Janusz Zubrzycki, Janusz Borkowski, et al. 2017. Ordynacja podatkowa – Komentarz 2017. Wrocław: Oficyna Wydawnicza UNIMEX. [Google Scholar]
 2. Banaszak, Bogusław. 2011. “O konstytucyjności ustawowej regulacji zawieszenia przedawnienia zobowiązań podatkowych.” Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1:9–17. [Google Scholar]
 3. Borkowski, Janusz. 2020. “Aspekty podmiotowe regulacji prawa procesowego.” In System Prawa Administracyjnego. Vol. 9: Prawo procesowe administracyjne, edited by Roman Hauser, Zygmunt K. Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 123–58. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Celińska–Grzegorczyk, Katarzyna. 2010. “Zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa w orzecznictwie sądów administracyjnych.” In Kodyfikacja postępowania administracyjnego na 50-lecie K.P.A., edited by Janusz Niczyporuk, 59–66. Lublin: Wydawnictwo WSPA. [Google Scholar]
 5. Chorążewska Anna, and Leszek Wilk. 2016. “Przedawnienie karalności przestępstw skarbowych oraz zobowiązań podatkowych.” Prokuratura i Prawo 2:151–52. [Google Scholar]
 6. Czeszejko–Sochacki, Leszek Garlicki, and Janusz Trzciński. 1999. Komentarz do Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym: z dnia 1 sierpnia 1997 roku. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 7. Dzwonkowski, Henryk. 2020. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2020. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Eichstaedt, Krzysztof. 2020. “Dział VII. Postępowanie przygotowawcze.” In Kodeks postępowania karnego Komentarz. Vol. 1: Art. 1–424, edited by Dariusz Świecki, 1175–366. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Kmiecik, Zbigniew. 2019. Postępowanie administracyjne, postępowanie egzekucyjne w administracji i postępowanie sądowoadministracyjne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Kulik, Piotr. 2016. “Czy każde zawiadomienie organu skarbowego o zawieszeniu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego z powodu wszczęcia postępowania karnoskarbowego skutecznie zawiesza ten termin? Interpretacja art. 70 § 6 pkt 1 i art. 70c ustawy Ordynacja podatkowa w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych.” Palestra 7–8:154–66. [Google Scholar]
 11. Łętowska, Ewa. 2012. “Lex retro non agit i zaufanie do państwa.” In Rzeźbienie państwa prawa. 20 lat później. Ewa Łętowska w rozmowie z Krzysztofem Sobczakiem, edited by Ewa Łętowska, and Krzysztof Sobczak, 286–308. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Mariański, Adam. 2021. Ordynacja podatkowa. Komentarz 2021. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Mastalski, Ryszard. 2019. Prawo podatkowe. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Potrzeszcz, Jadwiga. 2007. Idea prawa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 15. Rozmaryn, Stefan. 1961. “O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego. Charakter prawny i znaczenie zasad ogólnych k.p.a.” Państwo i Prawo 12:887–905. [Google Scholar]
 16. Serafiński, Wojciech. 2016. “Instytucja przedawnienia stała się fikcyjna.” Dziennik Gazeta Prawna 244:C5. [Google Scholar]
 17. Serafiński, Wojciech. 2020. “Paradoks prawotwórczego wyroku w sprawie przedawnienia zobowiązań podatkowych.” Dziennik Gazeta Prawna 33:D5. [Google Scholar]
 18. Wojtuń, Maciej. 2017. “Zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek wszczęcia postępowania karnoskarbowego.” Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach 2:104–16. [Google Scholar]
 19. Ziółkowski, Michał. 2015. “Zasada równości w prawie.” Państwo i Prawo 5:94–108. [Google Scholar]
 20. Zubik, Marek. 2008. Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.