Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 15 No. 2 (2022)

Articles

The Position of the Polish Centre for Accreditation in the Political System and Its Impact on the Performance Efficiency of Public Tasks in the Field of Accreditation

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5138  [Google Scholar]
Published: 2022-12-31

Abstract

This paper examines the position of the Polish Centre for Accreditation within the structure of Polish public administration. On the presumption that the PCA is a specialised administrative entity of a legal nature similar to one of an agency, which performs state tasks by accrediting notified bodies within the product conformity assessment scheme, the article assesses the influence of the Centre’s tasks and its position within the political system on the efficiency and quality of public functions it fulfils in the area of accreditation. The study demonstrates that the current structure and position of the Centre in the political system substantially facilitates the efficient implementation of state tasks in respect of accreditation. The research method employed herein in order to achieve the adopted research assumptions is the dogmatic and legal method.

References

 1. Bednarek, Małgorzata. 1997. Mienie. Komentarz do art. 44-533 kodeksu cywilnego. Kraków: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Bieś-Srokosz, Paulina. 2013. “Nadzór nad działalnością agencji rządowych sprawowany przez właściwego ministra.” In Agencje i podmioty podobne w strukturze administracji publicznej, edited by Anna Gronkiewicz, and Agnieszka Ziółkowska, 27-37. Katowice: Forma Studio. [Google Scholar]
 3. Bieś-Srokosz, Paulina. 2015. “Tworzenie agencji rządowych – odpowiedź ustawodawcy na potrzeby społeczeństwa.” In Administracja publiczna wobec wyzwań i oczekiwań społecznych, edited by Małgorzata Giełda, and Renata Skałecka-Raszewska, 21-36. Wrocław: E-Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 4. Bieś-Srokosz, Paulina. 2016. “Uagencyjnianie administracji publicznej – przykład procesu tworzenia agencji rządowych w Polsce.” In Współczesne kierunki zmian administracji publicznej, edited by Paulina Bieś-Srokosz, 9-20. Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. [Google Scholar]
 5. Bieś-Srokosz, Paulina. 2018. “Prawne formy realizacji zadań publicznych we współczesnej administracji publicznej. Kilka uwag na temat tworzenia przez ustawodawcę hybrydowych prawnych form działania w administracji publicznej.” In Stulecie polskiej administracji. Doświadczenia i perspektywy, edited by Wojciech Federczyk, 509-22.Warszawa: KSAP. [Google Scholar]
 6. Bieś-Srokosz, Paulina. 2020. Agencje rządowe jako szczególne podmioty administracji publicznej. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Biernat, Stanisław. 1994. Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna. Warszawa–Krakow: PWN. [Google Scholar]
 8. Błaś, Adam. 2000. “Formy działania administracji w warunkach prywatyzacji zadań publicznych.” In Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały Konferencji Naukowej Katedr Prawa i Postępowania Administracyjnego, edited by Tomasz Bąkowski, et al., 23-35. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 9. Chruściel, Anna. 2014. “Rola zlecania zadań publicznych w realizowaniu koncepcji dobrego rządzenia.” Administracja: teoria, dydaktyka, praktyka 3(36):95-120. [Google Scholar]
 10. Cieśliński, Aleksander, and Krzysztof Zymonik. 2007. Wspólnotowe prawo gospodarcze. Vol. II. Edited by Aleksander Cieśliński. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Filipek, Józef. 2005. “Podmiotowość w prawie administracyjnym.” In Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 184-85. Toruń: Dom Organizatora. [Google Scholar]
 12. Fleszer, Dorota. 2012. “Umowne powierzenie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej jako forma prywatyzacji wykonywania zadań publicznych.” Samorząd Terytorialny 7:25-41. [Google Scholar]
 13. Frąckowiak, Józef. 2012. “Osoby prawne.” In Prawo cywilne – część ogólna. System prawa prywatnego, vol. I, edited by Marek Safjan, 1176. Warszawa: C.H. Beck. Legalis. [Google Scholar]
 14. Gorywoda, Łukasz. 2011. “Instytucjonalne ramy akredytacji w Unii Europejskiej.” In Administracja publiczna wobec procesu globalizacji, edited by Maciej Rudnicki, and Maciej Jabłoński, 65-76. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Gronkiewicz, Anna. 2013. “Desygnaty administracji w założeniach państwa prawnego.” In Organizacja prawna administracji publicznej, edited by Lidia Zacharko, 11-42. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 16. Gronkiewicz, Anna, and Agnieszka Ziółkowska. 2016. “Agencje w strukturze administracji publicznej na przykładzie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.” In Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi, vol. I, edited by Artur Mezglewski, 205-22. Rzeszów: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie. [Google Scholar]
 17. Jagielski, Jacek, Marek Wierzbowski, and Anna Wiktorowska. 2005. “Nietypowe podmioty administrujące – kilka refleksji na tle organizacyjnych form wykonywania administracji publicznej.” In Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z konferencji jubileuszowej Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, 217-19. Toruń: Wydawnictwo Dom Organizatora. [Google Scholar]
 18. Kieres, Leon. 2012. “Prywatyzacja – zagadnienia prawa publicznego, prawa prywatnego i polityki gospodarczej.” In Prawne aspekty prywatyzacji, edited by Jolanta Blicharz, 61-87. Wrocław: E-Wydawnictwo Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 19. Klein, Anna. 1983. “Ewolucja instytucji osobowości prawnej.” In Tendencje rozwoju prawa cywilnego, edited by Ewa Łętowska,128. Wrocław: Ossolineum. [Google Scholar]
 20. Korczak, Jerzy. 1991. “Akty kierowania w systemie terenowych organów administracji państwowej.” Acta Universitatis Wratislaviensis, vol. CLXXX, 1142. [Google Scholar]
 21. Lissoń, Piotr. 2006. “Funkcje administracji gospodarczej a wyspecjalizowane organy administracji.” In Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, edited by Bożena Popowska, 87-111. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 22. Łaszczyca, Grzegorz, Czesław Martysz, and Andrzej Matan (eds.). 2003. Postępowanie administracyjne ogólne.Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Niczyporuk, Janusz. 2000. “Rządowe agencje gospodarcze.” In Administracja i prawo administracyjne u progu trzeciego tysiąclecia, edited by Małgorzata Stahl, Jan Tarno, and Marcin Górski, 341. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 24. Niczyporuk, Janusz. 2009. “Podmiotowość administracyjnoprawna a zdolność administracyjnoprawna –delimitacja pojęć.” In Współczesne zagadnienia prawa i procedury administracyjnej. Księga jubileuszowa dedykowana Prof. zw. dr hab. Jackowi M. Langowi, edited by Marek Wierzbowski, Jacek Jagielski, Anna Wiktorowska, et al., 177-85. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 25. Pakuła, Andrzej. 1991. “Podporządkowanie pionowe w organizacji terenowych organów administracji państwowej.” Acta Universitatis Wratislawiensis vol. CLXXX, no. 1142. [Google Scholar]
 26. Pazdan, Maksymilian. 1968. “Niektóre konsekwencje teorii organów osoby prawnej.” Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego, Prace prawnicze vol. 1, 202. [Google Scholar]
 27. Popowska, Bożena. 2006. “Klasyfikacja funkcji administracji publicznej w nauce publicznego prawa gospodarczego.” In Funkcje współczesnej administracji gospodarczej. Księga dedykowana Profesor Teresie Rabskiej, edited by Bożena Popowska, 61-86. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 28. Radwański, Zbigniew. 2011. In Zbigniew Radwański, and Adam Olejniczak, Prawo cywilne – część ogólna. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 29. Sawicka, Krystyna. 2008. “Gospodarka finansowa niektórych jednostek sektora finansów publicznych.” In Finanse publiczne i prawo finansowe, edited by Cezary Kosikowski, and Eugeniusz Ruśkowski, 445. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 30. Stahl, Małgorzata. 2011. “Zagadnienia ogólne.” In Podmioty administrujące, System prawa administracyjnego, vol. 6, edited by Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, and Andrzej Wróbel, 8-126. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 31. Szydło, Wojciech. 2008. “Charakterystyka Skarbu Państwa jako szczególnego rodzaju osoby prawnej.” Rejent 6:96-124. [Google Scholar]
 32. Zacharko, Lidia. 2000. Prywatyzacja zadań publicznych gminy. Studium administracyjnoprawne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 33. Zimmermann, Jan. 2016. Prawo administracyjne. 7th edition. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 34. Żywicka, Agnieszka. 2017. „W sprawie redefinicji funkcji administracji gospodarczej w warunkach społecznej gospodarki rynkowej (na przykładzie funkcji administracji miar).” Annales UMCS, sectio G Ius, vol. LXIV, no 1:265-76. DOI: https://doi.org/10.17951/g.2017.64.1.265 [Google Scholar]
 35. Żywicka, Agnieszka. 2019. “Ochrona interesów jednostki notyfikowanej w systemie oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami w prawodawstwie polskim i unijnym-wybrane zagadnienia administracyjnoprawne.” Opolskie Studia Administracyjno-Prawne vol. XVII, no. 1:195-203. DOI: https://doi.org/10.25167/osap.1505 [Google Scholar]
 36. Żywicka, Agnieszka. 2020. “Prywatyzacja zadań publicznych w metrologii – na przykładzie zadań administracji miar.” Studia Prawno-Ekonomiczne vol. CXVI, 135-53. Doi: 10.26485/SPE/2020/116/8. DOI: https://doi.org/10.26485/SPE/2020/116/8 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.