Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Legal Aspects Concerning the Need to Distinguish Between the Concepts of “Election” and “Voting”. State de lege lata and Postulates de lege ferenda

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5285  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The aim of this paper is to prove the thesis that there is a need to distinguish between the terms “election day” and “voting day”. The following research methods will be used in the study: formal and dogmatic – to show the views of representatives of the legal doctrine, historical and legal in order to analyse documents of the National Electoral Commission and judicial decisions. Apart from the literature, the research is based on the sources of law in chronological order, taking into account their hierarchy. On the basis of terminological differences and linguistic inaccuracies in them, the author proposes to amend the law and formulates specific wording of the proposed provisions, expressing the hope that the results of the research will have an impact on the functioning of a legally aware society.

References

 1. Bałaban, Andrzej. 1978. “System źródeł prawa w PRL.” In Zasady tworzenia prawa, edited by Andrzej Bałaban, Lech Dubel, and Leszek Leszczyński, 59-103. Lublin: WPiA UMCS. [Google Scholar]
 2. Banaszak, Banaszak. 1993. “Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1993 r.” Przegląd Sejmowy 4:34-46. [Google Scholar]
 3. Banaszak, Bogusław. 2008. “Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-18. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 4. Banaszak, Bogusław. 2015. “Komentarz do art. 5 k. w.” In Kodeks Wyborczy. Komentarz, edited by Bogusław Banaszak, 3-20. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Banaszak, Bogusław. 2018. “Komentarz do art. 5 k. w.” In Kodeks Wyborczy. Komentarz, edited by Bogusław Banaszak, 11-15. Warszawa: C. H. Beck. [Google Scholar]
 6. Biłgorajski, Artur. 2017. “Komentarz do art. 5 k. w.” In Kodeks Wyborczy. Komentarz. Tom I. Komentarz do artykułów 1-151, edited by Artur Biłgorajski, 32-24. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 7. Bożyk, Stanisław. 2000. “Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP.” In Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi, edited by Leszek Garlicki, 25-38. Warszawa: Liber. [Google Scholar]
 8. Chmaj, Marek, and Wiesław Skrzydło. 2015. System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 9. Choduń, Agnieszka. 2006. “Leksyka tekstów aktów prawnych.” Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny LXVIII, no. 4:19-30. [Google Scholar]
 10. Czaplicki, Kazimierz W. 2008. “Współdziałanie organów wyborczych z organami ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.” Przegląd Wyborczy. Biuletyn Informacyjny 9-10:43-49. [Google Scholar]
 11. Czaplicki, Kazimierz W. 2009. “O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problem.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-28. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 12. Dudek, Dariusz. 2008. “Wybory w perspektywie przemian konstytucyjnych.” In Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita?, edited by Dariusz Dudek, Dariusz Kała, and Paweł Potakowski, 167-79. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 13. Garner, Bryan, and Henry Black. 2014. Black’s Law Dictionary. 10th edition. Minnesota: Thomson Reuters. [Google Scholar]
 14. Gebethner, Stanisław. 2001. “Wobec nowej ordynacji wyborczej do Sejmu i do Senatu.” Myśl Socjaldemokratyczna 2:5-27. [Google Scholar]
 15. Hermeliński, Wojciech. 2020. “Standardy prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych-Depka, and Paweł Raźny, 5-40. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 16. Jamróz, Adam. 1993. Demokracja współczesna – wprowadzenie. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 17. Jarosz, Zdzisław. 1985. “Prawo wyborcze a koalicyjny system sprawowania władzy w PRL.” Państwo i Prawo 4:33-44. [Google Scholar]
 18. Kisielewicz, Andrzej, and Jarosław Zbieranek. 2018. “Komentarz do art. 5 k. w.” In Kodeks wyborczy. Komentarz, edited by Kazimierz W. Czaplicki, Bogusław Dauter, Stefan J. Jaworski, et al., 41-48. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 19. Kruk, Maria. 1990. “Uwagi o konstytucyjnym i ustawowym trybie wyboru Prezydenta RP.” Tworzenie Prawa. Biuletyn Rady Legislacyjnej 23:13-26. [Google Scholar]
 20. Kubas, Sebastian. 2010. “Aktualne dylematy parlamentarnego prawa wyborczego (wybrane zagadnienia).” Przegląd Sejmowy 5:111-26. [Google Scholar]
 21. Kuciński, Jerzy. 2007. Demokracja przedstawicielska i bezpośrednia w Trzeciej Rzeczypospolitej. Warszawa: Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. [Google Scholar]
 22. Kulig, Andrzej. 1995. “Zasada powszechności wyborów.” In Prawo konstytucyjne, edited by Piotr Tuleja, 119-23. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 23. Mojak, Ryszard. 1994. Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989-1992. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 24. Mordwiłko, Janusz. 1995. “Protesty wyborcze w świetle ordynacji wyborczej z 1993 r. do Sejmu RP oraz praktyka ich rozpoznawania.” Państwo i Prawo 1:37-44. [Google Scholar]
 25. Mordwiłko, Janusz. 2001. “Opinia w sprawie ustanowienia w polskim prawie wyborczym instytucji pełnomocnika wyborcy oraz możliwości głosowania drogą pocztową (głosowania korespondencyjnego).” Przegląd Sejmowy 1:67-71. [Google Scholar]
 26. Muszyński, Jerzy. 2001. Leksykon marketingu politycznego. Wrocław: Atla 2. [Google Scholar]
 27. Rakowska, Anna. 2011. “Formy i granice prowadzenia kampanii wyborczych według kodeksu wyborczego.” In Kodeks Wyborczy. Wstępna ocena, edited by Krzysztof Skotnicki, 112-36. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 28. Rakowska, Anna, and Krzysztof Skotnicki. 2011. “Zmiany w prawie wyborczym wprowadzone przez kodeks wyborczy.” Przegląd Sejmowy 4:9-32. [Google Scholar]
 29. Riedl, Krzysztof. 2015. “Koncepcja pojęć zastanych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego.” Przegląd Sejmowy 5:83-98. [Google Scholar]
 30. Skotnicki, Krzysztof. 2001. “Ogólna charakterystyka trybu uchwalenia i postanowień ordynacji wyborczej do Sejmu RP i do Senatu RP z 12.04.2001 r.” Przegląd Sejmowy 4:73-90. [Google Scholar]
 31. Skotnicki, Krzysztof. 2010. “Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-43. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 32. Sobczyk, Marek. 2008. “Rzymskie korzenie współczesnych technik prawodawczych.” Studia Iuridica Toruniensia 4:151-57. [Google Scholar]
 33. Sokala, Andrzej, Bartłomiej Michalak, and Piotr Uziębło. 2013. Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 34. Uziębło, Piotr. 2014. “Cenzusy wyborcze w XXI w. – potrzeba nowego podejścia?” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-35. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 35. Witkowski, Zbigniew. 2015. “Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-41. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 36. Wróblewska, Iwona. 2010. Zasada państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego RP. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 37. Żukowski, Arkadiusz. 2011. “Partycypacja wyborcza kobiet – wyzwania i dylematy.” In Wykłady im prof. dr. Wacława Komarnickiego, edited by Anna Frydrych, and Andrzej Sokala, 5-66. Toruń: TNOiK „Dom Organizatora”. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.