Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Healthcare as the State’s Responsibility and Freedom of Conscience and Belief during the First Stage of the Pandemic

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5294  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

Some time has passed since the outbreak of the COVID-19 epidemic, which affords an opportunity to reflect on the condition of the law-making process in Poland. The article attempts to assess the legislation made during the first stage of the epidemic, with special emphasis on restrictions pertaining to the freedom of conscience and belief. The procedure of circumscribing basic human rights and freedoms is discussed in detail, pointing out the necessity to restrict the said freedoms only through a legislative act. The text also addresses sanctions levied on citizens for their failure to comply with epidemic regulations. By sharing specific examples, the author presents an array of behaviours that seem difficult to justify from the perspective of the formal requirements of law-making. Extraordinary conditions in which the state operated at that time only partially justify the absence of proper legal mechanisms. For this reason, it seems imperative to reflect on how to design a proper response to similar threats in the future. It should enable an even distribution of restrictions of civil rights in extreme circumstances.

References

 1. Alexy, Robert. 2010. Teoria praw podstawowych. Translated by Bożena Kwiatkowska, and Jerzy Zajadło. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 2. Dworkin, Ronald. 2013. Taking rights seriously. London-New Delhi-New York–Sydney: Bloomsbury Academic. [Google Scholar]
 3. Fuller, Lon L. 2004. Moralność prawa. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 4. Hubmann, Heinrich. 1982. “Natur, Wert, Norm. Findung von Normen durch auf Sein und Werte gegründete Argumentation.” In Rechtstaat und Christentum. Besinnung auf Identitäten. Besinnung auf Differenzen, edited by Ethel Leonore Behrendt, 301-15. München: Verlag Meta. [Google Scholar]
 5. Izdebski, Hubert. 2020. “Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm prawny.” In Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela, edited by Teresa Gardocka, and Dariusz Jagiełło, 29-58. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Krukowski, Józef. 2000a. Polskie prawo wyznaniowe. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 7. Krukowski, Józef. 2000b. “Konstytucyjny system relacji między państwem a Kościołem katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi.” In Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej, edited by Robert Mojak, 95-119. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 8. Maroń, Grzegorz. 2021. “Polskie prawodawstwo ograniczające wolność religijną w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 a standardy państwa prawa – wybrane zagadnienia.” Przegląd Prawa Publicznego 1:33-49. [Google Scholar]
 9. Mezglewski, Artur, Henryk Misztal, and Piotr Stanisz. 2006. Prawo wyznaniowe. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Misztal, Henryk. 2000 “Wolność religijna.” In Prawo wyznaniowe, edited by Henryk Misztal, 204-49. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 11. Motyka, Krzysztof. 2013. “Kilka uwag o prawie do zdrowia jako prawie człowieka.” In Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, edited by Michał Skrzypek, 169-80. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 12. Niżnik-Mucha, Agata. 2014. Zakaz naruszenia istoty konstytucyjnych wolności i praw w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 13. Olszówka, Marcin, and Konrad Dyda 2020. “Analiza konstytucyjności ograniczeń w korzystaniu z wolności religii podczas pandemii koronawirusa w Polsce.” Studia z Prawa Wyznaniowego 23:441-69. [Google Scholar]
 14. Peczenik, Antoni. 2010. “Niepozytywistyczna koncepcja prawa.” Translated by Antoni Kość and Jadwiga Potrzeszcz. Roczniki Nauk Prawnych 1:7-37. [Google Scholar]
 15. Piechowiak, Marek. 1996. “Wolność religijna – aspekty filozoficznoprawne.” Toruński Rocznik Praw Człowieka i Pokoju 3:7-21. [Google Scholar]
 16. Potrzeszcz, Jadwiga. 2015. “Ważenie wartości w prawie a problem ich absolutności i relatywności.” Prinicipia 61-62:107-22. [Google Scholar]
 17. Poździoch, Stefan. 1996. “Strategia działania w dziedzinie zdrowia publicznego.” In Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, edited by Antoni Czupryna, Stefan Poździoch, Andrzej Ryś, and Cezary Włodarczyk, 52. Kraków: Vesalius. [Google Scholar]
 18. Pyclik, Krzysztof. 2002. “Wolność sumienia i wyznania w Rzeczypospolitej Polskiej (założenia filozoficznoprawne).” In Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, edited by Bogusław Banaszak, and Artur Preisner, 435-62. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Safjan, Marek. 2003. “Wolność religijna w konstytucjach państw europejskich.” In Kultura i Prawo. Materiały III Międzynarodowej konferencji na temat religia i wolność religijna Unii Europejskiej. Warszawa, 2-4 września 2002, edited by Józef Krukowski, and Otto Theisen, 43-73. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 20. Serzhanova, Viktoria and Ewa Tuora-Schwierskott. 2018. “Wolność sumienia i wyznania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.” Gdańskie Studia Prawnicze 40:303-14. [Google Scholar]
 21. Skrzydło, Wiesław. 2000. Konstytucja Rzeczypospolitej. Komentarz. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 22. Skwarzyński, Michał. 2010. “Granice własności intelektualnej w prawie farmaceutycznym w kontekście prawa człowieka do ochrony zdrowia.” In Rozwój prawa własności intelektualnej w sektorze farmaceutycznym. Zbiór referatów, edited by Mariusz Załucki, 73-86. Warszawa: Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. [Google Scholar]
 23. Sobczak, Jacek, and Maria Gołda-Sobczak. 2012. “Wolność sumienia i wyznania jako prawo człowieka.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia Sectio K 19/1:27-65. [Google Scholar]
 24. Tabaszewski, Robert. 2016. Prawo do zdrowia w systemach ochrony praw człowieka. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 25. Thorz, Maciej. 2010. “Prawo do ochrony zdrowia w Konstytucji RP z 1997 roku.” In Prawno-ekonomiczne aspekty ochrony zdrowia, edited by Maria Urbaniec, and Piotr Stec, 25-36. Częstochowa: Wydawnictwo Akademii Polonijnej Educator. [Google Scholar]
 26. Warchałowski, Krzysztof. 2004. Prawo do wolności myśli, sumienia i religii w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 27. Winiarczyk-Kossakowska, Małgorzata. 2015. “Wolność sumienia i religii.” Studia Prawnicze 1:23-43. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.