Kieleckie Studia Teologiczne / Kielce Theological Studies

Rocznik wydawany przez Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach od r. 2002.

ISSN 1730-072X

Wydawnictwo „Jedność” Kielce

Najbliższy numer „Kieleckich Studiów Teologicznych” planowany na rok 2017 w części tematycznej poświęcony będzie zagadnieniom mariologicznym w związku z przypadającą 100 rocznicą objawień w Fatimie. Zgodnie z tradycją, w numerze tym w dziale „Varia” przewidujemy zamieszczenie artykułów wykraczających poza wiodący temat numeru. Autorów pragnących zgłosić publikację swego artykułu prosimy o nadsyłanie propozycji tematów do końca marca 2017 roku.

Na dotychczasowej stronie "Kieleckich Studiów Teologicznych" (zob.  http://wsd.kielce.pl/kst) możliwy jest dostęp on-line do tekstów archiwalnych oraz istnieje możliwość skorzystania z wyszukiwarki.


Spis treści KST 15 (2016)

Dostęp on-line: http://wsd.kielce.pl/kst/dostep-online/

Od Redakcji................................................................................................................... 5

Ks. Henryk M. Jagodziński - Niektóre zagadnienia dotyczące rodziny i małżeństwa

w hinduizmie................................................................................................................... 7

Ks. Mirosław Kowalski - Obraz macierzyństwa Maryi w wybranych euchologiach

mszalnych Collectio Missarum de Beata Maria Virgine.............................................. 25

Ks. Roman Kuligowski - Znaczenie encykliki Benedykta XVI Deus caritas est

dla teologii miłości małżeńskiej.................................................................................... 47

Ks. Wojciech Misztal-Nowoczesny przekaz informacji jako czynnik sprzyjający

rozwojowi duchowemu w świetle nauczania papieża Benedykta XVI...................... 67

Ks. Robert Nęcek - Opieka religijna i duchowa komunikacja ze starszymi

i umierającymi jako integralna część opieki medycznej............................................. 87

Natalia Turkiewicz - Apologia cnót rodzinnych w rzymskim piśmiennictwie

przedchrześcijańskim................................................................................................ 101

Ks. Wojciech Wąsik - Poważny brak rozeznania oceniającego co do istotnych praw i

obowiązków małżeńskich wzajemnie przekazywanych i przyjmowanych, jako

przyczyna nieważności małżeństwa ....................................................................... 123

WOKÓŁ ROCZNICY WYDARZEŃ KIELECKICH Z 1946 R

Jerzy Gapys - Relacje polsko-żydowskie w województwie kieleckim w latach

1918-1939. Wybrane zagadnienia............................................................................ 159

Ks. Tomasz Gocel - Społeczność katolicka i żydowska w diecezji kieleckiej.

Wyzwania i zagrożenia lat 1945-1947....................................................................... 185

Ks. Tomasz Siemieniec - „Ojcze nasz” jako modlitwa chrześcijan i Żydów?

Modlitwa Pańska w kontekście literatury i teologii żydowskiej.........................,...... 199

VARIA

Artur E. Cieśla OFM - Współczesne rozumienie Tradycji w teologii prawosławnej

a Katechizm, metropolity Filareta............................................................................... 225

Ks. Stanisław Dyk - Homilia jako przykład syntezy teologicznej............................. 239

Marek Janik - Biblijny termin alukah. Egzemplifikacja wpływu kultury arabskiej

na Prz30,15.................................................................................................................. 255

Ks. Albert T. Mączka Can. Reg. - Ekumeniczne znaczenie osoby i dzieła

św. Ol ava Haraldssona.............................................................................................. 269

Piotr Owsiński - Pruzzenland und Pruzzen - eins der letzten Bollwerke

des Heidentums in christlichem Europa.................................................................... 287

Ks. Bartłomiej Pieron-Konkordat jako użyteczny instrumentregulacji

stosunków Państwo-Kościół...................................................................................... 305

Rev. Samuel Kanta Sakaba - Body and Soul in the Anthropology

of St. Augustine in the Context of Ancient Greek Thought...................................... 319

Ks. Karol Słowak - „Od cudownego połowu ryb do pracy apostolskiej

w świecie”. Orędzie teologiczne J 21,1-14............................................................... 343

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Ks. Paweł Borto - Spojrzenie na minione pół wieku chrystologii współczesnej.

Recenzja książki: Bernard Sesbolie, Les «trenie glorieuses» de la christologie

(1968-2000)................................................................................................................. 365

Ks. Miłosz Hołda - Cena za to, co bezcenne. Recenzja książki:

M. Tkaczyk, Futura Contingentia.............................................................................. 369

Ks. Stefan Radziszewski - Recenzja książki: Marta Złotnicka-Goderecka,

Wiersze kontemplacyjne.............................................................................................. 375

Sylwia Konarska-Zimnicka - Adpeipetuam rei memoriam. W hołdzie

śp. ks. prof. zw. dr. hab. Danielowi Olszewskiemu................................................... 379

Ks. Mirosław Kowalski - Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji:

„Bożogrobcy w służbie Sanktuarium Świętego Grobu Jerozolimskiego

Naszego Pana Jezusa Chrystusa w Miechowie”........................................................ 383

Piotr Misztal - Sprawozdanie z działalności Koła Historycznego WSD

w Kielcach za rok 2015.............................................................................................. 387

Ks. Bartłomiej Pieron - Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

Media - Kultura - Dialog poświęconej pamięci abpa Józefa Życińskiego - Metropolity

Lubelskiego............................................................................................................... 399


Contents

From Editors.................................................................................................................... 5

Henryk M. Jagodziński - Some issues regarding family and marriage

in hinduism..................................................................................................................... 7

Miłosław Kowalski - The Image of Mary’s Maternity in Chosen Mass

Euchologies from Collectio Misscn~um de  Beata Maria Virgine.............................. 25

Roman Kuligowski - The Significance of the Deus Caritas Est Encyclical

by Pope Benedict XVI for the Theology of Marital Love........................................... 47

Wojciech Misztal - Modem Communication as a Factor Contributing to Spiritual

Growth in the Light of the Teaching of Pope Benedict XVI...................................... 67

Robert Nęcek - Religious Care and Spiritual Communication with the Elderly

and the Dying as an Integral Element of Medical Care.............................................. 87

Natalia Turkiewicz - An Apologia of Family Virtues in Pre-Christian Roman

Literature................................................................................................................... 101

Wojciech Wąsik - Grave Lack of Discretionary Judgment Concerning

the Essential Matrimonial Rights and Duties Mutually to be Handed over

and Accepted as the Cause of Nullity of Marriage.................................................. 123


ABOUT THE ANNIVERSARY OF KIELCE EVENTS 1946

Jerzy Gapys - The chosen problems of the Polish-Jewish relations

in the Kieleckie voivodeship in the years 1918-1939............................................... 159

Tomasz Gocel - The Polish and Jewish Communities in the Kielce Diocese.

Challenges and Risks in the years 1945-1947........................................................... 185

Tomasz Siemieniec - ”Our Father” as both a Christian and Jewish Prayer?

The Lord’s Prayer in the Context of Jewish Theology and Literature...................... 199


VARIA

Artur E. Cieśla OFM - The Contemporary Understanding of Tradition

in Orthodox Theology vs. Metropolitan Philaret’s Christian Catechism.................. 225

Stanisław Dyk - Homily as an example of theological synthesis.............................. 239

Marek Janik - The Biblical Term alukah as an Example of Arab Influence

on the Verses Proverbs 30:15.................................................................................... 255

Albert T Mączka Can. Reg. - The Ecumenical Importance of the Person

and Work of St, Olav Haraldsson............................................................................. 269

Piotr Owsiński - Prussia and the Old Prussians - One of the Last Bastions

of Paganism in Christian Europe............................................................................. 287

Bartłomiej Pieron - The Concordat as a Useful Means of Regulating Relations

between the Church and State................................................................................. 305

Samuel Kanta Sakaba- Body and Soul in the Anthropology of St, Augustine

in the Context of Ancient Greek Thought.............................................................. 319

Karol Słowak - From the Miraculous Catch of Fish to the Ministry in the World.

The Theological Message of John 21:1-14............................................................ 343


REVIEWS AND REPORTS

Paweł Borto - A Glimpse at the Past Half Century of Modem Christology.

Review: Bernard Sesboiie, Les «trente glorieuses» de la christologie (1968-2000),

Brussels: Editions Lessius, 2012, 478ss. .............................................................. 365

Miłosz Hołda-The Price of the Priceless. Review: Marcin Tkaczyk, Futura

Contingentia, Lublin: Wydawnictwo KUL 2015,450 ss. ...................................... 369

Stefan Radziszewski - Review: Marta Złotnicka-Goderecka, Wiersze kontemplacyjne,

Kielce: Wydawnictwo Coriolanus, 2016,140 ss. ................................................... 375

Sylwia Konarska-Zimnicka, Ad perpetuam rei memoriam. Rev. Prof. Daniel Olszewski

In Honor of R.P....................................................................................................... 379

Mirosław Kowalski - Report of the National Conference ‘‘Knights of the Holy

Sepulchre in Service of the Sanctuary of the Holy Sepulchre in Miechów”,

held in Miechów 27-28 May 2015........................................................................ 383

Piotr Misztal - Report on the Activity of the Historical Academic Circle

of the Kielce Theological Seminary in 2015............................................................. 387

Bartłomiej Pieron - Report of the National Scientific Conference Devoted

to the Memory of Archbishop Józef Życiński, the Metropolitan of Lublin,

held in Kraków 11 February 2016 ........................................................................ 399

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...


Kieleckie Studia Teologiczne - Kielce Theological Studies

ISSN 1730-072X