Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 1 (2021)

Artykuły

Ważkość etyki w zawodach prawniczych (zagadnienia wybrane)

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-16  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.10.2022

Abstrakt

We współczesnej etyce prawniczej od strony teoretyczno-fenomenologicznej zwraca się uwagę na etykę wartości, myślenie według wartości i komunikacji zagadnień etyczno-zawodowej w odniesieniu do rzeczywistości w zawodach prawniczych. Każdy z zawodów prawniczych dokonał kodyfikacji etyki uwzględniając dobro moralne w etyce sytuacyjnej prawnika, problematykę wzorów osobowych, prakseologię. W pracy podkreślono, iż korporacje prawnicze traktowane są jako etyczne wspólnoty komunikacyjne. Przez etykę zawodową rozumie się najczęściej opracowanie najważniejszych etycznych norm i perspektyw określonego zawodu, a także określenia ich faktycznych motywacji. Normy te bazują na ogólnych i podstawowych wskaźnikach etycznych przyjętych w społeczeństwie i nie powinny być ich prostym dostosowaniem do specyfiki czynności zawodowych. Przestrzeganie norm etyki zawodowej i dbałość o właściwy poziom moralny osób wykonujących zawód prawniczy ma podnieść prestiż zawodu prawniczego.

Bibliografia

 1. Buber, Martin. 1958. Hasidism and Modern Man. New York: Horizon Press. [Google Scholar]
 2. Cassirer, Ernst. 1977. Esej o człowieku Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury. Translated by Anna Staniewska. Warsaw: Wydawnictwo Aletheia. [Google Scholar]
 3. Czyżewski, Tadeusz. 1967. “W sprawie deontologii pracownika naukowego.” Etyka 2:111-21. [Google Scholar]
 4. Dewey, John. 1975. Sztuka jako doświadczenie. Translated by Andrzej Potocki. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 5. Frohschammer, Jakob. 1877. Die Phantasie als Grundprincip des Weltprocesses. München: Kessinger Publishing. [Google Scholar]
 6. Hammarskjöld, Dag. 1981. Drogowskazy. Cracow: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 7. Hołówka, Jacek. 2002. “Dylematy moralne w zawodach prawniczych.” In Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, edited by Elżbieta Łojko, 12-22. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 8. Izdebski, Hubert, and Paweł Skuczyński, eds. 2006. Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 9. Jacobs, Nikols. 1960. “Maimont’s Theory of the Imagination.” In Studies in Philosophy, edited by Hugo Bergman, 250-57. Jerusalem: Oxford University Press. [Google Scholar]
 10. Jabłońska-Bonca, Jolanta. 2004. “Wstęp do prawoznawstwa.” Edukacja prawnicza 10:1-24. [Google Scholar]
 11. Jabłońska-Bonca, Jolanta. 2003. Prawnik a sztuka negocjacji i retoryki. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 12. Jedynak, Stanisław. 1999. Mały słownik etyczny. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza “Branta”. [Google Scholar]
 13. Kant, Immanuel. 2004. Krytyka władzy sądzenia. Translated by Jerzy Gałecki. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 14. Koopmans, Tjalling. 1996. “Comparative law and the courts.” International & Comparative Law Quarterly 45, no. 3:545-56. [Google Scholar]
 15. Lang, Wiesław. 1989. Prawo i moralność. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 16. Ossowska, Maria. 1985. Normy moralne. Warsaw: PWN. [Google Scholar]
 17. Petrażycki, Leon. 2002. O pobudkach postępowania i o istocie moralności i prawa. Warsaw: Oficyna Naukowa. [Google Scholar]
 18. Safjan, Marek. 2002. “Etyka zawodu sędziowskiego.” In Etyka prawnika. Etyka nauczyciela zawodu prawniczego, edited by Elżbieta Łojko, 32-33. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 19. Sarkowicz, Ryszard, and Jerzy Stelmach. 1996. Teoria prawa. Cracow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 20. Ziembiński, Zygmunt. 1981. Podstawy nauki o moralności. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 21. Zirk-Sadowski, Marek. 2000. Wprowadzenie do filozofii prawa. Cracow: Zakamycze. [Google Scholar]
 22. Zoll, Fryderyk. 1946. Prawo cywilne w zarysie. Część ogólna. Vol. 1. Cracow: Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]