Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Oceny oddziaływania na środowisko w realizacji projektów wznoszenia sztucznych wysp na potrzeby energetyki wiatrowej w Polskich Obszarach Morskich

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-5  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie, z uwzględnieniem wymogów wynikających z prawa UE, na jakim etapie wieloetapowego postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji polegającej na budowie morskich elektrowni wiatrowych konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu dyrektywy 2011/92/WE w sprawie rodzajów przedsięwzięć i jakie są skutki prawne zaniechania uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich RP. Wnioski stanowić zaś mogą wskazówki dotyczące koniecznej nowelizacji ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ustawy o administracji morskiej RP celem zapewnienia zgodności z normami prawa UE, bezpieczeństwa ekologicznego ale również ograniczenia ryzyka prawnego realizacji tego typu inwestycji.

Bibliografia

 1. Bąkowski, Tomasz. 2018. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Problematyka administracyjnoprawna. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 2. Beleyaev, Lev S., Oleg V. Marchenko, and Sergey V. Solomin. 2005. “A study of wind energy contribution to global climate change mitigation.” International Journal of Energy Technology and Policy 3, no. 4:324-41. https://doi.org/10.1504/IJETP.2005.008398 [Google Scholar]
 3. Causon, Paul D., and Andrew Gill. 2018. “Linking ecosystem services with epibenthic biodiversity change following installation of offshore wind farms.” Environmental Science and Policy 89:340-47. [Google Scholar]
 4. Costanza, Robert, Ralph D’Arge, Rudolf de Groot, et al. 1997. “The Value of the World’s Ecosystem Services and Natural Capital.” Nature 387:253-60. [Google Scholar]
 5. Czapliński, Paweł. 2016. “Problemy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na południowym Bałtyku.” Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego 30, no. 3:173-84. [Google Scholar]
 6. Dobrzycki, Arkadiusz, and Grzegorz Wodnicki. 2018. “Analiza techniczno-ekonomiczna budowy morskiej farmy wiatrowej w warunkach Polski.” Electrical Enginneering 94:73-86. [Google Scholar]
 7. Filipowicz, Tomasz, Alicja Plucińska-Filipowicz, and Marek Wierzbowski. 2017. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Górski, Wojciech, and Iwona Pawliczka. 2019. Morskie elektrownie wiatrowe w polskich obszarach morskich. Charakterystyka i stan zaawansowania prac. Hel. http://praworzeki.eko-unia.org.pl/imgturysta/files/ekspertyzy/E43.pdf [Google Scholar]
 9. Gruszecki, Krzysztof. 2011. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Haładyj, Anna. 2006. “Ewolucja systemu ocen oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć w polskim systemie prawnym – aspekty proceduralne.” In Środowiskowe bariery i czynniki rozwoju gospodarczego Polski, edited by Leszek Preisner, 93-103. Kraków: Ekonomia i Środowisko. [Google Scholar]
 11. Haładyj. Anna. 2009. “Nadrzędny interes publiczny jako warunek realizacji planowanego przedsięwzięcia na obszarze Natura 2000.” In Prawo ochrony środowiska jako warunek prowadzenia działalności gospodarczej, edited by Janina Ciechanowicz-McLean, and Tomasz Bojar-Fijałkowski, 35-45. Gdańsk: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
 12. Jastrzębska, Grażyna. 2017. Energia ze źródeł odnawialnych i jej wykorzystanie. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności. [Google Scholar]
 13. Loreau, Michael, Shahid Naeem, Pablo Inchausti, et al. 2001. “Biodiversity and ecosystem functioning: current knowledge and future challenges.” Science 80, no. 294:804-808. [Google Scholar]
 14. Mace, Georgina M., Ken Norris, and Alastair H. Fitter. 2012. “Biodiversity and ecosystem services: a multi-layered relationship.” Trends Ecol. Evol. 27:19-25. [Google Scholar]
 15. Mangi, Stephen C. 2013. “The impact of offshore wind farms on marine ecosystems: a review taking an ecosystem services perspective.” Proc. IEEE 101:999-1009. [Google Scholar]
 16. McIntyre, Owen. 2004. “The Emergence of an «Ecosystem Approach» to the protection of International Watercourses under International Law.” RECIEL 13, no. 1:1-14. [Google Scholar]
 17. Nyka, Maciej. 2017. “The concept of ecosystem services in regulation of human activity at sea.” Maritime Law 33:87-104. [Google Scholar]
 18. Nyka, Maciej. 2019. “Prawnośrodowiskowe aspekty reglamentacji wydobywania węglowodorów z dna morskiego w świetle wdrażania morskich planów zagospodarowania przestrzennego.” In Przedsiębiorcy i ich działalność, edited by Andrzej Powałowski, and Hanna Wolska, 133-44. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Petersen, Jens Kierulf, and Tofleif Malm. 2006. “Offshore windmill farms: threats to or possibilities for the marine environment.” Ambio 35:75-80. [Google Scholar]
 20. Poskrobko, Bazyli. 2010. “Usługi środowiska jako kategoria ekonomii zrównoważonego rozwoju.” Ekonomia i Środowisko 1, no. 37:20-30. [Google Scholar]
 21. Pyć, Dorota. 2017. “The Polish legal regime on marine spatial planning.” Maritime Law 33:105-20. [Google Scholar]
 22. Rakoczy, Bartosz. 2010. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 23. Szczerbowski, Radosław, and Bartosz Ceran. 2017. “Polityka energetyczna Polski w aspekcie wyzwań XXI wieku.” Polityka energetyczna 20, no. 3:17-28. [Google Scholar]
 24. Szulecki, Kacper, Severin Fischer, Anne T. Gullberg, et al. 2016. “Shaping the «Energy Union»: between national positions and governance innovation in EU energy and climate policy.” Climate Policy 3062:1-20. [Google Scholar]
 25. Trouwborst, Arie. 2009. “The Precautionary Principle and the Ecosystem Approach in International Law: Differences, Similarities and Linkages.” Review of European Community & International Environmental Law 18, no. 1:26-37. [Google Scholar]
 26. Tuda, Arthur, Tim Stevens, and Lynda Rodwell. 2014. “Resolving coastal conflicts using marine spatial planning.” Journal of Environmental Management 133:59-68. [Google Scholar]
 27. Tytko, Ryszard. 2009. Odnawialne źródła energii. Warszawa: Wydawnictwo OWG. [Google Scholar]
 28. Urban, Sergiusz. 2010. “Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich a decyzja środowiskowa.” Prawo i Środowisko 3:59-65. [Google Scholar]
 29. Urban, Sergiusz. 2013. “Wykonalność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.” Prawo i Środowisko 3:87-94. [Google Scholar]