Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Usługa elektroniczna w świetle uregulowań z zakresu osobowego prawa administracyjnego jako przejaw automatyzacji działalności organów administracji publicznej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4413  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Wykorzystywanie w administracji publicznej nowoczesnych technologii – informacyjnych pozostaje w ścisłym związku z postępującym procesem informatyzacji. Jego rozwój i dostosowanie do wymagań współczesnych czasów prowadzi do pojawiania się pewnych jego odmian, procesów będących jego wynikiem albo następstwem. Chodzi w tym wypadku o korespondujący z informatyzacją proces automatyzacji uwidaczniający się w obrębie osobowego prawa administracyjnego dzięki usłudze elektronicznej przewidzianej w treści ustawy: Prawo o aktach stanu cywilnego, Prawo o ewidencji ludności i o dowodach osobistych. Określeniu istoty tego rodzaju usługi oraz odwołaniu się do rozszerzenia jej funkcjonalności w świetle ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw poświęcone jest niniejsze opracowanie.

Bibliografia

 1. Auleytner, Aleksandra, and Marcin J. Stępień. 2019. “Dostęp do sztucznej inteligencji – równość i inne aspekty prawne dostępu do systemów sztucznej inteligencji.” Monitor Prawniczy (dodatek), no. 21. Legalis el. [Google Scholar]
 2. Gajek, Krzysztof. 2020. Oświadczenie woli w komunikacji elektronicznej. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 3. Hodos, Raul F. 2014. “Computerization of public administration to government: between goal and reality.” Juridical Current 17:119-27. [Google Scholar]
 4. Janowski, Jacek. 2012. “Informatyka prawnicza wobec elektronizacji sądowego stosowania prawa.” In Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim, edited by Joanna Misztal-Konecka, and Grzegorz Tylec, 117-32. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 5. Janowski, Jacek. 2019. Trendy cywilizacji informacyjnej. Nowy technototalitarny porządek świata. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Jastrzębska, Katarzyna. 2018. Elektroniczna administracja jak narzędzie wdrażania zmian organizacyjnych. Warszawa: CeDeWu. [Google Scholar]
 7. Kowalczyk, Ewaryst. 2019. “Automatyzacja uczestnictwa wykonawców w procedurach udzielania zamówień publicznych – uwagi wprowadzające.” Prawo Zamówień Publicznych no 3. Legalis el. [Google Scholar]
 8. Kubicka-Zach, Katarzyna. 2019. “W dobie cyfryzacji urzędnicy muszą umieć więcej.” Lex el. [Google Scholar]
 9. Kwiatek, Błażej. 2020. Dokument elektroniczny w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 10. Martínez, Cerrillo. 2011. “The regulation of diffusion of public sector information via electronic means: Lessons from Spanish regulation.” Government Information Quaterly no. 28:188-99. [Google Scholar]
 11. Monarcha-Matlak, Aleksandra. 2018. “Wpływ komunikacji elektronicznej na prawo administracyjne.” In Prawo administracyjne dziś i jutro, edited by Jacek Jagielski, and Marek Wierzbowski, 152-59. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Olejniczak-Szałowska, Ewa. 2018. “O zasadzie sprawności działania administracji – uwagi na tle koncepcji prakseologicznych ocen i dyrektyw Tadeusza Kotarbińskiego.” In Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, edited by Zofia Duniewska, Artur Krakała, and Małgorzata Stahl. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 13. Pawłowska, Marta. 2021. “Uproszczenie wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym oraz pobierania zaświadczeń o zamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego.” n.ius. Legalis el. [Google Scholar]
 14. Pietrasz, Piotr. 2020. Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 15. Sibiga, Grzegorz. 2011. “Informatyzacja administracji publicznej w Polsce.” Edukacja prawnicza no. 3. Legalis el. [Google Scholar]
 16. Sibiga, Grzegorz. 2019. Stosowanie technik informatycznych w postępowaniu administracyjnym ogólnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Sibiga, Grzegorz. 2020. “Odwrócona cyfryzacja w postępowaniu administracyjnym ogólnym po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego 16.4.2020 r.” Monitor Prawniczy no. 18. Legalis el. [Google Scholar]
 18. Sitek, Magdalena, Iwona Florek, and Bronisław Sitek. 2020. “The informatisation of public administration in Poland and from the point of view of industry.” Regional Formation and Development Studies 31, no 2:157-67. [Google Scholar]
 19. Skoczylas, Dominika. 2020. “Znaczenie cyberbezpieczeństwa w administracji publicznej.” In Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, edited by Barbara Jaworska-Dębska, and Przemysław Kledzik. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 20. Starościak, Jerzy. 1974. Administracja. Zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 21. Stefan, Ileana. 2011. “The necessity of public administration informatization.” Juridical Current no. 14:263-68. [Google Scholar]
 22. Suksi, Markku. 2020. “Administrative due process when using automated decision making in public administration: some notes from a Finnish perspective.” Artificial Intelligence and Law no. 29:87-110. [Google Scholar]
 23. Sytek, Alicja. 2016. “Rozwój elektronicznej administracji ze szczególnym uwzględnieniem ePUAP i profili zaufanych – wybrane zagadnienia.” Samorząd Terytorialny 6:71-78. [Google Scholar]
 24. Szostak, Ryszard. 2018. Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych. Warszawa: Wydwnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 25. Szpor, Grażyna, Czesław Martysz, and Kajetan Wojsyk. 2015. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 26. Szpor, Grażyna. 2009. “Administracyjnoprawne problemy informatyzacji. Administracyjnoprawne problemy informatyzacji.” In Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, edited by Jerzy Supernat, 717-28. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 27. Uliasz, Marcin. 2019. Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]