Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Prawne uwarunkowania włączenia osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w procesy partycypacji społecznej w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5310  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Tematyka partycypacji społecznej osób z niepełnosprawnościami jest zagadnieniem, które dotychczas nie doczekało się omówienia na gruncie nauk prawnych. Państwo powinno gwarantować możliwość współdecydowania w sprawach publicznych obywatelom, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostrzegalne są działania legislacyjne gwarantujące możliwość udziału obywateli w życiu publicznym oraz zwiększające uprawnienia obywateli w zakresie prawnych form partycypacji społecznej. Działania gwarantujące prawa osób z niepełnosprawnościami zostały także unormowane na gruncie Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Należy jednoznacznie podkreślić, że niepełnosprawność nie jest przeszkodą do włączenia się osób z niepełnosprawnościami w realizowanie zadań wspólnoty samorządowej oraz współdecydowanie w zakresie wykonywania zadań przez administrację publiczną. Konieczne jest jednak zagwarantowanie odpowiednich warunków do włączenia osób niepełnosprawnych. Celem artykułu jest ukazanie zadań i obowiązków administracji w zakresie zagwarantowania na gruncie przepisów prawnych wymagań dotyczących włączenia osób z niepełnosprawnościami. W pracy dokonana zostanie analiza przepisów prawnych dotyczących inkluzji społecznej oraz obowiązków nałożonych na podmioty publiczne w związku z zapewnieniem dostępności osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. W przekonaniu Autora pracy przyczynić się one mogą również do zagwarantowania osobom niepełnosprawnym prawa do współdecydowania o sprawach publicznych oraz zwiększenia aktywności osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu zadań publicznych.

Bibliografia

 1. Barłóg, Krystyna. 2017. „Inkluzja społeczna, edukacyjna a problemy młodych osób z ograniczeniami sprawności.” Lubelski Rocznik Pedagogiczny XXXVI, z. 2:171-83. http://dx.doi.org/10.17951/lrp.2017.36.2.171 DOI: https://doi.org/10.17951/lrp.2017.36.2.171 [Google Scholar]
 2. Björk, Evastina. 2012. „Universal Design or Modular-Based Design Solutions – A Society Concern.” W Assistive Technologies, red. Fernando Auat Cheein, 121-40. Chorwacja: InTech. DOI: https://doi.org/10.5772/30152 [Google Scholar]
 3. Błażewski, Maciej. 2016. „Antywartości jako bariery e-administracji.” W Antywartości w prawie administracyjnym, red. Adam Błaś, 262-70. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Błażewski, Maciej. 2017. „Elektroniczna partycypacja społeczna na przykładzie Polski i Niemiec.” W Współczesne polityczno-prawne systemy państw Europy, Azji i Ameryki Łacińskiej, red. Krystian Complak, Patryk Gutierrez, i Jolanta Rosiak, 153-64. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 5. Bogacz-Wojtanowska, Ewa. 2013. „Partycypacja społeczna (w tym polityczna) osób niepełnosprawnych w krajach UE/EOG oraz sytuacja w Polsce. Przesłanki prawne i społeczne upodmiotowienia środowisk osób niepełnosprawnych.” http://polscyniepelnosprawni.agh.edu.pl/wp-content/uploads/1_3_06_2_raport_ekspercki_analiza_porownawcza_UE_PL%20_modul_I_Bogacz_Wojtanowska.pdf [dostęp: 24.11.2022]. [Google Scholar]
 6. Gliński, Piotr, i Hanna Palska. 1997. „Cztery wymiary społecznej aktywności obywatelskiej.” W Elementy nowego ładu, red. Henryk Domański, i Andrzej Rychard, 356-92. Warszawa: Wydawnictwo IFiS, Polska Akademia Nauk. [Google Scholar]
 7. Klimczuk, Andrzej. 2013. „Współczesna polityka społeczna wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych, a wobec niepełnosprawności i osób niepełnosprawnych.” Pogranicze. Studia Społeczne XXII, 186-99. [Google Scholar]
 8. Małecka-Łyszczek, Magdalena. 2014. „Partycypacja w ramach public governance.” W Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. Bogdan Dolnicki, 44-57. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 9. Opozda-Suder, Sylwia, i Franciszek Wojciechowski. 2016. „Społeczne konsekwencje niepełnosprawności – między wykluczeniem a partycypacją.” Zeszyty Pracy Socjalnej 21, z. 2:49-63. http://dx.doi.org/10.4467/24496138Ps.16.004.6005 [Google Scholar]
 10. Orłowska, Małgorzata. 2021. „Jakości życia osób z niepełnosprawnością we współczesnej Polsce – wybrane problemy.” Pedagogika Społeczna XX, nr 1-2:125-37. http://dx.doi.org/10.35464/1642-672X.PS.2021.1-2.06 [Google Scholar]
 11. Swianiewicz, Paweł. 2008. „Partnerska polityka publiczna na poziomie lokalnym.” Dialog nr 4:79-88. [Google Scholar]
 12. Szlachetko, Jakub. 2017. Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Ślusarczyk, Czesław. 2009. „Technologie informacyjne szansą dla niepełnosprawnych.” SOCIUS. Polsko-niemieckie pismo o osobach z niepełnosprawnościami. Menschen mit Behinderungen. Eine deutsch-polnische Zeitschrift nr 3:4-7. [Google Scholar]
 14. Śwital, Paweł. 2019. Gwarancje prawne udziału mieszkańców we współzarządzaniu gminą. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy SPATIUM. [Google Scholar]
 15. Śwital, Paweł. 2021. „Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w procesach partycypacji społecznej.” Acta Iuridica Resoviensia nr 3:344-54. http://dx.doi.org/10.15584/actaires.2021.3.25 DOI: https://doi.org/10.15584/actaires.2021.3.25 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.