Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Lokalna strategia podatkowa i jej składowe a kształtowanie konkurencyjności inwestycyjnej gminy

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4483  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Można przyjąć, iż głównym celem polityki podatkowej – zarówno z perspektywy makro-, jak i mikroekonomicznej – jest realizacja funkcji fiskalnej podatków, polegającej na gromadzeniu dochodów podatkowych, umożliwiających wypełnianie zadań i funkcji należnych podmiotom sektora finansów publicznych. Dochody podatkowe są wykorzystywane do finansowania transferów budżetowych, m.in. dla sektora publicznego, oddziałując jednocześnie na procesy alokacyjne między podatnikami a sektorem finansów publicznych. Podatki i system podatkowy spełniają także pozafiskalne funkcje opodatkowania, wpływając – m.in. poprzez ulgi i zwolnienia podatkowe – na realizację różnorodnych celów stymulacyjnych, gospodarczych i społecznych (często nadmiernie rozbudowanych i wzajemnie sprzecznych). Przykładem pozafiskalnych celów opodatkowania jest m.in. wykorzystywanie instrumentów podatkowych do wpływania na zmiany struktury ekonomicznej czy społecznej na poziomie gminy. Na wysokość dochodów uzyskiwanych przez gminy z podatków i opłat samorządowych w Polsce wpływała realizowana przez gminy polityka podatkowa i wynikające z niej między innymi obniżki maksymalnych stawek podatków i opłat, będące narzędziami wspierania systemowego rozwoju lokalnego.

Bibliografia

 1. Bania, Michał, and Paweł Dahlke. 2014. “Samorząd terytorialny jako potencjalne źródło wsparcia sektora MŚP na przykładzie wielkopolski.” In Gospodarka w warunkach integracji. Czwartki u ekonomistów, vol. II, edited by Donat Mierzejewski, and Jan Polcyn, 69-85. Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. [Google Scholar]
 2. Bogacki, Sylwester, and Tomasz Wołowiec. 2021. “Finacial Regulation of Individual Debt Ratio of Local Government Units.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 18, no. 1:515-27. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-2 DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-2 [Google Scholar]
 3. Chomiak-Orsa, Iwona, and Michał Flieger. 2012. “Próba oceny skuteczności niefinansowych instrumentów wspierania mikroprzedsiębiorczości w gminach.” In Strategie zarządzania mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami [Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego no. 696], edited by Jacek Buko, 40-49. Szczecin: Mikrofirma. [Google Scholar]
 4. Dyrda, Grażyna. 2014. “Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość – determinantę rozwoju lokalnego, wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin podkarpacia).” Gospodarka i Finanse 4:89-99. [Google Scholar]
 5. Dziemianowicz, Ryta. 2011. “Polityka podatkowa jako jeden z elementów zarządzania finansami publicznymi.” In Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, edited by Stanisław Owsiak, 69-79. Warszawa: PWE. [Google Scholar]
 6. Felis, Paweł, and Henryk Rosłaniec, 2017. “The Application of Tax on Means of Transport in Local Tax Policy in Poland. Evidence of City Counties.” Journal of Management and Financial Sciences 28:9-30. https://doi.org/10.33119/JMFS.2017.28.1 DOI: https://doi.org/10.33119/JMFS.2017.28.1 [Google Scholar]
 7. Filipiak, Beata Z. 2014. “Strategia podatkowa władz samorządowych jako czynnik stymulujący rozwój lokalny.” Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 408:74-84. DOI: https://doi.org/10.15611/pn.2015.408.05 [Google Scholar]
 8. Filipiak, Beata Z. 2015. “Strategie podatkowe wobec podatków lokalnych jako element optymalizacji podatkowej w przedsiębiorstwie.” Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 68:185-94. [Google Scholar]
 9. Fleszar, Dariusz. 2010. “Gmina a rozwój przedsiębiorczości.” Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae 1:139-48. [Google Scholar]
 10. Fliegier, Michał. 2010. “Źródła przewagi konkurencyjnej gmin warunkujące rozwój gospodarki lokalnej: studium przypadku.” Ekonomiczne Problemy Usług 58:361-73. [Google Scholar]
 11. Galiński, Piotr. 2014. “Znaczenie preferencji podatkowych w podatku od nieruchomości dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne 11:32-40. [Google Scholar]
 12. Gawroński, Henryk. 2010. Zarządzanie strategiczne w samorządach lokalnych. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 13. Geise, Mirosław. 2009. Wpływ wybranych problemów gospodarki globalnej na rozwój lokalny. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG. [Google Scholar]
 14. Godlewska-Majkowska, Hanna, and Dorota Perło. 2017. “Zastosowanie metody wagowo-korelacyjnej i modelowania miękkiego do analizy atrakcyjności inwestycyjnej powiatów w Polsce.” Zarządzanie i Finanse 15, no. 3:187-214. [Google Scholar]
 15. Godlewska-Majkowska, Hanna. 2018. “Investment Attractiveness of Polish Municipalities in Relation to Local Entrepreneurship.” Olsztyn Economic Journal 13, no. 2:103-22. DOI: https://doi.org/10.31648/oej.2764 [Google Scholar]
 16. Gołębiowski, Grzegorz, and Monika Korolewska. 2013. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce. Raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
 17. Jamroży, Marcin. 2008. “Podatkowe instrumenty wspierania rozwoju przedsiębiorstw.” Studia Biura Analiz Sejmowych 16:89-110. [Google Scholar]
 18. Kożuch, Antoni. 2011. “Rola samorządu terytorialnego we wspieraniu rozwoju lokalnego.” In Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach, edited by Antoni Noworól, and Aleksander Noworól, 9-26. Kraków: Instytut Spraw Publicznych. [Google Scholar]
 19. Kraśnicka, Teresa. 2002. Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej. Katowice: Wydawnictwo AE w Katowicach. [Google Scholar]
 20. Markowski, Tadeusz. 2000. “Stymulowanie i regulowanie konkurencyjności regionów w świetle procesów globalizacji gospodarki.” Samorząd Terytorialny 3:30-38. [Google Scholar]
 21. Martyniuk, Volodymyr, and Tomasz Wołowiec. 2021. “Economic relations of indebtedness of territorial self-government units in Poland in the context of the construction of an individual debt ratio.” International Journal of New Economics and Social Sciences 13, no. 1:15-26. DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.2280 [Google Scholar]
 22. Matejun, Marek. 2012. “Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.” In Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, edited by Anna Adamik, 82-109. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 23. Mickiewicz, Tomasz, Paweł Zbierowski, Elżbieta Inglot-Brzęk, et al. 2016. Wielowymiarowa ocena skuteczności działań JST w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Wnioski na tle stosowanych rozwiązań oraz zalecenia służące zwiększeniu skuteczności stosowanych przez JST instrumentów wsparcia przedsiębiorczości, projekt finansowany ze środków NCN, decyzja DEC-2013/11/B/HS4/01022. Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania. [Google Scholar]
 24. Reśko, Dariusz, and Tomasz Wołowiec. 2012. “Strategia rozwoju jako narzędzie zarządzania zmianą gospodarczą.” In Narzędzia sterowania rozwojem regionu, edited by Marian Stefański, 61-89. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. [Google Scholar]
 25. Skica, Tomasz, Andrzej Kiebała, and Tomasz Wołowiec. 2011a. “Czy redukcja stawek w podatku od środków transportowych realizuje stymulacyjną funkcje opodatkowania?” Samorząd Terytorialny 7-8:152-64. [Google Scholar]
 26. Skica, Tomasz, Andrzej Kiebała, and Tomasz Wołowiec. 2011b. “Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych.” Studia Regionalne i Lokalne 2:118-39. [Google Scholar]
 27. Sztando, Andrzej. 2000. “Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego.” Studia Regionalne i Lokalne 1:79-89. [Google Scholar]
 28. Świaniewicz, Paweł, and Julita Łukomska. 2016. “Local Tax Competition in Poland?” Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development 20, no. 3:37-43. DOI: https://doi.org/10.1515/mgrsd-2016-0018 [Google Scholar]
 29. Walenia, Alina. 2014. “Rola instytucji w procesie wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin Podkarpacia).” Gospodarka i Finanse 4:61-73. [Google Scholar]
 30. Wołowiec Tomasz, and Sylwester Bogacki. 2019. “Financing the investment of local goverment units using parabank financial instruments.” In Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego w nauce i praktyce, edited by Sylwia Skrzypek-Ahmed, and Adam Szafarczyk, 13-40. Lublin: Innovatio Press. [Google Scholar]
 31. Wołowiec, Tomasz, and Sylwester Bogacki. 2019. “Finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego poprzez parabankowe instytucje finansowe.” Samorząd Terytorialny 11:7-27. [Google Scholar]
 32. Wołowiec, Tomasz. 2005. “Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy.” Studia Regionalne i Lokalne 1:65-81. [Google Scholar]
 33. Wołowiec, Tomasz. 2011. “Stymulowanie lokalnej konkurencyjności gmin na przykładzie podatku od środków transportowych.” Studia Regionalne i Lokalne 2:118-39. [Google Scholar]
 34. Wołowiec, Tomasz. 2018. “Preferencje podatkowe w podatku od nieruchomości a zachowania lokalizacyjno-konkurencyjne podatników prowadzących działalność gospodarczą.” Roczniki Ekonomii i Zarządzania KUL 10, no. 1:81-114. DOI: https://doi.org/10.18290/reiz.2018.10.1-5 [Google Scholar]
 35. Wołowiec, Tomasz. 2020. “Konkurencyjność podatkowa gminy w kontekście posiadania lokalnej strategii podatkowej.” Samorząd Terytorialny 7-8:149-62. [Google Scholar]
 36. Żuk, Krzysztof, and Tomasz Wołowiec. 2020. “Innowacyjność i kreowanie innowacji – uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i społeczne” In Wybrane zagadnienia innowacyjności i przedsiębiorczości w nauce i praktyce, edited by Sylwia Skrzypek-Ahmed, 13-34. Lublin: Innovatio Press. [Google Scholar]