Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i zagrożenia (Część II)

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4953  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Autor wskazuje na konieczność nowego spojrzenia na prawo rodzinne w aspekcie aksjologicznym, stosowania prawa, urzeczywistniania praw rodziny i praw w rodzinie w zmieniającej się rzeczywistości. Zwraca uwagę na zmieniające się podejście na przestrzeni czasu do osobowego prawa rodzinnego oraz że świat pełen postępu i zagrożeń, upadków autorytetów przekłada się na rozumienie człowieka i rodziny. Jednocześnie wskazuje, iż czas, jaki upłynął od kodyfikacji prawa rodzinnego (w innym systemie prawnym) i liczne jego nowelizacje obligują do podjęcia tej problematyki i potrzeby wyodrębnienie prawa rodzinnego, którego zadaniem byłaby funkcja ochronna (na co wskazuje konstytucyjna ochrona rodziny). Podnosi potrzebę sięgnięcia do ujęcia prawa na tle koncepcji osoby i jako powinnościowych relacji międzyosobowych uznając, że taka filozoficzna perspektywa poszerza zbyt wąski paradygmat pozytywistycznego pojmowania prawa stanowionego i na skutek tego brak jest narzędzi do ujęcia istoty prawa i ich wyjaśniania. Podkreśla, że system wartości zdeterminował zawarty w projekcie Kodeksu rodzinnego wybór celów i sposobów ich osiągnięcia, proponuje system pojęć i idei z wykorzystaniem wiedzy potocznej oraz naukowej, a w konsekwencji przyjęcie osobowego charakteru człowieka.

Bibliografia

 1. Bierć, Andrzej. 2002. „Proceduralne aspekty tworzenia dobrego prawa.” Przegląd Legislacyjny nr 1:25-44. [Google Scholar]
 2. Bierć, Andrzej. 2006. „Procedura prawodawcza a dobre prawo.” Przegląd Legislacyjny nr 1:23-34. [Google Scholar]
 3. Bula, Maria. 1984. „Rodzina środowiskiem pełnego rozwoju człowieka.” W Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. Franciszek Adamski, 126-39. Kraków: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych. [Google Scholar]
 4. Chiaromonte, Nicola. 1996. Granice duszy. Warszawa: Czytelnik. [Google Scholar]
 5. Chruszczewski, Piotr. „O heteronomicznej istocie dyskursu prawnego.” W Regulacyjna funkcja tekstów, red. Kazimierz Michalewski, 59-63. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 6. Ciepła, Helena, Jacek Ignaczewski, i Jadwiga Skibińska-Adamowicz. 2012. Komentarz do spraw rodzinnych. Wyd. I. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
 7. Daicoff, Susan. 2006. „Law as a Healing Profession: The Comprehensive Law Movement.” Pepperdine Dispute Resolution Law Journal 6, nr 1:1-61. [Google Scholar]
 8. Daicoff, Susan. 2011. Comprehensive Law Practice. Law as a Healing Profession. Durham: Carolina Academic Press. [Google Scholar]
 9. Dudek, Dariusz. 2010. „Zasada przyrodzonej godności człowieka.” W Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. Dariusz Dudek, 43-47. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 10. Dupuis, Michel. 2002. „Postacie transcendencji. Lévinas-Wahl.” W Lévinas i inni, red. Tadeusz Gadacz, i Jacek Migasiński, 111-24. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 11. Filek, Jacek. 2000. Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Wydawnictwo Homini. [Google Scholar]
 12. Fryer, David R. 2004. The Intervention of the Other. Ethical Subjectivity in Levinas and Lacan. New York: ‎ Other Press Professional. [Google Scholar]
 13. Grocholewski, Zenon. 2009a. „Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II.” W Grocholewski, Zenon. Refleksje na temat prawa, 57-101. Kraków: Homo Dei. [Google Scholar]
 14. Grocholewski, Zenon. 2009b. „Karta Praw Rodziny w perspektywie zamierzonego celu.” [Google Scholar]
 15. W Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały [Google Scholar]
 16. Krajowej Konferencji Naukowej. Toruń, 22–23 X 1998 r., red. Tadeusz Jasudowicz. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 17. Gutterman, Sheila M. 2004. Collaborative Law. A New Model of Dispute Resolution. Denver: Bradford Pub. Co. [Google Scholar]
 18. Haeffner, Gerd. 2000. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 19. King, Michael, Arie M. Freiberg, Becky M. Batagol, i in. 2009. Non-Adversarial Justice. Sydney: Federation Press. [Google Scholar]
 20. Kojder, Andrzej. 1995. Siła i godność prawa. Szkice socjologiczno-prawne. Warszawa: Oficyna Naukowa. [Google Scholar]
 21. Lévinas, Emmanuel. 1999. Czas i to co inne. Warszawa: Wydawnictwo KR. [Google Scholar]
 22. Lévinas, Emmanuel. 2000. Imiona własne. Warszawa: Wydawnictwo KR. [Google Scholar]
 23. Lévinas, Emmanuel. 2012. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 24. Matczak, Marcin. 2007. Summa Iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
 25. Opałek, Kazimierz, i Jerzy Wróblewski. 1969. Zagadnienia teorii prawa, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 26. Pieńkos, Jerzy. 1999. Podstawy juryslingwistyki. Warszawa: Muza SA. [Google Scholar]
 27. Potępa, Maciej. 2003. Spór o podmiot filozofii współczesnej. Husserl-Heidegger-Jaspers-Gadamer. Warszawa: nakładem autora. [Google Scholar]
 28. Safjan, Marek. 2007. Wyzwania dla państwa i prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 29. Stadniczeńko, Stanisław L. 1999. „Rodzina i jej prawa w świetle Karty Praw Rodziny 1983.” W Prawa rodziny – prawa w rodzinie w świetle standardów międzynarodowych. Materiały Krajowej Konferencji Naukowej. Toruń, 22–23 X 1998 r., red. Tadeusz Jasudowicz. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 30. Stadniczeńko, Stanisław L., i Piotr Zamelski. 2016. Pedagogika prawa. Pójdź ze mną. Warszawa: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. [Google Scholar]
 31. Stawecki, Tomasz. 2006. „Filozofia prawa a teoria prawa. Spór nierozstrzygalny czy pozorny?” Studia Iuridica 45:211-32. [Google Scholar]
 32. Stelmach, Jerzy. 2003. „Ponowoczesna filozofia prawa.” Studia z filozofii prawa 2:15-21. [Google Scholar]
 33. Turska, Anna, Elżbieta Łojko, Zbigniew Cywiński, i. in. 1999. Społeczne wizerunki prawa. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 34. Wojtyła, Karol. 1964. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Wyd. III. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”. [Google Scholar]
 35. Wojtyła, Karol. 1969. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne. [Google Scholar]
 36. Wojtyła, Karol. 1970. Osoba: podmiot i wspólnota. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 37. Wright, Kim J. 2010. Lawyers as Peacemakers. Practicing Holistic, Problem Solving Law. Chicago: American Bar Association. [Google Scholar]
 38. Zajadło, Jerzy. 2008. Po co prawnikom filozofia prawa? Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 39. Załuski, Wojciech. 2009. Ewolucyjna filozofia prawa. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 40. Zienkiewicz, Adam. Studium mediacji. Od teorii ku praktyce. Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin. [Google Scholar]