Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i zagrożenia (Część III)

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5395  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Autor wskazuje na konieczność nowego spojrzenia na prawo rodzinne w aspekcie aksjologicznym, stosowania prawa, urzeczywistniania praw rodziny i praw w rodzinie w zmieniającej się rzeczywistości. Zwraca uwagę na zmieniające się podejście na przestrzeni czasu do osobowego prawa rodzinnego oraz że świat pełen postępu i zagrożeń, upadków autorytetów przekłada się na rozumienie człowieka i rodziny. Jednocześnie wskazuje, iż czas, jaki upłynął od kodyfikacji prawa rodzinnego (w innym systemie prawnym) i liczne jego nowelizacje obligują do podjęcia tej problematyki i potrzeby wyodrębnienie prawa rodzinnego, którego zadaniem byłaby funkcja ochronna (na co wskazuje konstytucyjna ochrona rodziny). Podnosi potrzebę sięgnięcia do ujęcia prawa na tle koncepcji osoby i jako powinnościowych relacji międzyosobowych uznając, że taka filozoficzna perspektywa poszerza zbyt wąski paradygmat pozytywistycznego pojmowania prawa stanowionego i na skutek tego brak jest narzędzi do ujęcia istoty prawa i ich wyjaśniania. Podkreśla, że system wartości zdeterminował zawarty w projekcie Kodeksu rodzinnego wybór celów i sposobów ich osiągnięcia, proponuje system pojęć i idei z wykorzystaniem wiedzy potocznej oraz naukowej, a w konsekwencji przyjęcie osobowego charakteru człowieka.

Bibliografia

 1. Bartnik, Czesław. 1995. Personalizm. Lublin: „Czas”. [Google Scholar]
 2. Buber, Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Tłum. Jan Doktór. Warszawa: Pax. [Google Scholar]
 3. Buber, Martin. 1993. Problem człowieka. Tłum. Robert Reszke. Warszawa: Fundacja „Aletheia”, „Spacja”. [Google Scholar]
 4. Ebner, Ferdynand. 1991. „Fragmenty pneumatologiczne.” W Filozofia dialogu, red. Bogdan Baran, 83-97. Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 5. Elliott, Anthony. 2011. Współczesne teorie społeczne. Tłum. Paweł Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 6. Fassbind, Bernard. 1995. Poetik des Dialogs. Voraussetzungen dialogischer Poesie bei Paul Celan und Konzepte von Intersubjektivität bei Martin Buber, Martin Heidegger und Emmanuel Levinas. München: Brill. DOI: https://doi.org/10.30965/9783846729755 [Google Scholar]
 7. Gadamer, Hans G. 1993. Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej. Tłum. Bogdan Baran. Kraków: Inter Esse. [Google Scholar]
 8. Ingarden, Roman. 1973. Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie. [Google Scholar]
 9. Juul, Jesper. 2012. Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Tłum. Beata Hellmann, i Barbara Baczyńska. Podkowa Leśna: Wydawnictwo MiDN. [Google Scholar]
 10. Kaufmann, Arthur. 1966. „Die ontologische Struktur der Handlung. Skizze einer personalen Handlungslehre.” W Beitrage zur gesamten Strafrechtswissenschaft, red. Friedrich Geerds, i Wolfgang Nauche, 79-118. Berlin: Duncker & Humblot. [Google Scholar]
 11. Kaufmann, Arthur. 1982. „Recht und Sittlichkeit aus rechtsphilosophischer Sicht.” W Recht und Sittlichkeit, red. Johannes Gründel, 48-71. Freiburg Schweiz: Herder. [Google Scholar]
 12. Kaufmann, Arthur. 1986. „Recht und Ethik.” W Handwörterbuch religiöser Gegenwartsfragen, red. Ulrich Ruh, David Seeber, i Rudolf Walter. Freiburg im Breisgau: Herder. [Google Scholar]
 13. Kaufmann, Arthur. 1994. „Problemgeschichte der Rechtsphilosophie.” W Einführung in Rechtsphilosophie und Rechtstheorie der Gegenwart, red. Arthur Kaufmann, i Alfred Büllesbach, 30-178. Heidelberg: C. F. Müller Juristischer Verlag. [Google Scholar]
 14. Krąpiec, Mieczysław A. 1986. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 15. Lacroix, Xavier. 2006. In principio la differenza. Omosessualità, matrimonio, adozione. Milano: Vita e Pensiero. [Google Scholar]
 16. Lévinas, Emmanuel. 2000. Imiona własne. Warszawa: Wydawnictwo KR. [Google Scholar]
 17. Piechowiak, Marek. 1992. W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości. Warszawa–Poznań: Instytut Nauk Prawnych. Polska Akademia Nauk. [Google Scholar]
 18. Piechowiak, Marek. 2004. „Godność jako fundament powinności prawa wobec człowieka.” W Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, red. Piotr Morciniec, i Stanisław L. Stadniczeńko, 33-54. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 19. Piechowiak, Marek. 2008. „Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza.” W Współczesna niemiecka filozofia prawa. T. II: Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Hӧffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Ota Weinberger: Portrety filozofów prawa, red. Jerzy Zajadło, 135-67. Gdańsk: Arche s.c. [Google Scholar]
 20. Potrzeszcz, Jadwiga. 2011. „Filozoficznoprawna droga Arthura Kaufmanna.” Roczniki Nauk Prawnych XXI, nr 1:29-41. [Google Scholar]
 21. Ryba, Mieczysław. 2014. Odkłamać wczoraj i dziś. Wybór tekstów historycznych. Warszawa: Wydawnictwo Prohibita Paweł Toboła-Pertkiewicz. [Google Scholar]
 22. Stelmach, Jerzy, i Ryszard Sarkowicz. 2001. Teoria prawa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 23. Stelmach, Jerzy. 1999. Współczesna filozofia interpretacji prawniczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 24. Wojtyła, Karol. 1964. Miłość i odpowiedzialność. Studium etyczne. Wyd. III. Londyn: Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”. [Google Scholar]
 25. Woleński, Jan. 2010. „Naturalizm w teorii prawa.” W W poszukiwaniu dobra wspólnego. Księga jubileuszowa prof. Macieja Zielińskiego, red. Agnieszka Choduń, i Stanisław Czepita, 899-911. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.