Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Pojęcie działalności gospodarczej w Prawie przedsiębiorców

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-11  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

W artykule analizie poddane zostały desygnaty pojęcia działalności gospodarczej zawartego w ustawie Prawo przedsiębiorców. Perspektywa badawcza obejmowała ustalenie systemowych następstw związanych z pozytywną kwalifikacją działalności jako gospodarczej. Uwzględniono w tym zakresie zarówno system prawa polskiego, jako również prawo w wymiarze ponadnarodowym. Przyjęto, iż definicja zawarta w ustawie Prawo przedsiębiorców właściwa jest dla całego systemu prawa, z wyjątkami przewidzianymi przez ustawodawcę wprost. Wynika to z uniwersalnego charakteru przedmiotowego pojęcia, które swoją treścią właściwie służy realizacji konstytucyjnie gwarantowanej wolności działalności gospodarczej.

Bibliografia

 1. Dubisz, Stanisław, red. 2003. Uniwersalny słownik języka polskiego. T. 5. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 2. Nowicki, Henryk, i Krzysztof Kucharski. 2019. „Problematyka wyłączenia stosowania ustawy Prawo przedsiębiorców.” Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 329:91-105. DOI: https://doi.org/10.19195/0524-4544.329.8 [Google Scholar]
 3. Kieres, Leon. 2018. „Działalność nielegalna – zabroniona przez prawo.” W System Prawa Administracyjnego. T. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, wyd. 2, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, i Andrzej Wróbel, 129-60. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 4. Kocowski, Tadeusz. 2018. „Działalność gospodarcza.” W System Prawa Administracyjnego. T. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, wyd. 2, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, i Andrzej Wróbel, 127-76. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 5. Kosikowski, Cezary. 2013. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 6. Kozieł, Grzegorz. 2019. „Pojęcie działalności gospodarczej.” W Prawo przedsiębiorców. Przepisy wprowadzające do Konstytucji Biznesu. Komentarz, red. Grzegorz Kozieł, 22-37. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Kucharski, Krzysztof. 2020. „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.” W Prawo przedsiębiorców, red. Bartosz Rakoczy, 173-91. Warszawa: Wolter Kluwer. [Google Scholar]
 8. Sieradzka, Małgorzata. 2020. Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w świetle nowego Prawa zamówień publicznych. Legalis. [Google Scholar]
 9. Szydło, Marek. 2005. Swoboda działalności gospodarczej. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Szydło, Marek. 2006. Swobody rynku wewnętrznego a reguły konkurencji. Między konwergencją a dywergencją. Toruń: Dom Organizatora. DOI: https://doi.org/10.37232/sp.2005.3.3 [Google Scholar]
 11. Szydło, Marek. 2018. „Podstawowe wolności gospodarcze.” W System Prawa Administracyjnego. T. 8A: Publiczne prawo gospodarcze, wyd. 2, red. Roman Hauser, Zygmunt Niewiadomski, i Andrzej Wróbel, 59-119. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Timmermans, Christiaan W.A. 1979. „Directives: Their Effect Within the National Legal Systems.” Common Market Law Review, vol. 16, 533-55. DOI: https://doi.org/10.54648/COLA1979042 [Google Scholar]
 13. Walaszek-Pyzioł, Anna. 1994. Swoboda działalności gospodarczej. Studium prawne. Kraków: Księgarnia Akademicka. [Google Scholar]
 14. Zdyb, Marian. 2000. Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
 15. Zdyb, Marian, Grzegorz Lubeńczuk, i Agnieszka Wołoszyn-Cichocka. 2019. Prawo przedsiębiorców. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.