Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4784  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Od 28 kwietnia 2017 r. obowiązują zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych, dotyczące udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym (np. opłaty z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, koszty postępowań sądowych), oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym (np. grzywny nakładane w drodze mandatu karnego, kary pieniężne, opłaty administracyjne). Zmienione przepisy ustawy o finansach publicznych: w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym wyraźnie określają, kiedy należności mogą być umarzane z urzędu, a kiedy na wniosek dłużnika (art. 57), oraz ujednolicają dla przesłanki udzielania preferencji w spłacie należności, stanowiące klauzule generalne: „ważny interes dłużnika” oraz „interes publiczny”. Ustawa przewiduje możliwość umorzenia należności w części, odroczenia terminów spłaty całości albo części należności lub rozłożenia na raty płatności całości albo części należności – gdy jest to uzasadnione względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi dłużnika. Ze względu na fakt, że zastosowanie tych ulg będzie wywoływać łagodniejsze skutki dla Skarbu Państwa, organ udzielający ulgi będzie mógł kierować się innymi niż przy całkowitym umorzeniu należności przesłankami, takimi jak względy społeczne lub gospodarcze, np. ograniczone możliwości płatnicze dłużnika.

Bibliografia

  1. Brzeziński, Bogumił. 2010. “Glosa do wyroku WSA z dnia 29 maja 2008 r., I SA/Gd 998/07.” Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2:105-107. [Google Scholar]
  2. Etel, Leonard. 2013. “Komentarz do art. 67.” In Ordynacja podatkowa. Komentarz, edited by Jacek Brolik, 156. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  3. Lipiec-Warzecha, Lucyna. 2011. “Komentarz do art. 55.” In Ustawa o finansach publicznych, edited by Lucyna Lipiec-Warzecha, 230. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  4. Wołowiec, Tomasz, and Sylwia Ahmed-Skrzypek. 2016. “Justice of taxation as a factor of social security.” In Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wymiar polityczno-prawny i społeczny, edited by Marek Gąska, and Mariusz Paździor, 130-36. Lublin: Innovatio Press, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie. [Google Scholar]
  5. Wołowiec, Tomasz, Żywicka, Agnieszka. 2017. “Umorzenie należności podatkowej – interes publiczny versus interes fiskalny.” In Podatki i opłaty w samorządzie terytorialnym. Aspekty prawne i finansowe – wybrane zagadnienia, edited by Piotr Chojnacki, Sławomir Fundowicz, Piotr Możyłowski, et al., 115-25. Radom: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”. [Google Scholar]
  6. Wołowiec, Tomasz. 2016a. “Egzekucja należności gminy z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej.” Prawo Finansów Publicznych 8:10-12. [Google Scholar]
  7. Wołowiec, Tomasz. 2016b. “Umorzenie zaległości podatkowej uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 11:17-21. [Google Scholar]
  8. Wołowiec, Tomasz. 2016c. “Zwolnienia podatkowe a ulgi w uchwałach podatkowych – różnicowanie podmiotowe podatników.” Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych 10:6-10. [Google Scholar]
  9. Wołowiec, Tomasz. 2017. “Procedura umarzania gminie dotacji przez wojewodę.” Finanse Publiczne 9(130):57-59. [Google Scholar]