Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Status strony w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8566  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Założeniem niniejszego opracowania jest rozwiązanie problemu badawczego sprowadzającego się do pytania, kto stosownie do dyspozycji art. 574 Kodeksu postępowania karnego w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego może brać udział w charakterze strony? Udowodniona zostanie teza zgodnie z którą w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego status strony posiada tylko skazany, ze względu na to, iż jest to postępowaniu sui generis, w którym dochodzi do modyfikacji trybu zwyczajnego ze względu na przedmiot tego postępowania, co wynika z braku możliwości jednoznacznego zakwalifikowania tego postępowania do fazy jurysdykcyjnej albo wykonawczej. De lege ferenda zaproponowano normatywne uregulowanie statusu skazanego w rozdziale 60 Kodeksu postępowania karnego oraz zmianę brzmienia art. 570 Kodeksu postępowania karnego, a także nadanie prokuratorowi statusu uczestnika na prawach strony w postępowaniu w przedmiocie wydania wyroku łącznego.

Bibliografia

 1. Daszkiewicz, Wiesław. 1976. Przedstawiciel społeczny w procesie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 2. Dudka, Katarzyna, and Hanna Paluszkiewicz. 2016. Postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Grzegorczyk, Tomasz. 1998. Strony, ich procesowi przedstawiciele i inni uczestnicy postępowania karnego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 4. Grzegorczyk, Tomasz, and Janusz Tylman. 2014. Polskie postępowanie karne. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Kala, Dariusz. 2001. “Uczestnicy postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na tle rozwiązań dawnego i nowego ustawodawstwa karnego procesowego.” Studia Iuridica Toruniensia 1:227-47. [Google Scholar]
 6. Kala, Dariusz. 2003. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Zagadnienia karnomaterialne i procesowe. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Dom Organizatora. [Google Scholar]
 7. Kalinowski, Stefan. 1981. Polski proces karny w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 8. Kmiecik, Romuald. 1977. Oskarżyciel posiłkowy w procesie karny. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 9. Kwiatkowski, Zbigniew. 1987. “Strony procesowe oraz ich przedstawiciele procesowi w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego.” Problemy. Praworządności 8-9:79-89. [Google Scholar]
 10. Nowikowski, Ireneusz. 2016. “Zagadnienia ogólne.” In System Prawa Karnego Procesowego. Tom VI. Strony i inni uczestnicy postępowania karnego, edited by Cezary Kulesza, 41-145. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Olszewski, Radosław. 2014. “Rola prokuratora w postępowaniu karnym.” Prokuratura i Prawo 1:43-60. [Google Scholar]
 12. Postulski, Kazimierz. 2010. “Status skazanego w postępowaniu przed sądem.” Prokuratura i Prawo 1-2:202-23. [Google Scholar]
 13. Siewierski, Mieczysław. 1969. “Przedstawiciel społeczny w nowym kodeksie postępowania karnego.” Palestra 9:3-10. [Google Scholar]
 14. Siewierski, Mieczysław, Janusz Tylman, and Marek Olszewski. 1974. Postępowanie karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 15. Steinborn, Sławomir. 2015. “Orzeczenie kary łącznej.” In Komentarz aktualizowany do art. 425-673 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego, edited by Lech Paprzycki. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 16. Światłowski, Andrzej. 2015. “Wyrok łączny.” In Kodeks postępowania karnego. Komentarz, edited by Jerzy Skorupka, 1351-377. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Urbaniak-Mastalerz, Izabela, and Adrianna Niegierewicz. 2016. “Udział czynnika społecznego w procesie karnym na tle orzecznictwa sądowego.” Białostockie Studia Prawnicze 21:81-95. [Google Scholar]
 18. Waltoś, Stanisław, and Piotr Hofmański. 2023. Proces karny. Zarys sytemu. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 19. Woźniewski, Krzysztof. 2016. “Dopuszczenie przedstawiciela społecznego do postępowania sądowego w świetle art. 90 k.p.k. po nowelizacji z dnia 10 czerwca 2016 r.” Białostockie Studia Prawnicze 21:153-73. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.