Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Kształtowanie się instytucji wyroku łącznego w perspektywie historycznej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4845  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Założeniem niniejszego opracowania jest ukazanie jak kształtowała się problematyka wyroku łącznego w polskich kodyfikacjach karnych, począwszy od pierwszego Kodeksu postępowania karnego z 1928 r., poprzez nową kodyfikację ustawy karnoprocesowej z 1969 r. na kodyfikacji Kodeksu postępowania karnego z 1997 r. oraz kolejnych jej nowelizacjach skończywszy. Celem prowadzonej analizy nie jest odtworzenie treści norm prawnych obowiązujących we wskazanych kodyfikacjach w kontekście przepisów regulujących postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego, ale ukazanie ewolucji poglądów doktryny i judykatury na pojawiające się problemy interpretacyjne o wymiarze nie tylko teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym. Prezentacja zmian jakie dokonywały się na przestrzeni dziesięcioleci pozwoli lepiej zrozumieć genezę przepisów obecnie istniejącej instytucji wyroku łącznego w kontekście jej prawie stuletniego istnienia w polskich kodyfikacjach karnych.

Bibliografia

 1. Andrzejewski, Maciej. 2016. „Postępowanie w przedmiocie wyroku łącznego a inne postępowania represyjne.” W Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. Paweł Czarnecki, 167-77. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Bafia, Jerzy, Jan Bednarzak, Marian Fleming, i in. 1976. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 3. Barczak-Oplustil, Agnieszka, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, i in. 2020. „Niekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2:5-35. [Google Scholar]
 4. Blutstein, Wacław. 1934. „O łączeniu kar.” Głos Sądownictwa: miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym 12:900-906. [Google Scholar]
 5. Eimer, Alfred. 1938. „Kara śmierci.” Głos Sądownictwa: miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym 11:878-80. [Google Scholar]
 6. Górowski, Wojciech, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, i in. (red.). 2013. Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 7. Grzyb, Wieńczysław. 2013. Realny zbieg przestępstw. Analiza dogmatyczna na tle kodeksu karnego z 1997 r. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 8. Hofmański, Piotr, Elżbieta Sadzik, i Kazimierz Zgryzek. 2012. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Kala, Dariusz, i Maja Klubińska. 2017. Kara łączna i wyrok łączny. Kraków: Wydawnictwo Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. [Google Scholar]
 10. Kardas, Piotr. 2017. „Wymiar kary łącznej.” W System prawa karnego. Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, t. 5, red. Tomasz Kaczmarek, 525-698. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Krakowiak, Damian. 2014. „Glosa do uchwały SN z dnia 30 kwietnia 2014 r., I KZP 3/14.” Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
 12. Krauze, Zbigniew. 1969. „Wyrok łączny w projekcie kodeksu postępowania karnego.” Nowe Prawo 2:273-75. [Google Scholar]
 13. Kulik, Marek. 2015. Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012 – 2013. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
 14. Leżak, Kazimierz. 2022. „Korzystność” wyroku łącznego. Analiza orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny na tle polskich rozwiązań normatywnych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Łubkowski, Zygmunt. 1939. „Kara śmierci jako kara łączna.” Głos Sądownictwa: miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym 3:215-18. [Google Scholar]
 16. Morelowski, Jan. 1938. „Rejestr skazanych a wydanie wyroku łącznego.” Głos Sądownictwa: miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym 4:307-11. [Google Scholar]
 17. Papierkowski, Zdzisław. 1936a. „Wyrok łączny.” Współczesna Myśl Prawnicza: miesięcznik Związku Zrzeszeń Młodych Prawników Rzeczypospolitej Polskiej 1:18-19. [Google Scholar]
 18. Papierkowski, Zdzisław. 1936b. „Wyrok łączny (ciąg dalszy).” Współczesna Myśl Prawnicza: miesięcznik Związku Zrzeszeń Młodych Prawników Rzeczypospolitej Polskiej 2:13-21. [Google Scholar]
 19. Peiper Leon. 1933a. Kodeks postępowania karnego komentarz do kodeksu postępowania karnego i przepisów wprowadzających tenże kodeks: z dodatkowemi ustawami, rozporządzeniami i umowami międzynarodowemi w przedmiocie wydania przestępców przy szczegółowem uwzględnieniu przepisów kodeksu karnego i ustawy karnej skarbowej. Kraków: Wydawca Leon Frommer. [Google Scholar]
 20. Peiper, Leon. 1933b. „W kwestji wyroku łącznego.” Gazeta Sądowa Warszawska 33:517-18. [Google Scholar]
 21. Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień́ związanych z procesem legislacyjnym. 2015. Opracowanie Biura Trybunału Konstytucyjnego przy współpracy Ireny Chojnackiej, Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa. Warszawa: Trybunał Konstytucyjny Wydawnictwa. [Google Scholar]
 22. Rozenblatt, Józef M. 1877. Rzecz o zbiegu przestępstw z uwzględnieniem obecnego ustawodawstwa w Europie. Warszawa: staraniem i nakładem Redakcyi Biblioteki Umiejętności Prawnych. [Google Scholar]
 23. Skorupka, Jerzy (red.). 2015. Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 24. Szewczyk, Maria. 1981. Kara łączna w polskim prawie karnym. Rozważania na tle doktryny i orzecznictwa sądowego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 25. Sztejman, Albin. 1933. „Wyrok łączny.” Gazeta Sądowa Warszawska 4:51-52. [Google Scholar]
 26. Światłowski, Andrzej. 2015. „Wyrok łączny.” W Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Jerzy Skorupka, 1351-377. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 27. Świecki, Dariusz. 2022. „Orzekanie kary łącznej.” W Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz aktualizowany, red. Dariusz Świecki. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. Lex el. [Google Scholar]
 28. Tomkiewicz, Małgorzata. 2015. „Glosa do uchwały SN z dnia 30 kwietnia 2014 r., I KZP 3/14.” Prokuratura i Prawo 5:175-86. [Google Scholar]
 29. Trzepióra, Stefan. 1931. „Czy art. 529 K.P.K. ma zastosowanie do wyroków łącznych?” Głos Sądownictwa miesięcznik poświęcony zagadnieniom społeczno-prawnym i zawodowym 9:490. [Google Scholar]
 30. Waltoś, Stanisław. 2018. „Circulus vitiosus polskiej procedury karnej?” W Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne, red. Sławomir Steinborn, i Krzysztof Woźniewski, 21-33. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]