Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Kara łączna w nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8158  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących kary łącznej na mocy nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r., w szczególności zaś nowa treść art. 85a określającego dyrektywy wymiaru kary łącznej. Ustawodawca przestawił kolejność tych dyrektyw, wymieniając jako pierwszą dyrektywę prewencji generalnej, a dyrektywę prewencji indywidualnej jako drugą. Zmiana ta może być odczytana jako nadanie priorytetu przy wymiarze kary łącznej dyrektywie prewencji generalnej. Z redakcji art. 85a k.k. wynika, że przy takiej interpretacji katalog dyrektyw wymiaru kary łącznej miałby charakter wyczerpujący. Pozaustawowe kryteria wymiaru kary łącznej wypracowane przez orzecznictwo mogłyby być wówczas uwzględnione wyłącznie w ramach dyrektywy generalno- lub indywidualno-prewencyjnej. Wydaje się jednak, że tak daleko idące wnioski nie są dostatecznie uzasadnione.

Bibliografia

 1. Barczak-Oplustil, Agnieszka, Wojciech Górowski, Mikołaj Iwański, i in. 2020. „Niekonstytucyjna nowelizacja Kodeksu karnego w związku z epidemią COVID-19.” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych nr 2:5-35. [Google Scholar]
 2. Barczak-Oplustil, Agnieszka. 2013. „Dyrektywy wymiaru kary łącznej.” W Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, i in., 456-72. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Bojarski, Tadeusz. 2006. Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis. [Google Scholar]
 4. Budyn-Kulik, Magdalena. 2019. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 220-48. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Budyn-Kulik, Magdalena. 2023. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 262-306. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Całkiewicz, Tomasz G. 2006. „Dyrektywy kary łącznej orzekanej wyrokiem łącznym.” Palestra 51, nr 7-8:66-81. [Google Scholar]
 7. Dąbrowska-Kardas, Małgorzata. 2012. Analiza dyrektywalna przepisów części ogólnej Kodeksu karne-go. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Dziergawka, Anna. 2022. „Szum decyzyjny w sądowym stosowaniu prawa.” Consilium Iuridicum nr 1-2:70-103. [Google Scholar]
 9. Gałązka, Małgorzata. 2015. „Kara łączna po nowelizacji Kodeksu karnego z 20 lutego 2015 r.” Studia Prawnicze KUL nr 3:31-56. [Google Scholar]
 10. Gardocka, Teresa. 2022. „Opinia dotycząca projektu zmian w Kodeksie karnym (druk sejmowy nr 2024, data projektu: 22 lutego 2022 r.).” www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/opinieBAS.xsp?nr=2024 [do-stęp: 15.12.2023]. [Google Scholar]
 11. Gądzik, Zuzanna. 2021. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 540-95. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 12. Gądzik, Zuzanna. 2023. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 621-88. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Giezek, Jacek, Dagmara Gruszecka, i Konrad Lipiński. 2022. Opinia na temat ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762), Opinie i ekspertyzy OE–412. Warszawa: Kancelaria Senatu. [Google Scholar]
 14. Giezek, Jacek, i Piotr Kardas. 2023. „Nowe ujęcie zasad i dyrektyw sądowego wymiaru kary. Kilka uwag na tle uchwalonych zmian normatywnych.” Prokuratura i Prawo nr 8-9:15-37. [Google Scholar]
 15. Gruszecka, Dagmara. 2021. „Komentarz do art. 85a.” W Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, red. Jacek Giezek, 673-82. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 16. Kaczmarek, Tomasz. 2017. „Ogólne dyrektywy wymiaru kary.” W System prawa karnego, t. 5: Nauka o karze. Sądowy wymiar kary, red. Tomasz Kaczmarek, 196-273. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 17. Kala, Dariusz, i Maja Klubińska. 2017. Kara łączna i wyrok łączny. Kraków: Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury. [Google Scholar]
 18. Kania, Agnieszka. 2016. „Kodeksowe uwarunkowania sądowego wymiaru kary – próba klasyfikacji. Część I.” Wojskowy Przegląd Prawniczy nr 2:60-74. [Google Scholar]
 19. Kardas, Piotr. 2015. „Jeden czy dwa modele wymiaru kary łącznej? O paradoksach nowej regulacji kary łącznej.” Prokuratura i Prawo nr 11:5-30. [Google Scholar]
 20. Kardas, Piotr. 2016. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Część ogólna, tom I: Komentarz do art. 53-116, red. Włodzimierz Wróbel, i Andrzej Zoll, 390-739. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 21. Konarska-Wrzosek, Violetta. 2023. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, 449-527. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Kowalewska-Łukuć, Magdalena. 2016. „Ogólne dyrektywy wymiaru kary.” Prokuratura i Prawo nr 9:5-17. [Google Scholar]
 23. Kozłowska-Kalisz, Patrycja. 2019. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 304-24. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Kozłowska-Kalisz, Patrycja. 2023. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 368-93. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 25. Lachowski, Jerzy, i Andrzej Marek 2023. Prawo karne. Zarys problematyki. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 26. Lachowski, Jerzy. 2020. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 524-53. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 27. Lachowski, Jerzy. 2023. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 564-93. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 28. Majewski, Jarosław. 2015. Kodeks karny. Komentarz do zmian 2015. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 29. Plebanek, Ewa. 2013. „Wybrane zagadnienia sporne dotyczące modelu wymiaru kary łącznej w trybie wyroku łącznego.” W Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. Wojciech Górowski, Piotr Kardas, Tomasz Sroka, i in., 485-510. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 30. Pohl, Łukasz. 2023. „Zbieg przestępstw oraz łączenie kar i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard A. Stefański, 636-77. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 31. Tyszka, Mateusz. 2023. „Nowe ramy sędziowskiego wymiaru kary w świetle nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 7 lipca 2022 roku (uwagi krytyczne).” Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 27, nr 1:135-57. [Google Scholar]
 32. Wilk, Leszek. 2000. „Kwestia prewencji generalnej na tle kodeksu karnego z 1997 r.” Państwo i Prawo nr 2:47-55. [Google Scholar]
 33. Wróbel, Włodzimierz. 2016. „Komentarz do art. 53.” W Kodeks karny. Część ogólna, t. 1: Komentarz do art. 53-116, red. Włodzimierz Wróbel, i Andrzej Zoll, 30-84. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 34. Zgoliński, Igor. 2020. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 385-438. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 35. Zgoliński, Igor. 2023. „Zasady wymiaru kary i środków karnych.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, 418-72. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 36. Zoll, Andrzej. 2001. „Zasady wymiaru kary w projekcie zmiany kodeksu karnego.” Państwo i Prawo nr 1:3-15. [Google Scholar]
 37. Żółtek, Sławomir. 2016. „Instytucje realnego zbiegu przestępstw w znowelizowanym kodeksie karnym.” Studia Iuridica 65:159-73. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.