Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Okoliczności obciążające i łagodzące jako dyrektywy wymiaru kary

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8167  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł odnosi się do wykładni i znaczenia okoliczności obciążających i łagodzących, wpływających na sądowy wymiar kary. Okoliczności te zostały wprowadzone do Kodeksu karnego na gruncie nowelizacji powyższej ustawy z 7 lipca 2022 r., obejmującej istotne zmiany w zakresie katalogu kar, jak i dyrektyw jej wymiaru. Zagadnienie to jest nie tylko przedmiotem naukowej dyskusji wśród przedstawicieli doktryny prawa karnego materialnego, ale ponadto stanowi problem praktyczny, istotny z punktu widzenia odpowiedniego wymiaru kary. W tekście odniesiono się do wszystkich okoliczności wymienionych w art. 53 § 2a i 2b Kodeksu karnego, a także wyjaśniono konsekwencje ich zbiegu z odpowiadającymi im co do treści znamionami czynów zabronionych lub podstaw nadzwyczajnego wymiaru kary.

Bibliografia

 1. Bogacki, Piotr, i Mariusz Olężałek. 2023. Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 7.7.2022 r. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 2. Brzezińska, Joanna. 2021. Struktura zmodyfikowanych typów przestępstw. Analiza teoretyczna. Warszawa: Wolter Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 3. Budyn, Magdalena. 2001. „Glosa do wyroku SN z dnia 15 maja 2000, V KKN 88/2000.” Przegląd Sądowy 1, 127. [Google Scholar]
 4. Budyn-Kulik, Magdalena. 2017. „Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich Unii Europejskiej.” Prawo w działaniu. Sprawy karne 30:37-138. [Google Scholar]
 5. Całkiewicz, Monika. 2020. „„Szczególne okrucieństwo” – czy potrzebne?” Państwo i Prawo 9:71-87. [Google Scholar]
 6. Daszkiewicz, Krystyna. 1968a. Przestępstwo z premedytacją. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 7. Daszkiewicz, Krystyna. 1968b. „Zamiar nagły (dolus repentinus) w polskim prawie karnym.” Palestra 4:51-60. [Google Scholar]
 8. Gadecki, Bartłomiej. 2023. „Komentarz do art. 53 k.k.” W Kodeks karny. Art. 1-316. Komentarz, red. Bartłomiej Gadecki. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 9. Gądzik, Zuzanna. 2024. „Komentarz do art. 53 k.k.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 624-88. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 10. Giezek, Jacek, i Piotr Kardas. 2023. „Nowe ujęcie zasad i dyrektyw sądowego wymiaru kary. Kilka uwag na tle uchwalonych zmian normatywnych.” Prokuratura i Prawo 7-8:15-37. [Google Scholar]
 11. Hańczaruk, Katarzyna. 2018. „Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia.” Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa 3-4:45-59. [Google Scholar]
 12. Hypś, Sławomir. 2023. „Zasady wymiary kary i środków karnych.” W Prawo karne, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 275-92. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Kania-Chramęga, Agnieszka. 2023. „Okoliczności obciążające w procesie sądowego wymiaru kary (art. 53 § 2a k.k.).” Prokuratura i Prawo 10:5-31. [Google Scholar]
 14. Kluza, Jan. 2023. „Zmiany w zasadach wymiaru kary wynikających z nowelizacji Kodeksu karnego z 2022 r.” Monitor Prawniczy 11. Legalis el. [Google Scholar]
 15. Konarska-Wrzosek, Violetta. 2023. „Komentarz do art. 53 k.k.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Stefański. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
 16. Król, Weronika. 2009. „Silne wzburzenie w rozumieniu art. 148 § 4 k.k.” Prokuratura i Prawo 9:45-65. [Google Scholar]
 17. Kulesza, Jan. 2004. „Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 maja 2002 r., sygn. AKa 99/02.” Prokuratura i Prawo 2:123-31. [Google Scholar]
 18. Mozgawa, Marek. 1995. „Znamię „szczególnego udręczenia” z art. 165 § 2 k.k. w świetle badań empirycznych.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G XLII:131-40. [Google Scholar]
 19. Pływaczewski, Wiesław. 2012. „Mowa nienawiści jako komponent tak zwanej przestępczości stadionowej.” W Przestępczość stadionowa. Diagnoza i przeciwdziałanie zjawisku, red. Wiesław Pływaczewski, i Bernard Wiśniewski, 38-47. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji. [Google Scholar]
 20. Ptak, Joanna. 2015. „Szczególne okrucieństwo jako znamię przestępstwa zabójstwa.” Prokuratura i Prawo 9:96-111. [Google Scholar]
 21. Staszak, Alfred. 2008. „Przemoc, szczególne udręczenie i szczególne okrucieństwo jako znamię czynu zabronionego.” Prokuratura i Prawo 12:32-48. [Google Scholar]
 22. Zgoliński, Igor. 2023. „Komentarz do art. 53 k.k.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.