Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 (2023)

Artykuły

Sprawiedliwie i godziwe przyjmowanie ofiar mszalnych

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5308  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.05.2023

Abstrakt

W opracowaniu zwarto treści współczesnej doktryny kanonistycznej na temat zwyczaju przyjmowania przez kapłanów ofiar mszalnych. Tekst nie stanowi jednak wyczerpującej syntezy tego złożonego zagadnienia, ponieważ założeniem Autora było podjęcie przyczynkowej próby określenia przejrzystych zasad zachowania sprawiedliwości i godziwości tych czynności. Trudno określić podjętą tematykę jako swego rodzaju temat „tabu”, gdyż czynność składania ofiar na okoliczność składania prośby o sprawowanie Mszy św. w określonej przez darczyńcę intencji stanowi codzienność życia Kościoła, jednakże wydaje się, że wymiar zachowania przy tym pewnych ogólnych zasad, którymi cechuje się dyscyplina prawa kanonicznego jest szczególnie aktualne i istotne w tym zakresie.

Bibliografia

 1. Aymans, Winfried, i Klaus Mörsdorf. 1991. Kanonisches Recht. T. 3. Paderborn–München–Wien–Zürich: Ferdinand Schöningh. [Google Scholar]
 2. Bauer, Walter. 2001. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature. Chicago: University of Chicago Press. [Google Scholar]
 3. Bączkowicz, Franciszek, Józef Baron, i Władysław Stawinoga. 1958. Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa. T. 2. Opole: Wydawnictwo Diecezjalne św. Krzyża w Opolu. [Google Scholar]
 4. Calvo-Alvarez, Joaquín. 2010. „Del estipendio ofrecido para la celebración de la Misa.” W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico. T. 3, red. Angel Marzoa, Jorge Manuel Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña, 703-56. Pamplona: Eunsa. [Google Scholar]
 5. Calvo-Alvarez, Joaquín. 2016. „Estipendio de Misa” W Diccionario general de derecho canonico. T. 3. red. Javier Otaduy, Antonio Viana, i Joaquín Sedano, 771-75. Pamplona: Eunsa. [Google Scholar]
 6. Domaszk, Arkadiusz. 2016. Dobra doczesne Kościoła. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 7. Domaszk, Arkadiusz. 2020. Zarządzanie dobrami doczesnymi parafii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 8. Gałkowski, Tomasz. 2019. „Stypendium mszalne.” W Leksykon Prawa Kanonicznego, red. Mirosław Sitarz, 2678-679. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 9. Gałkowski, Tomasz. 2020. Ogólne zasady prawa w prawie kanonicznym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 10. Górecki, Edward. 2011. „Najświętsza Eucharystia.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. III/2: Księga IV. Uświęcające zadanie Kościoła. Część I. Sakramenty. Część II. Pozostałe akty kultu Bożego. Część III. Miejsca i czasy święte, red. Józef Krukowski, 83-140. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 11. Hervada, Javier. 2011. Wprowadzenie do prawa naturalnego. Kraków: Petrus. [Google Scholar]
 12. Jakubiak, Tomasz. 2010. „Aplikacja owoców Mszy św.” Annales Canonici 6, 1:155-71. [Google Scholar]
 13. Janczewski, Zbigniew. 2014. „Eucharystia.” W Wielka Encyklopedia Prawa. T. II: Prawo kanoniczne, red. Grzegorz Leszczyński, 73-77. Warszawa: Ubi societas, ibi ius. [Google Scholar]
 14. Jougan, Alojzy. 2013. Słownik kościelny łacińsko-polski. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 15. Kantor. Robert. 2017. „Sprawiedliwość w ujęciu Javiera Hervady.” W Między wykluczeniem a dobrobytem. Refleksja nad społeczną myślą encykliki „Centesimus annus” Jana Pawła II, red. Bartosz Bąk, Robert Kantor, Marek Kluz, i in., 149-65. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII. [Google Scholar]
 16. Lewandowski, Paweł. 2015. „Ofiary mszalne według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i IV Synodu Diecezji Tarnowskiej.” Roczniki Nauk Prawnych 25, nr 1:95-108. [Google Scholar]
 17. Lewandowski, Paweł. 2017. „Pojęcie godziwego utrzymania duchownych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Roczniki Nauk Prawnych 27, nr 2:151-69. http://dx.doi.org/10.18290/rnp.2017.27.2-8 [Google Scholar]
 18. Lewandowski, Paweł. 2019a. „Iura Stolae Offerings According to the 1983 Code of Canon Law and the Polish Particular Legislation.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego t. XIV, nr 1:171-86. https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.1-11 [Google Scholar]
 19. Lewandowski, Paweł. 2019b. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938 [Google Scholar]
 20. Marzoa, Ángel. 2011. „Ofiary mszalne.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 711-18. Kraków: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 21. Palka, Paweł. 2011. „Sprzedajne nadużycie władzy kościelnej w prawodawstwie kanonicznym.” Studia Prawnoustrojowe 13, nr 1:223-32. [Google Scholar]
 22. Pastuszko, Marian. 1983. Prawo o sakramentach świętych. Normy ogólne i sakrament chrztu. Kielce: Jedność. [Google Scholar]
 23. Pastuszko, Marian. 1986. „Ofiary Mszalne.” Prawo Kanoniczne 39, nr 3-4:113-36. [Google Scholar]
 24. Pinto, Pio V. 2001. Commento al Codice di diritto canonico. Corpus iuris canonici. T 1. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 25. Rosik, Mariusz. 2009. Pierwszy List do Koryntian. Częstochowa: Edycja św. Pawła. [Google Scholar]
 26. Sobański, Remigiusz. 2001. Teoria prawa kanonicznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 27. Staniszewski, Ireneusz. 2007. „Godziwość jako kategoria kanoniczna.” W Kościelne prawo procesowe. Prawo rodzinne. Materiały i studia. T. 4, red. Andrzej Dzięga, Marta Greszata, i Piotr Telusiewicz, 369-91. Lublin: Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Sandomierskiej. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.