Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1 Nr 7 (2023)

Artykuły

Skutki wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie SK 78/21 dla orzekania wynagrodzenia obrońcy (pełnomocnika) z urzędu w sprawach karnych

  • Jan Kluza
Opublikowane: 10.10.2023

Abstrakt

Artykuł porusza problematykę dotyczącą wynagrodzenia dla obrońcy i pełnomocnika z urzędu działających w sprawach karnych. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem w sprawie SK 78/21 stwierdził niekonstytucyjność dwóch przepisów rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, co rodzi pewne wątpliwości w zakresie prawidłowego orzekania o wynagrodzeniu obrońcy (pełnomocnika) działającego z urzędu. Dotyczy to w szczególności kwestii stosowania pozostałych przepisów tego rozporządzenia oraz wniosków strony o przyznanie dodatkowego wynagrodzenia

Bibliografia

  1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  2. Banaszak Z., Skutki prawne pod względem czasowym orzeczenia Try-bunału Konstytucyjnego w stosunku do aktu prawnego uznanego za niekonstytucyjny, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 2014, nr 5. [Google Scholar]
  3. Gutowski M., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji w orzecznictwie sądowym, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2018. [Google Scholar]
  4. Hauser R., Trzciński J., Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Warszawa 2010. [Google Scholar]
  5. Mączyński A., Podkowik J., (w:) Safjan M., Bosek L. (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, Warszawa 2016. [Google Scholar]
  6. Naleziński B., (w:) Tuleja P. (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Pol-skiej. Komentarz, Warszawa 2021. [Google Scholar]
  7. Radziewicz P., Nieważność jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyj-nego w sferze stanowienia prawa, „Kwartalnik Prawa Publicznego” 2012, nr 1. [Google Scholar]
  8. Ziółkowski M., Skutki czasowe wyroków Trybunału Konstytucyjnego (w świetle orzecznictwa SN i TK), „Europejski Przegląd Sądowy” 2012, nr 4. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.