Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

2023: Nowe Szaty Cesarza

Artykuły

Odwołanie się do sądu od zarządzenia przewodniczącego w postępowaniu cywilnym i administracyjnym w świetle formalizmu procesowego

 • Tomasz Demendecki
DOI: https://doi.org/10.52097/ci.8505  [Google Scholar]
Opublikowane: 22.02.2024

Abstrakt

Odwołanie się do sądu od zarządzeń przewodniczącego składu orzekającego jest środkiem zaskarżenia, przysługującym od wszystkich zarządzeń przewodniczącego wynikających z kierownictwa formalnego lub materialnego rozprawą.

Rozważania dokonane w niniejszym opracowaniu, w oparciu o metody badawcze: dogmatyczno-językową, porównawczą, analizy orzecznictwa, a uzupełniająco także historyczną, wskazują, de lege lata, że obecnie obowiązujące przepisy dotyczące tej instytucji pozostają niekompletne, w szczególności przez pryzmat obowiązującej na gruncie kodeksu postępowania cywilnego zasady formalizmu procesowego. Stąd, de lege ferenda należy postulować zmianę tych regulacji, co pozwoliłoby na uporządkowanie systemu obowiązujących środków zaskarżenia, zarówno w kodeksie postępowania cywilnego, jak i w całym systemie prawa polskiego.

Bibliografia

 1. Bladowski B., Pojęcie i funkcja systemu odwoławczego [w:] Środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2007, e-Lex; [Google Scholar]
 2. Cieślak S., Komentarz do art. 226 k.p.c., [w:] Góra-Błaszczykowska A. red., Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A. Komentarz. Art. 1-42412, Warszawa 2020, e-Lex; [Google Scholar]
 3. Flaga – Gieruszyńska K., Zieliński A., Rozdział 5 Inne środki zaskarżenia, [w:] Metodyka sporządzania środków zaskarżenia w postępowaniu cywilnym. Wzory pism procesowych, wyd. 4, Warszawa 2022, e-Lex; [Google Scholar]
 4. Kołakowski K., Komentarz do art. 226 k.p.c., [w:] Piasecki Kazimierz, red. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. T. 1-2, wyd. 4, Warszawa 2006, e-Lex; [Google Scholar]
 5. Łazarska A., Sędziowskie kierownictwo postępowaniem cywilnym przed sądem pierwszej instancji, Warszawa 2013, e-Lex; [Google Scholar]
 6. Miączyński A., Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace Prawnicze 1974, z. 67; [Google Scholar]
 7. Policzkiewicz J., Siedlecki Władysław, Wengerek E., Czynności sądowe w sprawach cywilnych: wzory i komentarz, Warszawa 1959; [Google Scholar]
 8. Rożek Sz., Sprawność postępowania cywilnego na tle rozstrzygania spraw spadkowych, Rozdział II Naczelne zasady wymiaru sprawiedliwości i postępowania cywilnego jako czynniki kształtujące sprawność rozpoznawania spraw spadkowych, wyd. I, Warszawa 2022;. [Google Scholar]
 9. Telenga P., Komentarz do art. 226 k.p.c. [w:] A. Jakubecki red., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany. Tom I. Art. 1-729, Warszawa 2019, e-Lex; [Google Scholar]
 10. Waldziński C., Konstytucyjny nakaz rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki a braki formalne pism procesowych składanych w toku postępowania cywilnego, MOP 2019 nr 17; [Google Scholar]
 11. Wiśniewski T., Postępowanie przed sądem pierwszej instancji [w:] Wiśniewski T. red., Przebieg procesu cywilnego, Warszawa 2009, e-Lex; [Google Scholar]
 12. Wojciechowski B., Dyskrecjonalność sędziowska. Studium teoretycznoprawne, Toruń 2004; [Google Scholar]
 13. Żyznowski T., Komentarz do art. 226 k.p.c. [w:] H. Dolecki, T. Wiśniewski red., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. III, Warszawa 2013, e-Lex. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.