Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 48 (2021)

Rozprawy i artykuły – Studia teologiczne

Aktywna rola Kościoła w procesie rodzenia powołania do kapłaństwa służebnego

DOI: https://doi.org/10.53120/czst.2021.127-139  [Google Scholar]
Opublikowane: 24.11.2021

Abstrakt

Powołanie jest owocem osobistej relacji między Bogiem a człowiekiem. Troska o powołanie jest jednak obowiązkiem wspólnoty Kościoła. Obowiązek ten jest wypełniany przez modlitwę oraz przez wypełnianie funkcji wynikających z kapłaństwa chrzcielnego. Dokonuje się to przez udział w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, a więc przez udział w liturgii, zgłębianie Bożego słowem oraz troskę o wspólnotę.

Bibliografia

 1. Bajda J., Biblijna koncepcja powołania chrześcijańskiego w genezie Konstytucji dogmatycznej o Kościele, „Analecta Cracoviensia” 2 (1970), s. 227-248. [Google Scholar]
 2. Benedykt XVI, Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła. Orędzie na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/messages/vocations/documents/hf_ben-xvi_mes_20101115_xlviii-vocations.html [30.06.2021]. [Google Scholar]
 3. Borda M., Biblijna koncepcja powołania w katechezie ponadgimnazjalnej i jej recepcja przez uczniów, Kraków 2012, s. 24-25. [Google Scholar]
 4. Chrostowski M., Kapłaństwo hierarchiczne i kapłaństwo powszechne – czy mogą istnieć bez siebie?, „Collectanea Theologica” 80 (2010) nr 1, s. 23-39. [Google Scholar]
 5. Donovan M., The vocation of the theologian, „Theological Studies” 65 (2004), p. 3-22. [Google Scholar]
 6. Dyduch J., Udział świeckich w potrójnej misji Chrystusa w świetle powszechnego prawodawstwa soborowego, „Analecta Cracoviensia” 15 (1983), s. 203-249. [Google Scholar]
 7. Fac W., Chrystologia kapłaństwa, „Roczniki Teologii Dogmatycznej” 57 (2010), s. 31-38. [Google Scholar]
 8. Franciszek, Kościół matką powołań. Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Modlitw o Powołania 2016 r., https://www.vatican.va/content/francesco/pl/messages/vocations/documents/papa-francesco_20151129_53-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html [30.06.2021]. [Google Scholar]
 9. Godawa G., Wprowadzenie dzieci i młodzieży w kapłaństwo powszechne, [w:] Materiały z XL Sympozjum Katechetycznego Międzyzakonnego Wyższego Instytutu Katechetycznego w Krakowie, red. Klich A., Kraków 2010, s. 101-114. [Google Scholar]
 10. Hałas S., Chrześcijanie jako królewskie kapłaństwo (1 P 2,9). Biblijne połączenie dwóch idei, „Verbum Vitae” 12 (2007), s. 121-138. [Google Scholar]
 11. Haręzga S., Powołanie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. Giglewicz E., Lublin 2012, s. 142-144. [Google Scholar]
 12. Jan Paweł II, List do kapłanów na Wielki Czwartek 1989, https://www.ekai.pl/dokumenty/list-do-kaplanow-na-wielki-czwartek-1989/ [30.06.2021]. [Google Scholar]
 13. Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/messages/vocations/documents/hf_jp-ii_mes_20031205_xli-voc-2004.html [30.06.2021]. [Google Scholar]
 14. Jan Paweł II, Znaczenie kobiety w życiu kapłana (25 marca 1995), w: Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich Kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek, Kraków 1995. [Google Scholar]
 15. Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984. [Google Scholar]
 16. Kołodziejczyk M., Powołanie chrześcijańskie jako podstawa, warunek i kryterium powołania kapłańskiego, „Analecta Cracowiensia”13 (1981) s. 265-277. [Google Scholar]
 17. Kołodziejczyk M., Teologia powołania kapłańskiego w jego wymiarze wspólnotowym, „Analecta Cracoviensia” 8 (1976), s. 133-146. [Google Scholar]
 18. Korsah L. A., Appiah-Kubi F., Towards an understanding of ministerial priesthood in the light of priesthood of the baptized, „Asian Horizons” 9 (2015) nr 2, p. 310-323. [Google Scholar]
 19. Lekka D., Powołanie teologa świeckiego w Kościele, „Seminare” 36 (2015), s. 11-20. [Google Scholar]
 20. Mroczkowski I., Miejsce i rola kobiety w Kościele, „Studia Płockie” 18 (1990), s. 25-38. [Google Scholar]
 21. Olszanowski P., Realizacja powołania do świętości jako wyraz moralnej doskonałości człowieka w adhortacji apostolskiej Gaudete et exsultate, „Teologia i człowiek” 49 (2020) nr 1, s. 43-63. [Google Scholar]
 22. Pastewski P., Czym charakteryzuje się powołanie kapłańskie w rozumieniu Św. Jana Pawła II?, „Civitas et Lex” 2 (2014) nr 4, s. 79-89. [Google Scholar]
 23. Ratzinger J., Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń. Opera omnia tom XII, tłum. Górecka M., Rodkiewicz M., Lublin 2012. [Google Scholar]
 24. Selejdak R., Formacja ludzka i intelektualna przyszłych kapłanów, „Studia Theologica Varsaviensia” 50 (2013) nr 2, s. 125-143. [Google Scholar]
 25. Sobór Watykański II, Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius (28.10.1965). [Google Scholar]
 26. Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (21.11.1964). [Google Scholar]
 27. Strzelczyk G., „Istotą, a nie tylko stopniem” (LG 10). Hipoteza wyjaśnienia, Śląskie studia historyczno-teologiczne 44 (2011) nr 1, s. 126-134. [Google Scholar]
 28. Wojtyła K., Teologia kapłaństwa, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 5 (1977), s. 7-18. [Google Scholar]
 29. Zadykowicz T., Idea naśladowania w teologii moralnej jako próba metodycznego przedstawienia chrześcijańskiego powołania do świętości, „Studia Nauk Teologicznych”, 6-7 (2011-2012), s. 123-139. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.