Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Etyka publikacyjna

Etyka publikacyjna

 

 Zasady etyczne obowiązujące w czasopiśmie

Redakcja Częstochowskich Studiów Teologicznych stosuje zasady etyki publikacyjnej przeciwdziałające nieuczciwym praktykom publikacyjnym, zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE).

Przekazując tekst do redakcji Częstochowskich Studiów Teologicznych autor publikacji stwierdza, że przesłany tekst stanowi dzieło oryginalne, rzetelnie przygotowane, które nie było dotąd publikowane i aktualnie nie podlega ocenie w innym czasopiśmie.

W przypadku chęci przedruku artykułu opublikowanego w czasopiśmie Warszawskie Studia Teologiczne, autor musi uzyskać pisemną zgodę na udostępnienie publikacji.

Tekst powinien spełniać wymagania bibliograficzne i dotyczące konstrukcji przypisów, zgodnie z prawem autorskim.

Jeśli tekst ma zostać przesłany do recenzji musi spełniać kryteria podane wyżej.

 

I. Obowiązki Redakcji

Decyzja o publikacji: Redakcja jest odpowiedzialna za podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu pracy. Decyzja opiera się na wartości naukowej publikacji, jej zgodności z tematyką prezentowaną w czasopiśmie, oryginalności ujęcia tematu oraz przejrzystości wywodu.

Bezstronność: W ocenie artykułów nie bierze się pod uwagę narodowości autorów, ich płci, orientacji seksualnej, wyznania, pochodzenia, obywatelstwa czy przekonań politycznych. Prace podlegają ocenie wyłącznie pod względem merytorycznym.

Poufność: Redakcja nie ujawnia osobom nieupoważnionym żadnych informacji na temat zgłaszanych do publikacji prac. Osobami upoważnionymi do posiadania tych informacji są: autor, recenzenci i redaktorzy.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Nieopublikowane prace nie mogą być przez redakcję ani żadne inne osoby uczestniczące w procesie wydawniczym wykorzystywane bez pisemnej zgody autorów.

Postępowanie w sytuacjach naruszających zasady etyki wydawniczej: w przypadku odkrycia nierzetelności naukowej Redakcja postępuje zgodnie z procedurą rekomendowaną przez COPE. Z algorytmem postępowania można zapoznać się tutaj (link: https://publicationethics.org/files/Full%20set%20of%20Polish%20flowcharts.pdf ).

 

II. Obowiązki Autora

Rzetelność naukowa: Autor zobowiązany jest do dokładnego opisu wykonanych prac badawczych oraz obiektywnej dyskusji wyników. Publikacja powinna zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych. Prezentowanie i interpretowanie wyników badań w sposób nieuczciwy lub niedokładny jest niedopuszczalne i skutkować może wycofaniem pracy.

Oryginalność i plagiat: Autor może zgłaszać do publikacji wyłącznie własne, oryginalne prace. Wykorzystane w publikacji badania i/lub informacje innych naukowców powinny być oznaczone w sposób wskazujący, że jest to cytat. Plagiat czy fałszowanie danych są niedopuszczalne. Autor nie powinien przesyłać tego samego rękopisu do więcej niż jednego czasopisma.

Potwierdzenie źródeł: Autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii publikacje, które zostały przez niego wykorzystane przy tworzeniu tekstu. Powinien cytować publikacje, które mają znaczenie dla prezentowanej tematyki.

Autorstwo pracy:

Autorstwo powinno być ograniczone do osób, które miały znaczący udział w powstaniu, realizacji i interpretacji pracy.

Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski ma obowiązek ujawnić wkład poszczególnych autorów w jego powstanie (z podaniem afiliacji autorów).

Autor zgłaszający do publikacji tekst wieloautorski powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali uwzględnieni w tekście oraz że przed publikacją zapoznali się i zatwierdzili ostateczną wersję pracy, a także zgodzili się na jej przekazanie do publikacji.

Ghostwriting (ukrywanie udziału w powstaniu publikacji osób innych niż oficjalnie figurujących na stronie redakcyjnej) i guest authorship (podawanie jako współautorów osób, które nie wniosły żadnego wkładu w publikację) są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności powinny być demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, takich jak instytucje zatrudniające autora, towarzystwa naukowe, itp.

 

III. Obowiązki Recenzenta

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych: Recenzje pomagają redaktorowi naczelnemu i kolegium redakcyjnemu w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a autorom w podwyższaniu jakości ich prac.

Recenzja double-blind review: Redakcja stosuje model dwustronnie ślepej recenzji (double-blind review – tożsamość recenzentów nie jest znana autorom, a tożsamość autorów nie jest znana recenzentom). Rozwiązanie to zapewnia większy obiektywizm oceny poprzez wykluczenie potencjalnego uprzedzenia recenzenta do autorów. Publikacja jest oceniana na podstawie co najmniej dwóch niezależnych recenzji wykonanych przez specjalistów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Terminowość: Recenzent zobowiązany jest dostarczyć recenzję w ustalonym terminie. Jeżeli z jakichś względów nie jest w stanie dotrzymać terminu bądź podjąć się recenzji, powinien niezwłocznie poinformować o tym Redakcję i podać przyczynę.

Poufność: Wszystkie recenzowane teksty oraz ich recenzje mają charakter poufny. Ujawnianie tekstów i/lub osobom trzecim jest niedopuszczalne (z wyjątkiem osób, które biorą udział w procesie wydawniczym).

Anonimowość: Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Obiektywizm: Recenzja powinna mieć charakter obiektywny i być konstruktywną oceną pracy. Subiektywna krytyka autora pracy jest uważana za niewłaściwą. Wszystkie uwagi recenzenta powinny zostać odpowiednio uargumentowane.

Weryfikacja oryginalności tekstu: Recenzent powinien zidentyfikować opublikowane prace, które nie zostały przywołane przez autora. Recenzent powinien poinformować redakcję o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu czy autoplagiatu.

Ujawnianie informacji i konflikt interesów: Recenzent nie może wykorzystywać recenzowanej pracy do swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinien również oceniać pracy, w przypadku kiedy może występować konflikt interesów z autorem.

Lista recenzentów: Imiona i nazwiska recenzentów Warszawskich Studiów Teologicznych pozostają do wiadomości Redakcji.