Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

O czasopiśmie

„Częstochowskie Studia Teologiczne” (skrót: CzST, ang. „Czestochowa Theological Studies”) są naukowym czasopismem archidiecezji częstochowskiej. Czasopismo zostało powołane do istnienia przez trzeciego ordynariusza diecezji częstochowskiej bpa Stefana Barełę w 1973 r. CzST skupiają częstochowskie środowisko naukowe.

W Słowie wstępnym do pierwszego numeru czasopisma bp Stefan Bareła wskazał na podstawowe zadania jakie nowopowstałe czasopismo ma spełniać: „Rzetelne pod względem naukowym publikacje - zgodnie z myślą i duchem Kościoła Chrystusowego - powinny w dużej mierze przyczyniać się do głębszego poznania i realizacji Soboru Watykańskiego II. Publikowane i do druku przygotowywane prace profesorów i pracowników naukowych będą nie tylko wyrazem intelektualnego poziomu duchowieństwa Diecezji, ale - należy się spodziewać - wpłyną na pogłębienie formacji umysłowej i ducha kościelnego kapłanów i laikatu”. 

Pierwszym redaktorem naukowym czasopisma był ks. Stanisław Grzybek. Kolejnymi redaktorami naczelnymi byli ks. Ireneusz Skubiś (1975-1986), ks. Teofil Siudy (1986-2021). Obecnie redaktorem naczelnym CzST jest ks. Kamil Zadrożny (2021-). W 2021 roku została powołana Rada naukowa czasopisma i został poszerzony skład zespołu redakcyjnego. Czasopismo zostało umieszczone na platformie czasopism z otwartym dostępem OJS @ ACADEMICON. Początkowo wydawcą „Częstochowskich Studiów Teologicznych” była Kuria Diecezjalna w Częstochowie, a obecnie jest nim Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”. „Częstochowskie Studia Teologiczne” są recenzowanym czasopismem naukowym.

Czasopismo poświęcone jest studiom z zakresu:

- biblistyki,

- teologii systematycznej,

- teologii duchowości,

- teologii pastoralnej,

- historii Kościoła,

- filozofii,

- prawa kanonicznego,

- nauk społecznych.

Oprócz artykułów publikowane są również recenzje prac naukowych oraz sprawozdania z konferencji naukowych.

Wersja drukowana jest pierwotną wersją czasopisma „Częstochowskie Studia Teologiczne”.

Indeksowanie w bazach danych i wyszukiwarkach

Polityka open access i wolne licencje

Czasopismo „Częstochowskie Studia Teologiczne” funkcjonuje na zasadach otwartego dostępu (open access). Wszystkie publikacje na stronie czasopisma są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe (zob. tekst licencji)

Identyfikator

ISSN: 0137-4087 (wersja drukowana)

e-ISNN: 2956-5693 (wersja on line)

DOI: 10.53120/czst