Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Procedura recenzyjna

Procedura recenzowania artykułów publikowanych w „Częstochowskich Studiach Teologicznych” jest zgodna z zaleceniami Zespołu do Spraw Etyki w Nauce w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawionymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011 oraz zasadami recenzowania zawartymi w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. 

 1. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z wyrażeniem przez jego autora zgody na poddanie go procedurze recenzowania przyjętej przed Redakcję „Częstochowskich Studiów Teologicznych”.
 2. Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 3. Artykuły następnie są recenzowane przez dwóch niezależnych i rzetelnych recenzentów, posiadających co najmniej stopień doktora.
 4. Recenzje sporządzane są poufnie i anonimowo (double blind peer review process).
 5. Recenzenci nie mogą wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 6. Recenzent winien sporządzić recenzję bez zbędnej zwłoki. Zwyczajowo terminem przeznaczonym na sporządzenie recenzji są trzy tygodnie. Redakcja oczekuje, że w ciągu 7 dni recenzent zaakceptuje lub odrzuci prośbę o podjęcie się recenzji.
 7. Recenzent dokonuje recenzji logując się na stronie internetowej czasopisma i wypełniając elektroniczny formularz, ewentualnie dodając również komentarz lub plik z uwagami do artykułu. Recenzent ma możliwość załączenia w osobnym pliku recenzowanego tekstu wraz z komentarzami do niego.
 8. Recenzent dokonuje merytorycznej oceny zgłoszonego tekstu, uwzględniając następujące kryteria:
  – adekwatność tytułu do treści manuskryptu;
  – zgodność abstraktu z treścią artykułu;
  – odpowiedniość słów kluczowych do treści artykułu;
  – oryginalność opracowania i wkład w literaturę przedmiotu;
  – określenie przedmiotu i celu badań oraz uzasadnienie potrzeby ich podjęcia;
  – prezentacja dotychczasowego stanu badań w zakresie podejmowanej tematyki;
  – poprawność rzeczowa i logiczna oraz właściwa i przejrzysta struktury pracy;
  – spełnianie standardów naukowych oraz zrozumiałość języka;
  – dobór aktualnej i reprezentatywnej literatury oraz poprawność jej cytowania;
  – poprawność wyprowadzonych wniosków oraz ich zgodność z treścią i celem pracy.
 9. Redaktorzy dostarczają autorom treści recenzji w części uzasadniającej decyzję recenzenta o opublikowaniu lub niepublikowaniu.
 10. Cały materiał związany z procedurą recenzowania jest przechowywany w redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.
 11. Ostateczną decyzję odnośnie do druku podejmuje Redaktor naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 12. W przypadku dwóch skrajnych recenzji powołuje się trzeciego recenzenta celem określenia ostatecznej decyzji o możliwości dopuszczenia do publikacji.
 13. In the case of two extreme reviews, a third reviewer is appointed to determine the final decision on the admission to publication.
 14. Raz w roku Redakcja „Częstochowskich Studiów Teologicznych” zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.