Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone na etapie recenzji wewnętrznej dokonywanej przez Redakcję.

 • Oświadczam, że tekst spełnia kryteria redakcyjne przyjęte przez czasopismo.
 • Oświadczam, że deponowany artykuł nie ma znamion plagiatu, tzn. jest dziełem, które w żaden sposób nie stanowi naruszenia jakichkolwiek istniejących praw licencyjnych czy autorskich w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631) obowiązujących wobec całości lub części dzieła. Nie narusza dóbr osobistych chronionych przepisami obowiązującego prawa oraz nie zawiera danych i informacji, które mógł uzyskać w sposób niedozwolony.
 • Oświadczam, iż artykuł stanowi dzieło i moje prawa do niego nie są niczym ograniczone.
 • Oświadczam, że przesłany artykuł nie był dotąd publikowany i nie został złożony do recenzji w innym czasopiśmie naukowym.
 • Oświadczam, że artykuł został przygotowany zgodnie z wytycznymi dla autora zamieszczonymi na stronie „Częstochowskich Studiów Teologicznych” oraz że mam świadomość, iż niedostosowanie do tych wytycznych może skutkować odrzuceniem przez Redakcję tekstu ze względów formalnych (recenzja wewnętrzna).
 • Oświadczam, że w mojej pracy wskazałem wszystkie osoby, które przyczyniły się do jej powstania oraz że wśród jej autorów nie ma osób, które nie miały istotnego wkładu w jej powstanie. Tym samym wykluczam autorstwo ukryte, autorstwo pozorne oraz autorstwo grzecznościowe w moim artykule. Jestem również świadomy konsekwencji prawnych oraz naukowych wynikających z poświadczenia nieprawdy.
 • Oświadczam, że ujawniłem wszystkie istotne źródła finansowania deponowanego artykułu.
 • Oświadczam, że przenoszę na Wydawcę (Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”) autorskie prawa majątkowe do utworu, który deponuję w niniejszym formularzu. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Korzystanie przez Wydawcę z dzieła na wyżej określonych polach eksploatacji nie jest ograniczone czasowo, ilościowo i terytorialnie.

Wytyczne dla autorów

 1. Cały proces składania artykułu do czasopisma, proces recenzji oraz redakcji odbywa się on line na platformie czasopism OJS @ Academicon poprzez konto Autora założone na stronie czasopisma.
 2. Autorzy są odpowiedzialni za jakość przesyłanych artykułów, warstwę językową oraz kompletne i poprawne podanie źródeł.
 3. Z deponowanego artykułu należy usunąć nazwisko, adres i afiliację autora oraz metadane elektroniczne pozwalające zidentyfikować autora.
 4. W ramach procesu zgłoszenia publikacji Autor zobowiązany jest do podania danych osobowych, swojego numeru ORCID (Open Researcher and Contributor ID), afiliacji, adresu do korespondencji, adresu email oraz biogramu naukowego. Aby to uczynić należy podczas deponowania artykułu dodać dodatkowy plik o nazwie "Dane osobowe", zawierający wskazane wcześniej dane.
 5. Deponowany artykuł winien charakteryzować się przejrzystą i typową dla tekstów naukowych strukturą – z wyraźnie zaznaczonym wstępem, rozwinięciem w kolejnych paragrafach i zakończeniem.
 6. W deponowanych artykułach należy stosować styl naukowy i sposób zapisu bibliograficznego przedstawiony w Wytycznych dla autorów, wraz z pełną bibliografią podaną na końcu artykułu.
 7. Artykuł recenzowany nie powinien liczyć mniej niż 20.000 znaków ze spacjami i nie więcej niż 40.000 znaków ze spacjami (wraz z bibliografią załącznikową). Teksty dłuższe będą konsultowane z Autorami.
 8. Plik tekstowy zapisujemy w formacie .doc lub .docx
 9. Na końcu artykułu prosimy umieścić:
  – tytuł manuskryptu w języku angielskim,
  – streszczenie w języku, w którym napisany jest artykuł (do 800 znaków ze spacjami) i słowa kluczowe w tym samym języku (od 2 do 5 słów),
  – tytuł i Abstract w języku angielskim (do 800 znaków ze spacjami) oraz keywords (od 2 do 5 słów),
  – bibliografię. Pozycje bibliograficzne zapisujemy przy zachowaniu kolejności alfabetycznej cytowanych dzieł, przy czym decyduje pierwsza litera nazwiska autora.
 10. O kolejnych etapach publikacji autorzy będą informowani drogą elektroniczną. O przyjęciu tekstu do recenzji Autorzy zostaną poinformowani w ciągu 30 dni. Tekst zostanie opublikowany w ciągu 12 miesięcy od momentu przyjęcia go do druku.

Ogólne zasady redakcji tekstu głównego

 1. Normy edytorskie dla tekstu: Czcionka: 12 punktów Times New Roman, interlinia: 1,5.
 2. Cytaty w tekście zasadniczym i w przypisach podajemy w cudzysłowie „ ”, pismem zwykłym (statywą), a nie kursywą (nigdy nie stosujemy podwójnego znacznika), w zakończeniu cytatu zachowując kolejność: cudzysłów, numer przypisu, kropka (lub przecinek), np.: ”23.
 3. Cytaty wewnątrz cytatów zaznaczamy cudzysłowem podwójnym: « ».
 4. Przy pomijaniu fragmentu cytatu wewnątrz zdania stosujemy nawias okrągły i wielokropek: (...). Nie stosujemy ich, pomijając fragment cytatu na początku lub na końcu zdania cytowanego.
 5. Kursywą w tekście zasadniczym zaznaczamy: tytuły książek, czasopism, artykułów, dokumentów Kościoła, wyrażenia obcojęzyczne i własne.
 6. Sigla biblijne zapisujemy w tekście głównym, nie w przypisach.
 7. Wyróżnienia - poprzez rozstrzelenie tekstu; prosimy nie stosować pogrubienia i podkreśleń.
 8. Wyodrębnione cytaty, tzw. bloczki (od 5 wersów): czcionka 11 punktów, interlinia: 1, wcięcia akapitowe z lewej strony.
 9. Stosowane skróty powinny zgadzać się z: Encyklopedia Katolicka. Wykaz skrótów, Lublin 2010.
 10. Jeżeli artykuł zawiera materiał trudny w edycji (tabele, zdjęcia, inna grafika), oraz inną niż Roman type czcionkę (hebrajską, grecką, syryjską, koptyjską, itd.) prosimy również o przesłanie tekstu w formacie PDF.

 

Zasady redakcji przypisów dolnych

Normy edytorskie dla przypisów: Czcionka: 10 punktów Times New Roman, interlinia: 1,0.

Stosujemy skróty polskie (nie łacińskie) w przypisach: tamże, tenże, taż, tychże, por.

Przypis z dokumentu magisterium Kościoła

Jan Paweł II, encyklika Redemptor hominis (dalej RH), nr 34.

 Przypis z monografii

J. Królikowski, Jezus Chrystus – droga nadziei, Tarnów 2020, s. 20-32.

 Przypis z rozdziału z pracy zbiorowej

A. Wojtczak, Mariologia w służbie duszpasterstwa, [w:] Matka i Mistrzyni. Obecność Maryi w formacji intelektualnej i duchowej, red. J. Kumala, Licheń 2010, s. 137-139.

Przypis z artykułu w czasopiśmie

 W. Przyczyna, R. Wróbel, Maryja wzorem słuchania słowa Bożego, „Salvatoris Mater” 5 (2003) nr 2, s. 90-103.

Przypis z dzieła przetłumaczonego na j. polski

J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, tłum. J. Zuchowicz, Kraków 2005, s. 11-14.

Powoływanie się na inny tekst tego samego autora, co wyżej

Tenże, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2018, s. 34-35.

Powoływanie się na tę samą pozycję, co wyżej

Tamże, s. 98.

Przypis z dzieła, które już znalazło się w przypisach, ale nie bezpośrednio wyżej

J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, s. 11.

Artykuł w wersji elektronicznej

http://www.sm.maryja.pl/index/php?=content&view=article&id-105&Itemid=579 [22.12.2020]

Polityka prywatności

Dane osobowe oraz adresy mailowe wprowadzone na stronę internetową czasopisma są wykorzystywane wyłącznie do celów statutowych czasopisma; nie są one wykorzystywane do żadnych innych celów oraz nie są przekazane stronom trzecim.  Nie będą przekazywane innym podmiotom. W szczególności nie będą wykorzystywane w celach handlowych czy marketingowych.