Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej InteligencjiAbstrakt

We współczesnym świecie coraz częściej możemy spotkać się z pojęciem „Sztuczna Inteligencja”. Możemy ją odnaleźć w bardzo skomplikowanych systemach komputerowych, robotach humanoidalnych, ale także w naszych smartfonach a nawet pralkach. Wciąż wzrastający wpływ SI na ludzkie życie niesie za sobą wiele różnych pytań, zarówno o samą ideę stworzenia SI na wzór człowieka, która przyświecała twórcom tej dziedziny badań, jak i o sposoby w jakie jest wykorzystywana. W tym artykule prezentuję zarys problematyki związanej z zastosowaniem SI w życiu społecznym. Choć idea stworzenia SI dorównującej możliwościami ludziom jest jeszcze daleka od realizacji (o ile w ogóle możliwa?), to samego wpływu jaki wywiera SI na społeczeństwo nie da się przemilczeć. Artykuł w pierwszej części przedstawia różne przyczyny trudności związanych z SI (kwestia ludzkich motywacji, problem "czarnej skrzynki"). W drugiej części przedstawiam wybrane z zagrożeń jakie niesie za sobą dalszy, niczym nieograniczony rozwój SI (m.in. destabilizacja, bałwochwalstwo czy niedające się przewidzieć konsekwencje). 


Słowa kluczowe

Sztuczna Inteligencja; SI; współczesna technologia; problemy SI; zagrożenia SI

BERNAZZANI S., 10 Jobs Artificial Intelligence Will Replace (and 10 That Are Safe), https://blog.hubspot.com/marketing/jobs-artificial-intelligence-will-replace (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
CADWALLADR C., GRAHAM-HARRISON E., Revealed: 50 million Facebook profiles harvested for Cambridge Analytica in major data breach, https://www.theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-influence-us-election (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
CHYROWICZ B., Argumentacja we współczesnych debatach bioetycznych, http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Diametros/Diametros-r2009-t-n19/Diametros-r2009-t-n19-s1-25/Diametros-r2009-t-n19-s1-25.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
COADY C., Playing God, w: Human Enhancement, red. J. Savulescu, N. Bostrom, Oxford: Oxford University Press 2011, s. 155-156. [Google Scholar]
DORMEHL L., The Formula: How Algorithms Solve All Our Problems … and Create More, New York: Perigee 2014. [Google Scholar]
ERISMAN A., PARKER T., Artificial Intelligence: A Theological Perspective, „Perspective on Science and Christian Faith” 71(2019)2 s. 95-106. [Google Scholar]
EUROPEAN COMMISSION, The report of the high level group on the competitiveness and sustainable growth of the automotive industry in the European Union final report, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26081 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
FERDYNUS M., Czy biomedyczne doskonalenie ludzkiej natury jest „zabawą w Boga”?, „Studia Warmińskie” 50(2013), s. 9-22. [Google Scholar]
FREY C.B., OSBORNE M.A., HOLMES C., Technology at Work v2.0: The Future Is Not What It Used to Be, https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/publications/technology-at-work-v2-0-the-future-is-not-what-it-used-to-be/ (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
HARRIS M., God Is a Bot, and Anthony Levandowski Is His Messenger, https://www.wired.com/story/god-is-a-bot-and-anthony-levandowski-is-his-messenger/ (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
HELBING D., FREY B.S., GIGERENZER G., HAFEN E., HAGNER M., HOFSTETTER Y., HOVEN J., ZICARI R.V., ZWITTER A., Will democracy survive big data and artificial intelligence?, Scientific American https://www.bsfrey.ch/articles/D_283_2017.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
HOLTUNG N., Altering Humans – The Case For and Against Human Gene Therapy, „Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics” 6(1997), s. 157-174. [Google Scholar]
HUMAN RIGHTS WATCH, China: Big Data Fuels Crackdown in Minority Region, https://www.hrw.org/news/2018/02/26/china-big-data-fuels-crackdown-minority-region (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
INTERNATIONAL THEOLOGICAL COMMISSION, Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God, http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/cti_documents/rc_con_cfaith_doc_20040723_communion-stewardship_en.html (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
KURZWEIL R., The Age of Spiritual Machines: When Computers Exceed Human Intelligence, New York: Penguin 2000. [Google Scholar]
LOMENA A., Origins and Theory of the World Transhumanist Association, https://ieet.org/index.php/IEET2%20/%20print/2201 (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
MA A., China has started ranking citizens with a creepy ‘social credit’ system – here’s what you can do wrong, and the embarrassing, demeaning ways they can punish you, https://www.businessinsider.com/china-social-credit-system-punishments-and-rewards-explained-2018-4?IR=T (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
MACKINNON B., Playing God, w: Encyclopedia of Bioethics, 3rd edition, red. S.G. Post, New York: Macmillan Reference 2004, s. 456-457. [Google Scholar]
MANNION L., Britain appoints minister for loneliness amid growing isolation, https://www.reuters.com/article/us-britain-politics-health/britain-appoints-minister-for-loneliness-amid-growing-isolation-idUSKBN1F61I6 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
MBADIWE T., The Potential Pitfalls of Machine Learning Algorithms in Medicine, https://www.pulmonologyadvisor.com/home/topics/practice-management/the-potential-pitfalls-of-machine-learning-algorithms-in-medicine/ (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
MUSIELEWICZ M.P., On the Application of Norms within Driverless Cars, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2019. [Google Scholar]
NASK, Sztuczna Inteligencja w oczach Polaków – raport z badań społecznych, https://www.nask.pl/download/30/2602/RAPORTAIONLINEs.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION U.S. DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, Federal Automated Vehicle Policy Accelerating the Next Revolution in Road Safety, https://www.hsdl.org/?view&did=795644 (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
NOBLE D., The Religion of Technology: The Divinity of Man and the Spirit of Invention, New York: Penguin Books 1999. [Google Scholar]
O’NEIL C., Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy, New York: Crown, 2016. [Google Scholar]
ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT, Automation and Independent Work in a Digital Economy, http://www.oecd.org/els/emp/Policy%20brief%20-%20Automation%20and%20Independent%20Work%20in%20a%20Digital%20Economy.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
PASQUALE F., The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information, Cambridge: Harvard University Press 2015. [Google Scholar]
POLONSKI V.W., How artificial intelligence conquered democracy, The Independent https://www.independent.co.uk/news/long_reads/artificial-intelligence-democracy-elections-trump-brexit-clinton-a7883911.html (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
REESE B., Infinite Progress: How the Internet and Technology Will End Ignorance, Disease, Poverty, Hunger, and War, Austin: Greenleaf Book Group 2013. [Google Scholar]
RIECHMANN D., I Never Said That! High-Tech Deception of “Deepfake” Videos, https://www.seattletimes.com/nation-world/nation-politics/apxi-never-said-that-high-tech-deception-of-deepfake-videos/ (dostęp: 25.10.2020). [Google Scholar]
RUSSEL S., NORVIG P., Artificial Intelligence A Modern Approach, New Jersey: Pearson Education 2010. [Google Scholar]
SCHUURMAN E., Faith and Hope in Technology, Toronto: Clements Publishing 2003. [Google Scholar]
SOLON O., Deus ex machina: Former Google Engineer Is Developing an AI God, The Guardian https://www.theguardian.com/technology/2017/sep/28/artificial-intelligence-god-anthony-levandowski (dostęp 25.10.2020)
TENNER E., The Efficiency Paradox: What Big Data Can’t Do, New York: Alfred A. Knopf 2018. [Google Scholar]
TURKLE S., Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age, New York: Penguin 2015. [Google Scholar]
VANDEMEULEBROUCKE T., GASTMANS C., The ethics of care robots in aged care: An overview of ethical argumentations and concepts, http://www.academyforlife.va/content/dam/pav/documenti%20pdf/2019/Assemblea2019/TestiRelatoriPubblicati/FT%20Gastmans.pdf (dostęp 25.10.2020). [Google Scholar]
VANDERBORGHT Y., VAN PARIJS P., Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy, Cambridge: Harvard University Press 2017. [Google Scholar]
WOLTERSTORFF N., Reason within the Bounds of Religion, Grand Rapids: Eerdmans 1999 [Google Scholar]
Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Dział
Artykuły naukowe

Udostępnij

Bieroński, M. (2020). Etyczne i moralne wyzwania związane ze stosowaniem Sztucznej Inteligencji. Kieleckie Studia Teologiczne, 19. Pobrano z https://ojs.academicon.pl/kst/article/view/3527

Michał Lesław Bieroński  fas00la@hotmail.com
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4322-5085

Mgr teologii (KUL 2020 r.), prezbiter diecezji kieleckiej, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach.

1. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., autor publikacji przekazuje autorskie prawa majątkowe dotyczące składanego dzieła wydawcy czasopisma Kieleckie Studia Teologiczne. Przeniesienie praw autorskich do składanego dzieła następuje na wszystkich polach eksploatacji, w szczególności tych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych: 1. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy dzieła, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. 2. W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 3. W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

2. Za zgodą redakcji czasopisma opublikowane artykuły w Biblical Annals mogą być przedrukowywane w innych publikacjach.

3. Redakcja publikuje teksty on line na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 PL.