Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 3 (2021)

Artykuły

Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Trajana do Konstantyna Wielkiego”, czyli przekład księgi siódmej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”

Przesłane: 8 grudnia 2021
Opublikowane: 08.12.2021

Abstrakt

This article presents to the reader the first Polish translation of the seventh book about successive Roman emperors from Trajan to Constantine the Great from the first part of Liber exceptionum by Richard of Saint Victor, one of the main representatives of the Victorine school operating in the 12th century in Saint Victor’s Abbey in Paris. The text of the translation is a continuation of the Richard’s The set of Roman emperors from Octavian to Trajan, already available in Polish (Ł. Libowski, P. Wilk, Richard of Saint Victor’s “The set of Roman emperors from Octavian to Trajan”, i.e. the polish translation of the sixth book from the first part of his “Liber exceptionum”, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30 (2021) 1, p. 63–83). The translation with annotations was preceded by an introduction in which Richard’s dependence on Hugh of Fleury and his Historia ecclesiastica was briefly discussed.

Bibliografia

Bibliografia

Barker L.K., Ivo of Chartres and the Anglo-Norman cultural tradition, w: M. Chibnall (red.), Proceedings of the Battle Conference 1990 (seria: Anglo-Norman Studies, t. 13), Woodbridge 1991, 15–33.
Becker A., Hugo (auch H. v. S. Maria), Mönch in Fleury-sur-Loire, w: W. Kasper (red.), Lexikon für Theologie und Kirche, t. 5, Freiburg 1996, k. 514.
Bourgain P., Hugo von Fleury (H. v. S. Maria), w: Lexikon des Mittelalters, t. 5, Munich 1991, 171.
Chenesseau G., L’abbaye de Fleury à Saint-Benoît-sur-Loire, Paris 1933.
Constable G., Forgery and Plagiarism in the Middle Ages, „Archiv für Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde” 29 (1983), 1–41.
Healy P., The Chronicle of Hugh of Flavigny: Reform and the Investiture Contest in the Late Eleventh Century (seria: Church, Faith and Culture in the Medieval West), Routledge 2006.
Hugh of Fleury, Christian-Muslim Relations. A Bibliographical History (1050–1200), t. 3 (seria: The History of Christian-Muslim Relations, t. 15), D. Thomas, A. Mallett (red.), Leiden 2011, 341–350.
Hugo van Fleury, Historia ecclesiastica, editio altera: kritische teksteditie, L.M. de Ruiter (wyd.), Groningen 2016.
Libéra A. de, Od lektury do parafrazy: uwagi o cytacie w średniowieczu, tłum. W. Maczkowski, „Pamiętnik Literacki” 79 (1988) 2, 341.
Libowski Ł., Wilk P., Ryszarda ze Świętego Wiktora „Poczet cesarzy rzymskich od Oktawiana do Trajana”, czyli przekład księgi szóstej z pierwszej części jego „Libri exceptionum”, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30 (2021) 1, 63–83.
Liere F. van, Hugo van Fleury’s Geschiedbeschouwing in zijn politieke tractaat De Regia Potestate et Sacerdotali Dignitate, „Groniek” 110 (1990), 25–34.
McGill S., Plagiarism in Latin Literature, Cambridge 2012.
Mershman F., Hugh of Fleury, w: The Catholic Encyclopedia, t. 7, New York 1910, https://www.newadvent.org/cathen/07519b.htm (dostęp: 18.12.2020).
Pawlak W., „O pewnym sposobie naszych literatów, że przy niewielkim czytaniu mogą się łatwo wielkiemi erudytami pokazać”. Kompendia jako źródło erudycji humanistycznej, w: Staropolskie kompendia wiedzy, M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka (red.), Warszawa 2009, 45–72.
Prete K.A. Lo, Adela of Blois. Countess and Lord (c. 1067–1137), Dublin 2007.
Richard de Saint-Victor, Liber exceptionum (seria: Textes Philosophiques du Moyen Age, t. 5), J. Chatillon (wyd.), Paris 1958.
Ruszar J.M., Cywilizacja rzymska w twórczości Zbigniewa Herberta, Warszawa 2013 (mps – dostępny online: http://naukairozwoj.uksw.edu.pl/sites/default/files/01%20J%20M%20Ruszar%20Cywilizacja%20rzymska%20pdf%20dla%20UKSW_2.pdf [dostęp: 08.01.2021]).
Sawa R., Plagiat, w: E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 15, Lublin 2011, k. 786–787.
Schrödl K. von, Fleury, tłum. F.S., w: M. Nowodworski (red.), Encyklopedja kościelna, t. 5, Warszawa 1874, https://pl.wikisource.org/wiki/Encyklopedja_Ko%C5%9Bcielna/Fleury_opactwo (dostęp: 08.01.2021).
Tabakowska E., Świat przedstawiony, czyli „who is who” (i „what is what”), w: taż, Tłumacząc się z tłumaczenia, Kraków 2009, 46–64.
Vidier A., L’Historiographie à Saint-Benoît-sur-Loire et les miracles de Saint Benoît, Paris 1965.
Vonier A., Abbey of Fleury, w: The Catholic Encyclopedia, t. 6, New York 1909, http://www.newadvent.org/cathen/06102c.htm (dostęp: 08.01.2021).
Voragine J. de, Legenda na dzień św. Cecylii [w wyborze] – 22 listopada, w: tenże, Złota legenda (wybór), tłum. J. Pleziowa, wyboru dokonał, wstępem, przypisami i posłowiem opatrzył M. Plezia, Warszawa 2000, 537–541.

Downloads

Download data is not yet available.