https://ojs.academicon.pl/na/issue/feed Nowa Audiofonologia 2020-03-09T08:27:12+00:00 Aleksandra Bolimowska na@ojs.academicon.pl Open Journal Systems <div> <p>„Nowa Audiofonologia” jest kwartalnikiem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym, publikowanym w wersji drukowanej i elektronicznej.&nbsp;Czasopismo zostało stworzone jako forum wymiany wiedzy i doświadczeń dla specjalistów ze wszystkich obszarów otolaryngologii – audiologii, foniatrii, rynologii, neurootologii i in., oraz dla ściśle z nimi współpracujących przedstawicieli takich dziedzin, jak logopedia (w tym neurologopedia i surdologopedia), psychologia, pedagogika, rehabilitacja, lingwistyka, językoznawstwo, kognitywistyka czy neuronauka i inżynieria biomedyczna.&nbsp;</p> </div> https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2336 Wstęp 2019-11-21T19:19:42+00:00 Henryk Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Szanowni Państwo,</p> <p>oddajemy w&nbsp;Państwa ręce kolejny, ostatni w&nbsp;tym roku numer czasopisma Nowa Audiofonologia. Już osiem lat nasze czasopismo, prezentując prace z&nbsp;obszarów nauki i&nbsp;praktyki adresowane do środowisk zainteresowanych problematyką zaburzeń słuchu i&nbsp;mowy zarówno u&nbsp;dzieci, jak i&nbsp;dorosłych, cały czas aktywnie ugruntowuje swoje miejsce. Tematyka publikowanych artykułów koncentruje się na szeroko ujmowanej otorynolaryngologii, w&nbsp;tym audiologii, foniatrii, rehabilitacji słuchu i&nbsp;mowy, oraz dziedzinach ściśle z&nbsp;nią powiązanych, takich jak: logopedia, psychologia, lingwistyka, pedagogika, w&nbsp;tym pedagogika specjalna, czy neuronauka.<br>W&nbsp;bieżącym numerze czytelnicy będą mieli możliwość zapoznania się z&nbsp;przeglądem piśmiennictwa na temat zespołu Fahra – rzadkiej choroby o&nbsp;złożonej symptomatologii, w&nbsp;przebiegu której pojawiają się zaburzenia słuchu. Ważny wniosek płynie z&nbsp;jednego z&nbsp;artykułów empirycznych – okazuje się, że rejestracja wywołanych akustycznie potencjałów czynnościowych nerwu słuchowego z&nbsp;różnych rejonów ślimaka za pomocą elektrody implantu ślimakowego jest możliwa. Z&nbsp;kolei w&nbsp;innej pracy empirycznej przedstawione zostały badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami subiektywnej oceny korzyści z&nbsp;implantu ślimakowego i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;tego urządzenia na przykładzie dorosłych pacjentów z&nbsp;głuchotą prelingwalną. Warto zapoznać się z&nbsp;zamieszczonymi sprawozdaniami z&nbsp;ważnych wydarzeń krajowych i&nbsp;zagranicznych, w&nbsp;których autorzy zwracają uwagę m.in. na najistotniejsze, aktualnie dyskutowane kwestie i&nbsp;podejmowane w&nbsp;środowisku naukowym inicjatywy, przedstawiają najnowsze wyniki badań czy innowacyjne technologie medyczne w&nbsp;prezentowanych dziedzinach.<br>Z&nbsp;okazji XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otolaryngologii dziecięcej w&nbsp;codziennej praktyce” (3–5 listopada 2019 r., Kajetany) zamieszczamy streszczenia wystąpień, które pozwalają dostrzec szeroki wachlarz podejmowanej problematyki. Wśród zaproponowanych paneli dyskusyjnych istotne miejsce zajmuje spotkanie poświęcone wspomnieniu osoby szczególnie zasłużonej dla otolaryngologii dziecięcej – docent Marii Góralówny <br>– na&nbsp;100-lecie Jej urodzin.<br>Zapraszam Państwa do lektury, współtworzenia naszego czasopisma i&nbsp;współpracy.</p> <p>Z&nbsp;wyrazami szacunku<br>Prof. dr hab. med. dr h.c. Henryk Skarżyński </p> 2019-11-21T08:40:30+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2337 Zespół Fahra – rzadka choroba o złożonej symptomatologii. Przegląd piśmiennictwa 2020-03-09T08:12:42+00:00 Monika Zaborek monika.zaborekk@gmail.com Jakub Łyczba a.bolimowska@ifps.org.pl Joanna J. Rajchel a.bolimowska@ifps.org.pl Piotr H. Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Zespół Fahra jest rzadką chorobą charakteryzującą się symetrycznymi zwapnieniami w obrębie jąder podstawy oraz w innych obszarach mózgu, zwłaszcza w okolicach wzgórza, jądra zębatego, móżdżku oraz hipokampa. W artykule przedstawiono zróżnicowaną symptomatologię zespołu na podstawie najnowszych doniesień literaturowych oraz zwrócono uwagę na aktualne kryteria diagnostyczne. Ze względu na różnorodność objawów składających się na obraz kliniczny zespołu Fahra jego diagnostyka różnicowa stanowi wyzwanie dla klinicystów i wymaga interdyscyplinarnej współpracy z przedstawicielami wielu specjalności medycznych. Proces diagnostyczno-terapeutyczny u pacjentów z zespołem Fahra może być trudniejszy ze względu na współwystępowanie zaburzeń słuchu, dlatego może wymagać współpracy otolaryngologa lub audiologa, stąd celem artykułu jest również przedstawienie charakterystyki niedosłuchu oraz jego leczenia w grupie pacjentów z zespołem Fahra.</p> 2019-11-21T08:47:23+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2338 Akustycznie wywołane potencjały ślimakowe u osób z implantem ślimakowym – doniesienie wstępne 2020-03-08T00:05:24+00:00 Adam Walkowiak a.walkowiak@ifps.org.pl Artur Lorens a.bolimowska@ifps.org.pl Anita Obrycka a.bolimowska@ifps.org.pl Marek Polak a.bolimowska@ifps.org.pl Tomasz Wiśniewski a.bolimowska@ifps.org.pl Aleksandra Kowalczuk a.bolimowska@ifps.org.pl Henryk Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Współczesne systemy implantów ślimakowych poprzez bezpośrednią stymulację zakończeń nerwu słuchowego zapewniają uzyskanie prawidłowych reakcji akustycznych. Jednak warunkiem poprawnego funkcjonowania implantu jest dokładne zbadanie stymulowanej elektrycznie drogi słuchowej, a następnie odpowiednie – optymalne dla danego pacjenta – ustawienie parametrów stymulacji. W tym celu stosowane są zarówno metody psychoakustyczne, jak i obiektywne. Do niedawna za pomocą metod obiektywnych u użytkowników implantów ślimakowych możliwe było przeprowadzenie pomiarów funkcjonowania zakończeń nerwu słuchowego oraz kolejnych, wyższych pięter drogi słuchowej. Obecnie dzięki rejestracji wywołanych akustycznie potencjałów z nerwu słuchowego możemy badać także aktywność zachowanych komórek słuchowych oraz lepiej poznać mechanizmy funkcjonujące w ślimaku.</p> 2019-11-21T09:09:06+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2339 Akceptacja siebie jako osoby głuchej a subiektywna ocena korzyści i satysfakcji z implantu ślimakowego u osób dorosłych z głuchotą prelingwalną 2020-03-09T08:27:12+00:00 Joanna Kobosko j.kobosko@ifps.org.pl Anna Geremek-Samsonowicz a.bolimowska@ifps.org.pl Bartosz Kochański a.bolimowska@ifps.org.pl Agnieszka Pankowska a.bolimowska@ifps.org.pl Henryk Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Wstęp: Subiektywna ocena korzyści i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;implantu ślimakowego (CI) stanowi ważny wskaźnik efektywności tej interwencji medycznej stosowanej w&nbsp;różnych grupach pacjentów z&nbsp;zaburzeniami słuchu. Niezależnie od tego, czy głuchota ma początek pre- czy postlingwalny, satysfakcja z&nbsp;CI oceniana jest wysoko i&nbsp;bardzo wysoko przez dorosłych użytkowników. Nieliczne są jak dotąd badania nad psychologicznymi uwarunkowaniami subiektywnej oceny korzyści i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;CI, do jakich należą cechy osobowości czy stan zdrowia psychicznego.<br>Cel: Celem pracy jest ocena akceptacji siebie jako osoby głuchej w&nbsp;grupie osób z&nbsp;głuchotą prelingwalną, zaopatrzonych w&nbsp;CI, a&nbsp;także ocena korzyści i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;CI. Postawiono pytanie o&nbsp;to, czy istnieje związek między akceptacją siebie jako osoby głuchej a&nbsp;percepcją korzyści i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;CI.<br>Materiał i&nbsp;metody: Badaniami objęto grupę osób dorosłych z&nbsp;głuchotą prelingwalną (n = 84), w&nbsp;wieku od 18 do 45 lat, zaopatrzonych w&nbsp;jeden (81%) lub dwa implanty ślimakowe. W&nbsp;momencie wszczepienia pierwszego CI wiek pacjentów był zróżnicowany i&nbsp;mieścił się w&nbsp;przedziale od 2 do 42 lat, natomiast wiek w&nbsp;momencie otrzymania drugiego implantu wynosił średnio ok. 22 lata (SD = 6,67). Czas korzystania z&nbsp;pierwszego implantu wynosił średnio 11 lat, drugiego –&nbsp;4 lata. Osoby badane miały wysokie kompetencje w&nbsp;zakresie języka polskiego fonicznego. Przeprowadzono badania drogą korespondencyjną, a&nbsp;wskaźnik odpowiedzi zwrotnych wyniósł 32,2%. Do oceny akceptacji siebie jako osoby głuchej, a&nbsp;także pomiaru satysfakcji z&nbsp;CI wykorzystano skale typu VAS, natomiast do oceny korzyści z&nbsp;CI posłużono się Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire (NCIQ), który umożliwia opis subiektywnie spostrzeganych korzyści z&nbsp;CI w&nbsp;trzech obszarach: percepcji słuchowej podstawowej i&nbsp;zaawansowanej, mowy oraz funkcjonowania psychospołecznego jako osoby (głuchej) z&nbsp;CI, które z&nbsp;kolei obejmuje: samoocenę, percepcję ograniczeń w&nbsp;podejmowanych aktywnościach, a&nbsp;także interakcje społeczne.<br>Wyniki: Akceptacja siebie jako osoby głuchej wyniosła średnio 74,5% (SD = 25). Satysfakcja z&nbsp;CI została oceniona średnio na 80%. Osoby z&nbsp;głuchotą prelingwalną największych korzyści z&nbsp;CI doświadczają w&nbsp;sferach: ograniczenie aktywności (AL –&nbsp;74,5%) i&nbsp;interakcje społeczne (SI –&nbsp;73,6%), a&nbsp;najmniejszych w&nbsp;sferze: samoocena (SE –&nbsp;54,4%). Z&nbsp;akceptacją siebie jako osoby głuchej pozostaje w&nbsp;związku psychospołeczne funkcjonowanie z&nbsp;CI, co oznacza, że większa akceptacja siebie jako osoby głuchej wiąże się z&nbsp;percepcją większych korzyści w&nbsp;ww. wymienionych sferach. Podobnie z&nbsp;większą akceptacją siebie jako osoby głuchej pozostaje w&nbsp;związku większa satysfakcja z&nbsp;CI.<br>Wnioski: Akceptacja siebie jako osoby głuchej należy do ważnych czynników współdecydujących o&nbsp;korzyściach z&nbsp;CI i&nbsp;satysfakcji z&nbsp;tego urządzenia w&nbsp;subiektywnej ocenie badanych. Zależność ta występuje jedynie w&nbsp;sferze psychospołecznego funkcjonowania osób z&nbsp;głuchotą prelingwalną korzystających z&nbsp;CI. Zatem do osób prelingwalnie głuchych z&nbsp;CI należałoby skierować ofertę różnych form pomocy psychologicznej w&nbsp;celu podniesienia poziomu akceptacji siebie jako osoby głuchej i&nbsp;własnej głuchoty. Efektem tego typu wsparcia będzie nie tylko poprawa dobrostanu psychologicznego, lecz także zwiększenie efektywności implantacji ślimakowej w&nbsp;tej grupie użytkowników CI.</p> 2019-11-21T09:14:50+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2340 Sprawozdanie z 14. Kongresu Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologicznych (EFAS), 22–25 maja 2019 r., Lizbona, Portugalia 2019-11-21T19:23:59+00:00 Wiesław J. Sułkowski wiesul@interia.pl <p>Tegoroczny, 14. już Kongres Europejskiej Federacji Towarzystw Audiologii (EFAS) miał miejsce w Lizbonie i był połączony z obchodami 27. urodzin tej organizacji. Federację powołano bowiem w 1992 r. podczas Konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Audiologii w Cambridge z inicjatywy „ojców założycieli” – przedstawicieli kilku krajów europejskich, wśród których znalazł się autor niniejszego sprawozdania. Za główny cel organizacji przyjęto promowanie współpracy, wymiany doświadczeń i kształcenia w audiologii jako multidyscyplinarnej dziedziny nauki o podstawach medycznych i technicznych oraz zapewnienie optymalnego poziomu opieki, w tym usług, dla osób niedosłyszących. Pierwszym przewodniczącym EFAS został Stig Arlinger (Linköping, Szwecja), natomiast sekretarzem generalnym – Jonathan Hazell (Londyn, Wielka Brytania).</p> 2019-11-21T09:22:06+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2341 Sprawozdanie z 16. Sympozjum Implantów Ślimakowych u Dzieci, 10–13 lipca 2019 r., Miami, Stany Zjednoczone 2019-11-21T19:31:23+00:00 Anita Obrycka a.obrycka@ifps.org.pl Artur Lorens a.bolimowska@ifps.org.pl Piotr H. Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Szesnaste Sympozjum Implantów Ślimakowych u&nbsp;Dzieci zgromadziło ponad 1200 uczestników z&nbsp;całego świata. Polskę reprezentował zespół z&nbsp;Instytutu Fizjologii i&nbsp;Patologii Słuchu (IFPS) w&nbsp;składzie: prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński, prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, prof. nadzw. dr hab. inż. Artur Lorens, dr n. o&nbsp;zdr. inż. Anita Obrycka oraz mgr Katarzyna Cywka. Delegaci z&nbsp;IFPS zaprezentowali siedem prac dotyczących: stosowania implantu ślimakowego w&nbsp;częściowej głuchocie oraz w&nbsp;przypadku uszu z&nbsp;różnego rodzaju malformacjami, rozwoju słuchowego dzieci implantowanych przed ukończeniem drugiego roku życia, oceny rozwoju słuchowego dzieci korzystających z&nbsp;aparatów słuchowych, zastosowania implantów na przewodnictwo kostne, zdalnego dopasowania procesorów mowy oraz oceny korzyści z&nbsp;zastosowania implantów zgodnie z&nbsp;Międzynarodową Klasyfikacją Funkcjonowania, Niepełnosprawności i&nbsp;Zdrowia (ICF).</p> 2019-11-21T09:30:57+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2342 Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Pedagogiki Specjalnej z cyklu OSOBA: „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”, 26–27 września 2019 r., Warszawa 2019-11-21T19:32:24+00:00 Małgorzata Zgoda m.zgoda@ifps.org.pl Małgorzata Ganc a.bolimowska@ifps.org.pl Joanna Kobosko a.bolimowska@ifps.org.pl <p>W dniach 26‒27 września br. odbyła się 8. międzynarodowa konferencja z cyklu OSOBA, z tematem wiodącym: „Jedność w różnorodności – idea i rzeczywistość. 30 lat edukacji integracyjnej w Polsce”. Konferencje z cyklu OSOBA zainaugurowano w 2003 roku, który Rada Unii Europejskiej ustanowiła Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Tegoroczna konferencja, której organizatorem była Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, nawiązywała do obchodzonej 30. rocznicy wprowadzenia edukacji integracyjnej w Polsce. Przewodnicząca Komitetu Naukowego konferencji – prof. dr hab. Joanna Głodkowska – w zaproszeniu do udziału w spotkaniu podkreśliła chęć kontynuowania tradycji pedagogiki specjalnej w podejmowaniu wielowątkowych rozważań dotyczących takich fundamentalnych zagadnień jak:<br>Osobowość – podmiotowość ucznia, jego potrzeby edukacyjne i dynamizm rozwojowy.<br>Samorealizacja – uczeń i jego rodzina pełnoprawnymi uczestnikami procesu edukacyjnego.<br>Odpowiedzialność – rzetelna, kompleksowa diagnoza możliwości i potrzeb ucznia.<br>Bezpieczeństwo – przestrzeń integrująca, wzmacniająca rozwój ucznia i wspierająca jego rodzinę.<br>Autonomia – prawo równego dostępu do edukacji.</p> <p>Do udziału w konferencji zaproszono przedstawicieli środowisk akademickich oraz praktyków, którzy w podejmowanych badaniach i w swojej bezpośredniej aktywności uczestniczą w realizacji założeń edukacji integracyjnej. Organizatorzy spotkania dostrzegają w edukacji integracyjnej złożony i wieloaspektowy proces mający swoje źródło w idei normalizacji i autonomii życia osób z niepełnosprawnością, a co za tym idzie – kształcenia uczniów wymagających specjalnych warunków do realizacji potrzeb edukacyjnych razem z ich sprawnymi rówieśnikami.</p> 2019-11-21T09:36:33+00:00 ##submission.copyrightStatement## https://ojs.academicon.pl/na/article/view/2344 XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce” 3–5 listopada 2019 r. Kajetany 2019-11-21T19:25:25+00:00 Henryk Skarżyński a.bolimowska@ifps.org.pl Artur Niedzielski a.bolimowska@ifps.org.pl <p>Szanowni Państwo!<br>W&nbsp;imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt powitać Państwa na XLII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w&nbsp;codziennej praktyce”.<br>Problemy słuchowe pacjentów pediatrycznych od zawsze pozostają w&nbsp;centrum uwagi Instytutu Fizjologii i&nbsp;Patologii Słuchu. Dzięki coraz bardziej zaawansowanym technikom diagnostycznym i&nbsp;leczniczym możemy w&nbsp;zasadniczy sposób ograniczać skutki negatywnego wpływu zaburzeń słuchu na prawidłowy rozwój intelektualny, emocjonalny i&nbsp;społeczny dzieci. Dlatego gorąco zachęcam do wysłuchania wykładów wybitnych specjalistów i&nbsp;praktyków z&nbsp;dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i&nbsp;foniatrii oraz wymiany doświadczeń w&nbsp;zakresie leczenia schorzeń otolaryngologicznych u&nbsp;dzieci podczas paneli dyskusyjnych i&nbsp;rozmów kuluarowych.<br>W&nbsp;programie konferencji znalazło się wiele interesujących wystąpień poświęconych m.in. chorobom rzadkim, genetycznym uwarunkowaniom niedosłuchu, szumom usznym, leczeniu częściowej głuchoty, głuchoty u&nbsp;dzieci z&nbsp;wrodzonymi wadami ucha środkowego i&nbsp;wewnętrznego, otosklerozy. Ogromnie cieszy stały postęp w&nbsp;zakresie rozwoju technologii implantów ślimakowych i&nbsp;ich zastosowania u&nbsp;pacjentów pediatrycznych –&nbsp;dziedzina ta będzie szeroko prezentowana i&nbsp;omawiana podczas spotkania. Część prelekcji będzie także dotyczyć wczesnej wykrywalności zaburzeń słuchu u&nbsp;dzieci w&nbsp;różnym wieku –&nbsp;najskuteczniej realizowanej z&nbsp;pomocą badań przesiewowych.<br>Wierzę, że bogatym programie naukowym każdy odnajdzie interesujące tematy i&nbsp;zdobędzie wiedzę do wykorzystania w&nbsp;codziennej praktyce.<br>Z&nbsp;wyrazami szacunku<br>Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński<br>Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych</p> <p><br>Koleżanki i&nbsp;Koledzy,<br>jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na corocznym wydarzeniu, jakim jest Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otolaryngologii dziecięcej w&nbsp;codziennej praktyce”. W&nbsp;przyjacielskiej atmosferze będziecie Państwo mogli wysłuchać wykładów przygotowanych przez wybitnych specjalistów znanych na arenie krajowej i&nbsp;międzynarodowej. Ciekawe prace zaprezentują młodsi koledzy, dla których będą to pierwsze lub jedne z&nbsp;pierwszych wystąpień publicznych. Głęboko wierzę, iż program i&nbsp;forma konferencji spełni oczekiwania otolaryngologów dziecięcych.<br>Z&nbsp;wyrazami szacunku<br>dr hab. Artur Niedzielski, prof. CMKP<br>Konsultant województwa mazowieckiego ds. otorynolaryngologii</p> 2019-11-21T09:43:55+00:00 ##submission.copyrightStatement##