Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Kilka uwag o upadłości związków wyznaniowych i ich osób prawnych

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.181-196  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest elementem w dyskusji dotyczącej zdolności upadłościowej osób prawnych Kościołów lub innych związków wyznaniowych. Poruszono w nim takie kwestie, jak: upadłość związku wyznaniowego jako całości, regulacje pozwalające na ustalenie statusu osoby prawnej jako przedsiębiorcy i ograniczeń w jej prowadzeniu, ustalenie składu masy upadłości osoby związku wyznaniowego, w tym instytucja wakufu. Zastosowanie regulacji prawa upadłościowego do związków wyznaniowych lub ich osób prawnych może wymagać współpracy specjalistów z dziedziny prawa upadłościowego, prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, a nawet specjalistów z prawa wewnętrznego danego związku wyznaniowego.

Bibliografia

 1. Akty prawne (akty normatywne i orzeczenia) [Google Scholar]
 2. Bonifatius PP. VIII, De regule iuris, 3.03.1298 [w:] Liber sextus decretalium [w:] Corpus Iuris Canonici, t. 2, Lipsiae 1881, kol. 1122–1124. [Google Scholar]
 3. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–301; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, Dz. U. Nr 38, poz. 363. [Google Scholar]
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2316. [Google Scholar]
 6. Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1936 r., który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 72, poz. 517. [Google Scholar]
 7. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej, Dz. U. z 2015 r., poz. 43. [Google Scholar]
 8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1775. [Google Scholar]
 9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153. [Google Scholar]
 10. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1936 r. Nr 30, poz. 240, z późn. zm. [Google Scholar]
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228. [Google Scholar]
 13. Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt XVII Ama 49/00, Legalis nr 65615. [Google Scholar]
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt V CSK 405/11, LEX nr 1283427. [Google Scholar]
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r., sygn. akt P 8/05, Legalis nr 72932. [Google Scholar]
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1517/13, Legalis nr 950981. [Google Scholar]
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2240/14, LEX nr 1654939. [Google Scholar]
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1250/15, LEX nr 2030528. [Google Scholar]
 19. Literatura [Google Scholar]
 20. Borecki P., Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 67, z. 2, s. 61–79. [Google Scholar]
 21. Borecki P., Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 151–159. [Google Scholar]
 22. Cieniek R., Wizerunkowa katastrofa. Podsumowanie 2020 r. z perspektywy Kościoła katolickiego w Polsce [ANALIZA], https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kosciol-katolicki-w-polsce-w-czasach-pandemii-podsumowanie-roku/vvj2tkp,79cfc278 [dostęp: 28 grudnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 23. Elaide M., Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 24. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe. Komentarz [w:] Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2020, s. 322–338. [Google Scholar]
 25. Kroczek P., Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji [w:] Islam w Międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, red. P. Czubik, K. Magoń, Kraków 2017, s. 35–49. [Google Scholar]
 26. Pietraszewski M., Tyrakowska M., Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 84, s. 249–270. [Google Scholar]
 27. Piłat W., Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11, s. 28–41. [Google Scholar]
 28. Rakoczy B., Komentarz do ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 29. Rakoczy B., Zdolność upadłościowa kościelnych osób prawnych, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 3, s. 83–92. [Google Scholar]
 30. Skubisz R., Trzebiatowski M., Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 8–21. [Google Scholar]
 31. Tomkiewicz M., Ograniczenia alienacji nieruchomości Kościoła katolickiego i muzułmańskich wspólnot religijnych – zakres recepcji w prawie polskim [w:] In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 439–455. [Google Scholar]
 32. Uruszczak W., Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici” 2007, nr 3, s. 5–21. [Google Scholar]
 33. Zaporowska M., Zaporowska Z., Wakuf w prawie polskim (część II), „Rejent” 2011, nr 9, s. 87–104. [Google Scholar]
 34. Zimmerman P., Komentarz do ustawy: Prawo upadłościowe t.j. z dnia 5-2-2015 (Dz.U. 2015, Nr 35, poz. 233) [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 655–1562. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.