Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Kilka uwag o upadłości związków wyznaniowych i ich osób prawnych

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.181-196  [Google Scholar]
Przesłane: 25 stycznia 2022
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Niniejszy artykuł jest elementem w dyskusji dotyczącej zdolności upadłościowej osób prawnych Kościołów lub innych związków wyznaniowych. Poruszono w nim takie kwestie, jak: upadłość związku wyznaniowego jako całości, regulacje pozwalające na ustalenie statusu osoby prawnej jako przedsiębiorcy i ograniczeń w jej prowadzeniu, ustalenie składu masy upadłości osoby związku wyznaniowego, w tym instytucja wakufu. Zastosowanie regulacji prawa upadłościowego do związków wyznaniowych lub ich osób prawnych może wymagać współpracy specjalistów z dziedziny prawa upadłościowego, prawa konstytucyjnego i wyznaniowego, a nawet specjalistów z prawa wewnętrznego danego związku wyznaniowego.

Bibliografia

 1. Akty prawne (akty normatywne i orzeczenia) Akty prawne (akty normatywne i orzeczenia)
 2. Bonifatius PP. VIII, De regule iuris, 3.03.1298 [w:] Liber sextus decretalium [w:] Corpus Iuris Canonici, t. 2, Lipsiae 1881, kol. 1122–1124. Bonifatius PP. VIII, De regule iuris, 3.03.1298 [w:] Liber sextus decretalium [w:] Corpus Iuris Canonici, t. 2, Lipsiae 1881, kol. 1122–1124. [Google Scholar]
 3. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–301; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus (25.01.1983), AAS 75 (1983), pars II, s. 1–301; tekst polski w: Kodeks prawa kanonicznego, przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984. [Google Scholar]
 4. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, Dz. U. Nr 38, poz. 363. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej, Dz. U. Nr 38, poz. 363. [Google Scholar]
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2316. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 21 grudnia 2020 r., Dz. U. z 2020 r., poz. 2316. [Google Scholar]
 6. Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1936 r., który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 72, poz. 517. Statut Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 1936 r., który stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1936 r. o uznaniu Statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczpospolitej Polskiej, Dz. U. Nr 72, poz. 517. [Google Scholar]
 7. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej, Dz. U. z 2015 r., poz. 43. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej, Dz. U. z 2015 r., poz. 43. [Google Scholar]
 8. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1775. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1775. [Google Scholar]
 9. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153. [Google Scholar]
 10. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1936 r. Nr 30, poz. 240, z późn. zm. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz. U. z 1936 r. Nr 30, poz. 240, z późn. zm. [Google Scholar]
 11. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny, tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740. [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228. [Google Scholar]
 13. Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt XVII Ama 49/00, Legalis nr 65615. Wyrok Sądu Antymonopolowego z dnia 23 kwietnia 2001 r., sygn. akt XVII Ama 49/00, Legalis nr 65615. [Google Scholar]
 14. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt V CSK 405/11, LEX nr 1283427. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt V CSK 405/11, LEX nr 1283427. [Google Scholar]
 15. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r., sygn. akt P 8/05, Legalis nr 72932. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2006 r., sygn. akt P 8/05, Legalis nr 72932. [Google Scholar]
 16. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1517/13, Legalis nr 950981. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 1517/13, Legalis nr 950981. [Google Scholar]
 17. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2240/14, LEX nr 1654939. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 2240/14, LEX nr 1654939. [Google Scholar]
 18. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1250/15, LEX nr 2030528. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt I SA/Wa 1250/15, LEX nr 2030528. [Google Scholar]
 19. Literatura Literatura [Google Scholar]
 20. Borecki P., Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 67, z. 2, s. 61–79. Borecki P., Państwo laickie. Współczesna rzeczywistość ustrojowa i perspektywa na przyszłość, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 67, z. 2, s. 61–79. [Google Scholar]
 21. Borecki P., Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 151–159. Borecki P., Zasada równouprawnienia wyznań w prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2007, nr 10, s. 151–159. [Google Scholar]
 22. Cieniek R., Wizerunkowa katastrofa. Podsumowanie 2020 r. z perspektywy Kościoła katolickiego w Polsce [ANALIZA], https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kosciol-katolicki-w-polsce-w-czasach-pandemii-podsumowanie-roku/vvj2tkp,79cfc278 [dostęp: 28 grudnia 2020 r.]. Cieniek R., Wizerunkowa katastrofa. Podsumowanie 2020 r. z perspektywy Kościoła katolickiego w Polsce [ANALIZA], <a href="https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kosciol-katolicki-w-polsce-w-czasach-pandemii-podsumowanie-roku/vvj2tkp,79cfc278">https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kosciol-katolicki-w-polsce-w-czasach-pandemii-podsumowanie-roku/vvj2tkp,79cfc278</a> [dostęp: 28 grudnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 23. Elaide M., Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1994. Elaide M., Mity, sny i misteria, przeł. K. Kocjan, Warszawa 1994. [Google Scholar]
 24. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe. Komentarz [w:] Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2020, s. 322–338. Flaga-Gieruszyńska K., Prawo upadłościowe. Komentarz [w:] Biegły w postępowaniu cywilnym i karnym. Komentarz praktyczny, orzecznictwo, wzory pism procesowych, red. K. Flaga-Gieruszyńska, Warszawa 2020, s. 322–338. [Google Scholar]
 25. Kroczek P., Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji [w:] Islam w Międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, red. P. Czubik, K. Magoń, Kraków 2017, s. 35–49. Kroczek P., Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego a statut tegoż związku z 2009 r. – próba konfrontacji [w:] Islam w Międzynarodowej i krajowej przestrzeni prawnej, red. P. Czubik, K. Magoń, Kraków 2017, s. 35–49. [Google Scholar]
 26. Pietraszewski M., Tyrakowska M., Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 84, s. 249–270. Pietraszewski M., Tyrakowska M., Status kościelnych osób prawnych jako przedsiębiorców, „Przegląd Prawa i Administracji” 2011, t. 84, s. 249–270. [Google Scholar]
 27. Piłat W., Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11, s. 28–41. Piłat W., Wyłączenie przedmiotu z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym z opcją likwidacyjną, „Przegląd Prawa Handlowego” 2013, nr 11, s. 28–41. [Google Scholar]
 28. Rakoczy B., Komentarz do ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008. Rakoczy B., Komentarz do ustawy o stosunku państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2008. [Google Scholar]
 29. Rakoczy B., Zdolność upadłościowa kościelnych osób prawnych, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 3, s. 83–92. Rakoczy B., Zdolność upadłościowa kościelnych osób prawnych, „Przegląd Sądowy” 2006, nr 3, s. 83–92. [Google Scholar]
 30. Skubisz R., Trzebiatowski M., Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 8–21. Skubisz R., Trzebiatowski M., Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego), „Przegląd Prawa Handlowego” 2002, nr 8, s. 8–21. [Google Scholar]
 31. Tomkiewicz M., Ograniczenia alienacji nieruchomości Kościoła katolickiego i muzułmańskich wspólnot religijnych – zakres recepcji w prawie polskim [w:] In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 439–455. Tomkiewicz M., Ograniczenia alienacji nieruchomości Kościoła katolickiego i muzułmańskich wspólnot religijnych – zakres recepcji w prawie polskim [w:] In persona Christi. W służbie pasterskiej obecności Chrystusa. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Antoniemu Misiaszkowi w 75. rocznicę urodzin, red. E. Wiszowaty, Olsztyn 2013, s. 439–455. [Google Scholar]
 32. Uruszczak W., Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici” 2007, nr 3, s. 5–21. Uruszczak W., Recepcja prawa kanonicznego w obowiązującym prawie polskim, „Annales Canonici” 2007, nr 3, s. 5–21. [Google Scholar]
 33. Zaporowska M., Zaporowska Z., Wakuf w prawie polskim (część II), „Rejent” 2011, nr 9, s. 87–104. Zaporowska M., Zaporowska Z., Wakuf w prawie polskim (część II), „Rejent” 2011, nr 9, s. 87–104. [Google Scholar]
 34. Zimmerman P., Komentarz do ustawy: Prawo upadłościowe t.j. z dnia 5-2-2015 (Dz.U. 2015, Nr 35, poz. 233) [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 655–1562. Zimmerman P., Komentarz do ustawy: Prawo upadłościowe t.j. z dnia 5-2-2015 (Dz.U. 2015, Nr 35, poz. 233) [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, red. A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz, Warszawa 2016, s. 655–1562. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.