Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 13 (2021)

Artykuły

Zwolnienia od pracy w dni świąteczne Kościołów wschodnich w Polsce

DOI: https://doi.org/10.34888/ppw.2021.197-216  [Google Scholar]
Opublikowane: 31.12.2021

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest polskim regulacjom prawnym w zakresie zwolnień od pracy wiernych Kościołów wschodnich w celu celebracji świąt cerkiewnych. Ustalono, że w polskim ustawodawstwie brakuje przepisów precyzyjnie określających uprawnienia wiernych Kościoła greckokatolickiego, w przeciwieństwie do kompleksowej regulacji odnoszącej się do prawosławnych. Istniejąca luka prawna zostanie częściowo wypełniona wraz ze spodziewanym przejściem Kościoła greckokatolickiego w Polsce z kalendarza juliańskiego na gregoriański.

Bibliografia

 1. Prawo międzynarodowe i europejskie [Google Scholar]
 2. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r., Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318. [Google Scholar]
 3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm. [Google Scholar]
 4. Międzynarodowa Konwencja o odpoczynku tygodniowym w zakładach przemysłowych, przyjęta jako projekt dnia 17 listopada 1921 roku w Genewie na Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, Dz. U. z 1925 r. Nr 54, poz. 384. [Google Scholar]
 5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167. [Google Scholar]
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119/1. [Google Scholar]
 7. Prawo państwowe [Google Scholar]
 8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm. [Google Scholar]
 9. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, Dz. U. z 1999 r. Nr 26, poz. 235. [Google Scholar]
 10. Rozporządzenie Ministrów Pracy i Polityki Socjalnej oraz Edukacji Narodowej z dnia 12 listopada 1990 r. w sprawie zwolnień od pracy lub nauki osób należących do kościołów i innych związków wyznaniowych w celu obchodzenia świąt religijnych nie będących dniami ustawowo wolnymi od pracy, Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 481. [Google Scholar]
 11. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Dz. U. z 2014 r., poz. 1726. [Google Scholar]
 12. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1153. [Google Scholar]
 13. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1347. [Google Scholar]
 14. Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 90, z późn. zm. [Google Scholar]
 15. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2010 r. Nr 224, poz. 1459. [Google Scholar]
 16. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm. [Google Scholar]
 17. Prawo kanoniczne [Google Scholar]
 18. Декрет про перенесення VІІ Сесії Патріаршого (Всецерковного) Собору, Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ, 28.04.2020, https://synod.ugcc.ua/data/dekret-pro-perenesennya-vii-sesiy-patriarshogo-vsetserkovnogo-soboru-2989/ [dostęp: 19 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 19. Канони партикулярного права Української Греко-Католицької Церкви, Офіційний cайт Української Греко-Католицької Церкви, 4.04.2018 r., http://ugcc.ua/official/official-documents/kanony/kanoni_partikulyarnogo_prava_ugkts_82426.html [dostęp: 24 sierpnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 20. Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, tłum. L. Adamowicz, M. Dyjakowska, Lublin 2002. [Google Scholar]
 21. Dokumenty [Google Scholar]
 22. Deklaracja w sprawie eliminacji wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji opartych na religii lub przekonaniach, http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1981.html [dostęp: 24 lipca 2020 r.]. [Google Scholar]
 23. Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 19.03.2014, https://www.orthodox.pl/wp-content/uploads/2014/03/Komunikat.pdf [dostęp: 12 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 24. Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – z upoważnienia prezesa Rady Ministrów – na interpelację nr 4994 w sprawie nierozwiązanego problemu dni wolnych od nauki dla osób należących do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w czasie świąt przez nich obchodzonych a zagwarantowanych w ustawie o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, 10.10.2008, http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/01EEDB81 [dostęp: 17 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 25. Резолюції І Сесії Єпархіяльного Собору Вроцлавсько-Кошалінської Єпархії проведеного у формі on-line 12 грудня 2020 р., Włodzimierz Roman Juszczak Biskup Eparchii Wrocławsko-Koszalińskiej Kościoła Greckokatolickiego, 1.03.2021, https://www.cerkiew.net.pl/wp-content/uploads/2021/03/2021.03.01-Soborowi-postulaty-Eparchia-Wroc%C5%82awsko-Koszali%C5%84ska-pdf.pdf [dostęp: 21 marca 2021 r.]. [Google Scholar]
 26. Звернення Владик УГКЦ в Польщі в справі календарного питання, Eparchia Wrocławsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, 8.04.2019, www.cerkiew.home.pl/CerkiewOld/Wiadomosci/wiadomoscjedna.php?polaczenie=wiad_1554740129&cerkiew=cerkiew [dostęp: 24 sierpnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 27. Opracowania i artykuły [Google Scholar]
 28. Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia, red. W. Sadłoń, L. Organek, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 29. Ciecieląg P., Wyznania religijne w Polsce 2012-2014, Warszawa 2016. [Google Scholar]
 30. Gudaszewski G., Struktura narodowo-etniczna, językowa i wyznaniowa ludności Polski, Warszawa 2015. [Google Scholar]
 31. Hajn Z., Prawo pracowników należących do mniejszości wyznaniowych do zwolnień od pracy w celu uprawiania kultu religijnego, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2007, t. 17, s. 117–125. [Google Scholar]
 32. Krzysztofek K., Katalog dni świątecznych Kościoła katolickiego na tle regulacji prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej [w:] Prawo państwowe a prawo wewnętrzne związków wyznaniowych. Pamiętnik VII Zjazdu Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego. Gniezno 11-12 IX 2010, red. K. Krasowski, M. Materniak-Pawłowska, M. Stanulewicz, Poznań 2010, s. 101–110. [Google Scholar]
 33. Liszcz T., Prawo pracy, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 34. Ławreszuk M., Paschalia Kościoła prawosławnego: metody obliczania daty Paschy, „Elpis” 2012, nr 14, s. 217–277. [Google Scholar]
 35. Mały rocznik statystyczny Polski, red. R. Bielak, Warszawa 2020. [Google Scholar]
 36. Martuszewicz A., Piecyk K., Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy, ABC 2010 (LEX). [Google Scholar]
 37. Mielczarek M.A., Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2013. [Google Scholar]
 38. Nowak I., Prawo do zwolnienia od pracy z tytułu świąt religijnych, „Humanities and Social Sciences” 2015, vol. XX, no. 1, s. 121–139. [Google Scholar]
 39. Romanowicz W., Współczesne oblicze polskiego prawosławia, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2015, nr 3, s. 159–180. [Google Scholar]
 40. Sobczak W., Komentarz do art. 18 „Wolność myśli, sumienia i religii” [w:] Międzynarodowy pakt praw obywatelskich (osobistych) i politycznych. Komentarz, red. R. Wieruszewski, LEX 2012. [Google Scholar]
 41. Stefański K., Czas pracy, LEX 2013. [Google Scholar]
 42. Wojciechowski G., Status prawny Kościoła „sui iuris” [w:] Kościół lokalny w Kościele Chrystusa, red. R. Kantor, Kraków 2015, s. 61–77. [Google Scholar]
 43. Zarzycki Z., Konkordatowe i pozakonkordatowe gwarancje poszanowania niedzieli i dni świątecznych jako dni wolnych od pracy, „Krakowskie Studia Międzynarodowe” 2006, nr 3 (III), s. 99–117. [Google Scholar]
 44. Internet [Google Scholar]
 45. Dotychczas zgłoszone propozycje, Eparchia Wrocławsko-Gdańska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, 1.10.2014, https://www.cerkiew.net.pl/dotychczas-zgloszone-propozycje/ [dostęp: 24 sierpnia 2020 r.]. [Google Scholar]
 46. Nowy podział administracyjny Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, Eparchia Wrocławsko-Koszalińska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce, 25.11.2020, https://www.cerkiew.net.pl/zycie-eparchii/nowy-podzial-administracyjny-kosciola-greckokatolickiego-w-polsce/ [dostęp: 12 marca 2021 r.]. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.